Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » „Sma­gu pa­si­žiū­rė­ti, ko­kie esa­me, kaip at­ro­do­me“

„Sma­gu pa­si­žiū­rė­ti, ko­kie esa­me, kaip at­ro­do­me“

Žvar­bią pir­ma­die­nio po­pie­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai su­kvies­ti į Sa­vi­val­dy­bės sa­lę, ku­rio­je vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ta Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) 2017 m. veik­los ata­skai­ta. Gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mą pa­ro­dė pil­nu­tė­lė sa­lė. Jiems pri­sta­ty­ti nu­veik­ti dar­bai, lau­kian­tys po­ky­čiai, iš­si­kel­ti už­da­vi­niai. Veik­los ata­skai­tą pa­tei­kė Rie­ta­vo PK vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas.

Dau­giau­sia nu­si­kals­ta­mų vei­kų už­re­gist­ruo­ta Rie­ta­vo kai­miš­ko­jo­je se­niū­ni­jo­je
Pa­ste­bė­ta, kad gau­tų pra­ne­ši­mų skai­čius, ly­gi­nant pas­ta­ruo­sius aš­tuo­ne­rius me­tus, lie­ka sta­bi­lus. 2016 m. už­re­gist­ruo­ta/gau­ta 1116 pra­ne­ši­mų, o 2017 m. – 1024. Taip pat pa­ste­bi­mas pa­na­šus nu­si­kals­ta­mų vei­kų skai­čius. 2016 m. už­re­gist­ruo­tos 89, pra­ėju­siais me­tais – 92. Anot M. Vai­či­kaus­ko, ma­to­mas ne­žy­mus au­gi­mas, nes pri­si­dė­jo nau­ja kri­mi­na­li­zuo­ta vei­ka – vai­ra­vi­mas esant ne­blai­viam (per 1,5 prom.), jų bu­vo 14. Prie daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių nu­si­kals­ta­mų vei­kų pri­skir­ti­nos va­gys­tės (29, 2016 m. – 37); smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je (19, 2016 m. – 21). Nors ri­zi­kos są­ra­še šei­mų ne­ma­žai, vir­ši­nin­kas pa­si­džiau­gė, kad nė­ra au­gi­mo. Taip pat – na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mas (14, 2016 m. – 5). Apie 50 proc. mū­sų te­ri­to­ri­jos su­da­ro miš­kai, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad šis „ver­slas“ kles­ti. Anot M. Vai­či­kaus­ko, šie skai­čiai pa­ro­do ir vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą, nes in­for­ma­ci­ją apie ver­da­mą na­mi­nę deg­ti­nę pa­rei­gū­nai gau­na tie­sio­giai iš gy­ven­to­jų. Ki­tos daž­nos nu­si­kals­ta­mos vei­kos: ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai (14, 2016 m. – 0), vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mai (9, 2016 m. – 17).
Įdo­mus nu­si­kals­ta­mų veik­lų pa­si­skirs­ty­mas mies­to ir kai­mo vie­to­vė­se: va­gys­čių mies­te už­re­gist­ruo­ta 12, kai­me – 17, smur­to at­ve­jų mies­te – 11, kai­me – 8. Pa­si­ro­do, na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­ba vyks­ta ne tik kai­mo te­ri­to­ri­jo­je (10), bet ir mies­te – 4. Pa­rei­gū­nai ap­ti­ko na­mi­nės deg­ti­nės ir vi­sai ša­lia Rie­ta­vo PK, vos už 557 m nuo ko­mi­sa­ria­to. Chu­li­ga­niz­mo at­ve­jų mies­te už­re­gist­ruo­ta 6, kai­me – 3, ne­blai­vių vai­ruo­to­jų mies­te pa­si­tai­kė 5, kai­me – 9.
Už­re­gist­ruo­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos iš­skir­tos ir pa­gal sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jas. Rie­ta­vo mies­te jų už­re­gist­ruo­ta 25 (2016 m. – 22), Rie­ta­vo kai­miš­ko­jo­je se­niū­ni­jo­je – 38 (2016 m. – 32), Tve­rų se­niū­ni­jo­je – 21 (2016 m. – 15), Me­din­gė­nų se­niū­ni­jo­je – 5 (2016 m. – 12), Dau­gė­dų se­niū­ni­jo­je – 3 (2016 m. – 8).
Dau­giau­sia pa­žei­dė­jų – iš Rie­ta­vo mies­to
Žvel­giant į ad­mi­nist­ra­ci­nę prak­ti­ką, dau­giau­sia pa­žei­dė­jų 2017 m. pa­si­tai­kė iš Rie­ta­vo mies­to – 44,63 proc., at­vy­ku­sių iš ki­tų mies­tų – 35,6 proc., iš Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos – 16,49 proc., Tve­rų se­niū­ni­jos – 2,23 proc., Me­din­gė­nų se­niū­ni­jos – 0,79 proc., Dau­gė­dų se­niū­ni­jos – 0,26 proc. Ata­skai­ti­niais me­tais nu­baus­ti 6 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, 21 ne­tu­rin­tis tei­sės vai­ruo­ti, 28 pės­tie­ji ir dvi­ra­ti­nin­kai, 73 ne­tu­rin­tys šal­mo ar ne­už­si­se­gę sau­gos dir­žų. Pa­skir­ta bau­dų 44 115 Eur, su­mo­kė­ta – 18 865 Eur.
Ata­skai­ti­niais me­tais ke­liuo­se žu­vo 1 as­muo
2017 m. už­re­gist­ruo­ti 58 eis­mo įvy­kiai. 4 su­kė­lė ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, 13 ma­ši­nų at­si­tren­kė į ati­tva­rus, 12 su­si­dū­rė su gy­vū­nais, 28 nu­va­žia­vo nuo ke­lio. Anot M. Vai­či­kaus­ko, ava­ri­jos daž­niau­siai įvyks­ta dėl vai­ruo­to­jų ne­dė­me­sin­gu­mo. Pra­ėju­siais me­tais sa­vi­val­dy­bės ke­liuo­se žu­vo 1 vai­ruo­to­jas, 13 as­me­nų su­žeis­ti, 4 iš jų – vai­kai.
Pa­tik­rin­ta 98 proc. tu­rin­čių gin­klus as­me­nų
2017-ai­siais po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­no 145 as­me­nis, tu­rin­čius lei­di­mus lai­ky­ti (ne­šio­tis) gin­klus. Iš vi­so pa­tik­rin­ta 98 proc. to­kių as­me­nų. At­lik­tų pa­tik­ri­ni­mų me­tu nu­sta­ty­ta 15 pa­žei­di­mų, 8 gin­klai pa­im­ti, pa­nai­kin­ti 4 lei­di­mai.
Vyk­dy­tos pre­ven­ci­nės prie­mo­nės
Iš vyk­dy­tų pre­ven­ci­nių prie­mo­nių pa­mi­nė­ti „Švie­so­fo­ro“ ir „Te­mi­dės“ kon­kur­sai, pa­ruoš­tos ir įgy­ven­din­tos 2 pre­ven­ci­nės pro­gra­mos. Vei­kia 12 sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių, yra 12 po­li­ci­jos rė­mė­jų, ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ta su švie­ti­mo įstai­go­mis, kar­tu at­lik­ta 16 įvai­riau­sių pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, vyk­dy­tas tar­pins­ti­tu­ci­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas.
Po­ky­čiai ir nau­jo­vės
2017 m. neap­si­ei­ta be po­ky­čių – su­stip­rin­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų fi­zi­nis pa­si­ren­gi­mas (šau­dy­ba, tak­ti­ka, spe­cia­lių­jų prie­mo­nių pa­nau­do­ji­mas, ko­vi­nė sa­vi­gy­na). Dar­be at­si­ra­do ir nau­jų prie­mo­nių: spe­cia­lus gel­bė­ji­mo įran­kių rin­ki­nys kiek­vie­na­me au­to­mo­bi­ly­je, tak­ti­nės pirš­ti­nės, vaiz­do/gar­so re­gist­ra­to­riai ant uni­for­mos, nu­ken­tė­ju­siems nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je skir­ti pa­gal­bos myg­tu­kai.
Šiais me­tais taip pat yra lau­kia­ma po­ky­čių. Tai pa­rei­gū­nų drau­di­mas, nau­ji spe­cia­liai įreng­ti au­to­mo­bi­liai/nau­jo di­zai­no spe­cia­lus žy­mė­ji­mas, nau­ja uni­for­mi­nė ap­ran­ga, ne­per­šau­na­mos lie­me­nės, vie­no lan­ge­lio prin­ci­pas, III at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo eta­pas, ar­chy­vų cen­tra­li­za­vi­mas (ne­be­liks PK do­ku­men­tų ar­chy­vų), daik­ti­nių įro­dy­mų cen­tra­li­za­vi­mas (me­tų ei­go­je vi­si daik­ti­niai įro­dy­mai bus per­duo­ti į Klai­pė­dą).
Šie­met Rie­ta­vo PK iš­si­kė­lė to­kius už­da­vi­nius: ope­ra­ty­viai re­a­guo­ti į gy­ven­to­jų skun­dus bei pra­ne­ši­mus, už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką ir eis­mo sau­gu­mą, efek­ty­viai tir­ti nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ak­ty­viai vyk­dy­ti pre­ven­ci­nę veik­lą ir di­din­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą po­li­ci­jos veik­la.
Pri­sta­tęs veik­los ata­skai­tą, M. Vai­či­kaus­kas pa­kvie­tė gy­ven­to­jus ir to­liau ben­dra­dar­biau­ti, dė­ko­jo pa­rei­gū­nams už sun­kų ir ko­ky­biš­ką dar­bą, taip pat – sa­vi­val­dy­bės me­rui An­ta­nui Čer­nec­kiui, vi­soms įstai­goms, ku­rios mie­lai su­tin­ka ben­dra­dar­biau­ti su pa­rei­gū­nais.
Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas taip pat pa­si­džiau­gė Rie­ta­vo ben­druo­me­nės ak­ty­vu­mu. Jis pri­sta­tė Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bą. Po­li­ci­jo­je pra­si­dė­jo es­mi­nės re­for­mos, nu­spręs­ta orien­tuo­tis į tai, ko no­ri gy­ven­to­jai, ko jie ti­ki­si iš po­li­ci­jos. Ap­klau­sos pa­ro­dė, kad gy­ven­to­jai no­ri ope­ra­ty­vaus re­a­ga­vi­mo, kad kuo grei­čiau bū­tų su­teik­ta pa­gal­ba, o pa­rei­gū­nai bū­tų tin­ka­mai ap­rū­pin­ti. Pra­ei­tais me­tais PK dir­bo nau­juo­ju mo­de­liu, tai lei­džia jau ant­rus me­tus di­din­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams at­ly­gi­ni­mus. At­si­sa­ky­ta kai ku­rių pa­sta­tų, vi­sas dar­bas orien­tuo­tas į gy­ven­to­jų no­rus ir po­rei­kius. „Mak­si­ma­lus dė­me­sys bu­vo skir­tas re­a­ga­vi­mui, skai­čiai ro­do, kad mums ne­blo­gai se­ka­si. Per­tvar­ka ir bu­vo nu­kreip­ta į tai, kad kuo dau­giau pa­rei­gū­nų bū­tų gat­vė­se ir kuo ma­žiau ka­bi­ne­tuo­se. Vi­sas mū­sų dar­bas yra per­si­kė­lęs į kom­piu­te­ri­nę erd­vę, o tai lei­džia efek­ty­viau iš­nau­do­ti ga­li­my­bes ir op­ti­mi­zuo­ti iš­tek­lius. Orien­tuo­ja­ma­si į pa­rei­gū­nus, trans­por­tą, ap­ran­gą, spe­cia­li­ą­sias prie­mo­nes. Ma­nau, ei­na­me tin­ka­mu ke­liu. Skai­čiai ro­do, kad vie­šo­se vie­to­se nu­si­kal­ti­mų ma­žė­ja, tad ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad mū­sų spren­di­mai pa­si­tei­si­no. Mū­sų ap­skri­tis, kal­bant apie gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, įver­tin­ta aukš­čiau­siu rei­tin­gu Res­pub­li­ko­je – 79 proc. gy­ven­to­jų pa­si­ti­ki mū­sų po­li­ci­ja“, – sa­kė A. Mo­tu­zas.
Su­si­rin­ki­mo me­tu po­li­ci­jos dar­bu pa­si­džiau­gė ir sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Čer­nec­kis. „Sma­gu pa­si­žiū­rė­ti, ko­kie esa­me, kaip at­ro­do­me. Ban­dy­si­me ben­dro­mis pa­stan­go­mis tvar­ky­tis ir dirb­ti, kad ne­ge­ro­vių bū­tų iš­veng­ta. Rie­ta­vo po­li­ci­jai ga­liu pa­sa­ky­ti daug ge­rų žo­džių – jie nie­ka­da ne­at­si­sa­ko va­žiuo­ti į ben­druo­me­nių su­si­ti­ki­mus, vyk­do pre­ven­ci­nes pro­gra­mas, lan­ko­si mo­kyk­lo­se, už­tik­ri­na vie­šą­ją tvar­ką ren­gi­niuo­se. Ma­nau, kad ir to­liau taip pui­kiai dirb­si­me“, – re­ziu­ma­vo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je iš­rink­ti se­niū­nai­čiai, ku­riems bu­vo įteik­ti se­niū­nai­čių pa­žy­mė­ji­mai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama