Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » So­tūs ir links­mai nu­si­tei­kę per­si­ren­gė­liai sėk­min­gai iš­va­rė žie­mą iš Rie­ta­vo

So­tūs ir links­mai nu­si­tei­kę per­si­ren­gė­liai sėk­min­gai iš­va­rė žie­mą iš Rie­ta­vo

Va­sa­rio 13-osios pa­va­ka­rę į Rie­ta­vo mies­to aikš­tę pra­dė­jo plūs­ti įvai­raus plau­ko per­si­ren­gė­liai. Pui­kus oras ir pa­ma­žu tirps­tan­tis snie­gas ro­dė pir­muo­sius pa­va­sa­rio žen­klus. Nu­jaus­da­mi ar­tė­jan­čią žie­mos pa­bai­gą, ko­jas links­mai kil­no­jo ir su­si­rin­kę per­si­ren­gė­liai. Prie ben­dro kau­kė­tų šo­kė­jė­lių bū­rio pri­si­jun­gė ir Ka­na­pi­nis, džiū­gau­da­mas, kad La­ši­ni­niui ar­tė­ja pas­ku­ti­nio­ji.

Pir­mo­ji Rie­ta­vo aikš­tė­je įsi­tai­sė žie­mą sim­bo­li­zuo­jan­ti Mo­rė, ku­ri ne­tru­kus su­lau­kė pa­se­kė­jų iš vi­sų Rie­ta­vo pa­kam­pių. Aikš­tė­je ne­trū­ko so­li­džių da­mų, mu­zi­kan­tų, įvai­rio­mis kau­kė­mis pa­si­puo­šu­sių ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų bei pa­var­gė­lių, ku­rie su­kau­pę pas­ku­ti­nes jė­gas at­ke­lia­vo iš­va­ry­ti žie­mos iš sa­vo kie­mo. Kad vi­sas bū­rys kau­kė­tų­jų dūk­da­mi ne­pri­trūk­tų jė­gų, vai­ši­no­si ska­nu­tė­liais mie­li­niais bly­nais.
Ko­kios Už­ga­vė­nės be La­ši­ni­nio ir Ka­na­pi­nio, ku­rių ne­san­tai­ka ži­no­ma jau nuo se­no. Ka­na­pi­nis ne­si­tvė­rė džiaugs­mu, ma­ty­da­mas, kaip La­ši­ni­niui ar­tė­ja ga­las, tad vis ra­gi­no per­si­ren­gė­lius links­mai šok­ti. Su­sto­ję į di­de­lį bū­rį, jie ne­gai­lė­da­mi jė­gų šo­ko, žai­dė links­mus žai­di­mus. O La­ši­ni­niui vis­gi te­ko pri­pa­žin­ti kon­ku­ren­to per­ga­lę ir tai, jog pa­va­sa­ris Rie­ta­vo tik­rai ne­ap­lenks.
Ga­liau­siai vi­si sto­jo į ben­drą ra­tą ir pra­si­dė­jo kas­me­ti­nis šo­kė­jė­lių skai­čia­vi­mas. Po il­go ir uo­laus skai­čia­vi­mo, pa­aiš­kė­jo, kad šių me­tų skai­čius yra 202. Šven­tės da­ly­viai įsi­am­ži­no ir ben­dro­je nuo­trau­ko­je. Su ar­tė­jan­čiu pa­va­sa­riu Už­ga­vė­nių da­ly­vius pa­svei­ki­no ir sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
Mo­rei skęs­tant lieps­no­se, vi­si bu­vo pa­kvies­ti dar pa­si­stip­rin­ti ir pa­ra­gau­ti ką tik iš­kep­tų bul­vių. Tai­gi rie­ta­viš­kiai žie­mą iš kie­mo iš­va­rė so­čiai ir links­mai, ti­kė­da­mi, kad sau­lė­tas pa­va­sa­ris jau ne už kal­nų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama