Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Šimt­me­čio ju­bi­lie­jaus ren­gi­niai ne­ap­len­kė ir Rie­ta­vo

Šimt­me­čio ju­bi­lie­jaus ren­gi­niai ne­ap­len­kė ir Rie­ta­vo

Va­sa­rio 16-ąją iš­kil­min­gai šven­tė vi­sa Lie­tu­va. Šim­ta­sis at­kur­tos vals­ty­bės ju­bi­lie­jus Rie­ta­ve pra­dė­tas ofi­cia­liu de­le­ga­ci­jų pri­ėmi­mu. Šven­tė­je ap­si­lan­kė sve­čiai iš Lat­vi­jos (Gul­be­nės), Len­ki­jos (Ken­či­no) ir Vo­kie­ti­jos (Zar­be­ko). Pri­ėmi­mo me­tu ap­tar­ti pra­ėję ben­dra­dar­bia­vi­mo me­tai bei at­ei­ties per­spek­ty­vos.

Šv. Mi­šias Rie­ta­vo Šv. My­ko­lo Ar­kan­ge­lo baž­ny­čio­je lai­kė trys dva­si­nin­kai – Tve­rų kle­bo­nas Sau­lius Stumb­ra, Rie­ta­vo kle­bo­nas An­ta­nas Gut­kaus­kas ir Rie­ta­vo gar­bės pi­lie­tis Čes­lo­vas De­gu­tis. Po mi­šių iš­kil­min­go­je ei­se­no­je iš­si­ri­kia­vu­si ben­druo­me­nė per par­ką žen­gė link Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus.
Mu­zie­jaus kie­me­ly­je kal­bė­ta apie tau­tą, kal­bos iš­sau­go­ji­mą, ko­vą už lais­vę. Mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas ir sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ati­den­gė 1919–1920 me­tų Ne­pri­klau­so­my­bės ko­vų Rie­ta­vo vals­čiaus sa­va­no­rių įam­ži­ni­mo len­tą, ku­rią pa­šven­ti­no kle­bo­nas A. Gut­kaus­kas. 13 sa­va­no­rių, žu­vu­sių už Lie­tu­vos lais­vę, pa­gerb­ti ty­los mi­nu­te.
Su Lie­tu­vos šimt­me­čio ju­bi­lie­ju­mi vi­sus su­si­rin­ku­sius rie­ta­viš­kius ir sve­čius svei­ki­no me­ras A. Čer­nec­kis. „Prieš šim­tą me­tų lie­tu­vių tau­ta pa­si­rin­ko sa­va­ran­kiš­ką ke­lią, ku­riuo žy­giuo­ja iki šiol. Sun­kiai dir­bo­me, sten­gė­mės, klu­po­me ir kė­lė­mės, bet šian­dien esa­me lai­min­gi, kad ga­li­me švęs­ti to­kį ju­bi­lie­jų. Prieš šim­tą me­tų tie pa­pras­ti žmo­nės pa­ki­lo, iš­ėjo ir pa­da­rė sa­vo dar­bą. Už šį gim­ta­die­nį tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi jiems. Da­ry­ki­me ge­rus dar­bus, sta­ty­ki­me sa­vo Lie­tu­vė­lę, sa­vo Rie­ta­vą“, – kal­bė­jo me­ras.
Kad jau­no­ji kar­ta su­si­pa­žin­tų ir ži­no­tų sa­vo kraš­to is­to­ri­ją, ug­dy­mo įstai­gų – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio ir Tve­rų gim­na­zi­jų bei Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los – di­rek­to­riams taip pat įteik­tos at­mi­ni­mo len­tos.
Mu­zie­ju­je pri­sta­ty­tos ir dvi pa­ro­dos. Vie­no­je pri­sta­ty­ta Rie­ta­vo vals­čiaus is­to­ri­ja ir 9 vals­čiaus vir­šai­čiai, o ki­ta skir­ta Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rams.
Vė­liau vi­si sku­bė­jo į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trą, ku­ria­me vy­ko šven­ti­nis kon­cer­tas. Pir­mą­jį kū­ri­nį žiū­ro­vams do­va­no­jo jung­ti­nis Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los jau­nių cho­ras ir Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro mo­te­rų cho­ras „Jū­ra­va“. Ren­gi­nio me­tu lin­kė­ta, kad kiek­vie­nas ras­tu­me sa­vo ry­šį, as­me­ni­nę is­to­ri­ją, sa­vo šven­tės emo­ci­ją ir tra­di­ci­ją. Kaip ir de­ra to­kiai šven­tei, iš­kil­min­gai su­gie­do­tas Lie­tu­vos him­nas, o ka­dan­gi bu­vo sve­čių iš Lat­vi­jos, Vo­kie­ti­jos ir Len­ki­jos, su­gie­do­ti ir šių ša­lių him­nai.
1918 m. pa­si­ra­šy­tas Ne­pri­klau­so­my­bės ak­tas yra mil­ži­niš­kas žmo­nių, ne­pa­bū­gu­sių pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už sa­vo vals­ty­bės at­ei­tį, dar­bo re­zul­ta­tas. Per šį lai­ko­tar­pį bu­vo iš­kęs­ta daug, ta­čiau lie­tu­viai vi­sa­da sie­kė bū­ti lais­vi. „Su­si­rin­ko­me čia ne tik pa­mi­nė­ti di­džio­sios mū­sų per­ga­lės, bet ir stab­te­lė­ti, pa­mąs­ty­ti, kaip mes gy­ve­na­me. Da­bar­ti­nė Lie­tu­va – tai lai­mė­ji­mas žmo­nių, ku­rių dė­ka šian­dien ga­li­me jaus­tis lais­vi, ne­var­žo­mi, da­ly­tis sa­vo kū­ry­ba ir pa­sie­ki­mais su vi­su pa­sau­liu. Šian­dien drau­ge su at­vy­ku­siais sve­čiais mi­ni­me vi­siems svar­bią da­tą, vai­ni­kuo­jan­čią Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą“, – sa­kė A. Čer­nec­kis. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas lin­kė­jo puo­se­lė­ti ben­dru­mo jaus­mą, kad nie­ka­da ne­ap­leis­tų pi­lie­tiš­ka dva­sia, ne­iš­sek­tų to­le­ran­ci­ja vie­nas ki­tam, ska­ti­no iš­lik­ti ver­tais siek­tos lais­vės ir iš­sau­go­tų is­to­ri­jos ver­ty­bių.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai An­drie­jus Stan­či­kas ir Jo­nas Var­ka­lys, įtei­kęs me­rui Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to ko­pi­ją. Taip pat pa­si­sa­kė Gul­be­nės (Lat­vi­ja) sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pir­mi­nin­kas An­dris Ve­jinš, Ken­či­no (Len­ki­jos) sa­vi­val­dy­bės me­ras Pa­we­l’as Bod­row­ski ir Zar­be­ko (Vo­kie­ti­jos) sa­vi­val­dy­bės me­ras Vil­fried Ross.

Ren­gi­nio te­ma – so­das, ku­ria­me pa­tys už­au­go­me, kar­ta po kar­tos už­au­go ir Lie­tu­va. Iš ma­žos sėk­le­lės už­au­ga di­de­li, tvir­ti, vė­jų ne­pa­lau­žia­mi me­džiai. Iš ma­žo kū­di­kio už­au­ga di­de­lis, pro­tin­gas, my­lin­tis žmo­gus, o iš ma­žos, nie­kam ne­ži­no­mos ša­lies iš­au­go di­de­lė, stip­ri vals­ty­bė.
Kon­cer­to me­tu žiū­ro­vams pa­si­ro­dy­mus do­va­no­jo Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro mer­gi­nų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šar­ke­lės“ (vad. A. Mic­ku­vie­nė), Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Ka­da­gi­nis“ (vad. A. Liu­ti­kie­nė), lat­vių fol­klo­ro mu­zi­kos gru­pė „Da­dzes“ (va­do­vė In­ta Zel­li­te), Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro ka­pe­la „Su­ba­ta“ (vad. A. Liu­ti­kie­nė), lat­vių liau­diš­kų šo­kių gru­pė „Zei­ja“ (va­do­vė Da­ce Frei­ma­ne), Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro vy­res­nių žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Trep­sis“ (vad. R. Pleš­kie­nė), Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro miš­rus cho­ras „Jū­ra­va“ (vad. V. Jo­nuš­kie­nė), Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro dra­mos stu­di­jos „Di­džio­ji T“ jau­ni­mas.
Po kon­cer­to už­sie­nio de­le­ga­ci­jos ap­si­lan­kė My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je, o prieš tai ap­žiū­rė­jo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jas.
Pra­dė­jus tem­ti, vi­si rin­ko­si prie Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos ir kul­tū­ros cen­tro. Ju­dė­da­mi link aikš­tės, ži­bin­tu­vė­liais ar mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais vi­si at­ne­šė po ži­bu­rė­lį švie­sos. Sce­no­je dai­nas do­va­no­jo Gab­rie­lė Gri­ciū­tė ir Faus­ta Ado­ma­vi­čiū­tė, Si­mas Alek­san­dra­vi­čius, Lie­tu­vos him­ną su­gie­do­jo Klau­di­jus Šim­kus. Dan­gų nu­švie­tė šven­ti­niai fe­jer­ver­kai ir la­ze­rių šou, o šven­tę tę­sė gru­pė „Dis­co Ve­ry“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama