Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Skau­tų at­ras­ta ne­gy­ve­na­ma sa­la

Skau­tų at­ras­ta ne­gy­ve­na­ma sa­la

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, pra­si­de­dant va­sa­rai, pra­si­de­da ir skau­tiš­ko sto­vyk­la­vi­mo se­zo­nas. Bir­že­lio 11–17 die­no­mis ne­to­li La­bar­džių kai­mo esan­čia­me miš­ke vy­ko Rie­ta­vo „Vy­kin­to“ drau­go­vės skau­tų sto­vyk­la „Din­gu­si sa­la“, ku­rio­je da­ly­va­vo apie sep­ty­nias­de­šimt skau­tų. „Din­gu­sio­je sa­lo­je“ ap­si­gy­ve­no jau­nes­nie­ji skau­tai, skau­tai, pa­ty­rę skau­tai, su­au­gę skau­ty­bė­je, va­do­vai, vy­res­nio­sios skau­tės ir skau­tai bei ki­ti da­ly­viai, dar ne­da­vę skau­tų įžo­džio, tai­gi sto­vyk­lau­to­jų am­žius bu­vo įvai­rus. Dau­gu­ma bu­vo iš Rie­ta­vo, kai ku­rie iš Vil­niaus, taip pat sto­vyk­lą ap­lan­kė skau­tai iš Plun­gės bei Žli­bi­nų.

Sto­vyk­los vir­ši­nin­kui br. Vir­gi­li­jui Ruš­kiui pa­skel­bus sto­vyk­los ati­da­ry­mą, pra­si­dė­jo įsi­min­ti­nas sa­vai­tės truk­mės nuo­ty­kis. Vos at­vy­kę į Din­gu­sią sa­lą, skau­tai sku­bė­jo įsi­kur­ti ir ėmė­si sta­ty­bos iš gam­ti­nių me­džia­gų – pio­ne­ri­jos. Pa­nau­do­da­mi sa­vo įgū­džius, sto­vyk­lau­to­jai įsi­ren­gė pa­sto­vyk­les: pa­si­sta­tė var­tus, in­dau­jas, džio­vyk­las, lau­ža­vie­tes ir ki­tas kon­struk­ci­jas, ku­rio­mis nau­do­jo­si vi­sos sto­vyk­los me­tu.
Ki­tą die­ną vy­ko „skau­to­ra­ma“ – už­si­ė­mi­mas, ku­rio me­tu ne­di­de­lės jau­nes­nių skau­tų gru­pe­lės pa­si­keis­da­mos ėjo vis pas ki­tą vy­res­nį skau­tą, ku­ris da­li­no­si pa­tir­ti­mi ir ži­nio­mis apie įvai­rius da­ly­kus: skau­tų is­to­ri­ją, lau­žų kū­ri­mą, maz­gų ri­ši­mą ir kt.

Ka­dan­gi dau­gu­ma sto­vyk­los da­ly­vių skau­tau­ja ne­il­gai, o kai ku­riems ši sto­vyk­la bu­vo pir­ma, šis už­si­ė­mi­mas vai­kams bu­vo la­bai nau­din­gas, pra­plė­tė ži­nias ir iš­mo­kė nau­jų da­ly­kų. Trečią die­ną – ant­ra­die­nį – skau­tai su­si­pa­ži­no su spor­to svar­ba: da­ly­va­vo įvai­rio­se jud­rio­se rung­ty­se ir es­ta­fe­tė­se, bė­gio­jo, šau­dė lan­ku bei gin­klu su ori­niu už­tai­su. Links­mai pa­ju­dė­ję ir pa­si­mankš­ti­nę, su­lau­kė sto­vyk­los sve­čių – Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro at­sto­vų, tarp ku­rių bu­vo ir tarp­tau­ti­niai sa­va­no­riai iš Ita­li­jos bei Gru­zi­jos.
Ki­tą die­ną, sto­vyk­lai įpu­sė­jus, su­si­skirs­tę pa­gal am­žių, skau­tai iš­ėjo į žy­gius. Jau­nes­nių­jų, pa­čių ma­žiau­sių skau­tų, lau­kė trum­pas žy­gis iki La­bar­džių po­il­sia­vie­tės. Ten vai­kai žai­dė sma­gius žai­di­mus. Vy­res­ni skau­tai ke­lia­vo į ne­to­lie­se esan­čias ka­pi­nai­tes ir tvar­kė ka­pus – at­li­ko ge­rą­jį dar­be­lį, la­bai svar­bų skau­tiš­ka­me gy­ve­ni­me. Pa­ty­rę skau­tai iš­ėjo į ku­pi­ną iš­šū­kių žy­gį su nak­vy­ne. Žy­gių die­ną sto­vyk­lau­to­jai ne­pa­mir­šo ir mū­sų Tė­vy­nei la­bai svar­bios die­nos – bir­že­lio 14-osios – reikš­mės. 11.59 val., stab­te­lė­ję il­ga­me ke­ly­je, kar­tu su vi­sa Lie­tu­va pa­mi­nė­jo Ge­du­lo ir vil­ties die­ną ty­los mi­nu­te, skir­ta ma­si­nių trė­mi­mų au­koms at­min­ti.
Ki­tą die­ną vy­ko stra­te­gi­nis žai­di­mas – Din­gu­sios sa­los lo­bio pa­ieš­ka. Vai­kai la­vi­no lo­gi­ką, orien­ta­ci­ją ap­lin­ko­je, ge­ri­no su­ge­bė­ji­mus nau­do­tis že­mė­la­piu ir kom­pa­su, mo­kė­si dirb­ti ko­man­do­je.
Im­pro­vi­za­ci­nius, kū­ry­bi­nius bei sce­ni­nius ge­bė­ji­mus sto­vyk­lau­to­jai la­vi­no kiek­vie­ną va­ka­rą da­ly­vau­da­mi jau tra­di­ci­ja ta­pu­siuo­se va­ka­ro lau­žuo­se, ku­rių me­tu kiek­vie­na skil­tis tu­rė­jo pa­reng­ti pa­si­ro­dy­mą duo­ta te­ma ir pri­sta­ty­ti jį pub­li­kai – ki­tiems sto­vyk­los da­ly­viams. Pa­si­ro­dy­mų bu­vo įvai­rių: per­si­ren­gi­nė­ji­mai gen­ti­mis, dai­nos, šo­kiai ir vai­di­ni­mai apie sa­los gy­ve­ni­mą, įvai­rūs žai­di­mai. Tai­gi links­my­bių ir ge­ros nuo­tai­kos tik­rai ne­trū­ko.
Duo­da­mas įžo­dį, skau­tas pa­si­ža­da steng­tis kas­dien tar­nau­ti Die­vui, Tė­vy­nei ir Ar­ti­mui. Šios trys pa­rei­gos ne­bu­vo už­mirš­tos ir „Din­gu­sio­je sa­lo­je“. Sto­vyk­los vė­lia­va – tai sto­vyk­lo­je da­ly­vau­jan­čių skau­tų vie­ny­bės, ben­dru­mo ir ar­ti­mu­mo žen­klas, o Lie­tu­vos vė­lia­va – mū­sų Tė­vy­nės sim­bo­lis, mei­lės jai iš­raiš­ka. Su­sto­ję skil­ti­mis, pa­si­puo­šę uni­for­mo­mis ir kak­la­raiš­čiais, su dai­no­mis ir šū­kiais skau­tai žy­giuo­da­vo į kas­die­nes ri­kiuo­tes. Ry­tais vė­lia­vas pa­kel­da­mi, o va­ka­rais – nu­leis­da­mi, ati­duo­da­vo pa­gar­bą Tė­vy­nei ir ša­lia esan­čiam Ar­ti­mui. Pa­dė­ką Die­vui sto­vyk­lau­to­jai iš­reiš­kė gies­mė­mis. Prieš kiek­vie­ną val­gį, su­sto­ję ra­tu ir su­si­ki­bę ran­ko­mis, skau­tai gie­do­jo ir dė­ko­jo Die­vui, kad yra svei­ki ir so­tūs. Tai­gi Die­vas, Tė­vy­nė ir Ar­ti­mas ly­dė­jo skau­tus vi­są sa­vai­tę.
Per vi­są sto­vyk­lą jos da­ly­viai ne­nu­sty­go vie­to­je, da­ly­va­vo įvai­rio­se veik­lo­se. Svar­biau­sia, jog pra­mo­gau­da­mi iš­mo­ko svar­bių gy­ve­ni­miš­kų da­ly­kų. Už ne­pa­kar­to­ja­mus įspū­džius ir pa­tir­tis sto­vyk­lau­to­jai dė­ko­ja or­ga­ni­za­to­riams – va­do­vams Ni­jo­lei ir Vir­gi­li­jui Ruš­kiams, miš­ko sa­vi­nin­kams Onu­tei ir Jo­nui Jo­ciams bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama