Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Se­niū­nų lau­kia už­da­vi­nys pa­si­rū­pin­ti dū­mų de­tek­to­riais

Se­niū­nų lau­kia už­da­vi­nys pa­si­rū­pin­ti dū­mų de­tek­to­riais

Sau­sio pa­bai­go­je į pa­si­ta­ri­mą rin­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai, ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Jie su­pa­žin­di­no su įvai­rio­mis nau­jo­vė­mis, rei­ka­la­vi­mais, dar­bais, ku­riuos bū­ti­na kuo grei­čiau at­lik­ti. Iš svar­bes­nių se­niū­nų lau­kian­čių dar­bų nu­ma­ty­tas dū­mų de­tek­to­rių įren­gi­mas so­cia­li­niuose būs­tuose ir ri­zi­kos šei­mų na­muo­se.

Pa­si­ta­ri­mas pra­dė­tas nuo prieš­gais­ri­nių da­ly­kų – dėl van­dens tel­ki­nių ir pri­va­žia­vi­mo prie jų gais­ro me­tu. Rei­ka­lin­gi to­kie van­dens tel­ki­niai, prie ku­rių bū­tų ga­li­ma pri­va­žiuo­ti bet ku­riuo se­zo­no me­tu. „Su prieš­gais­ri­niais da­ly­kais ne­ga­li­ma juo­kau­ti, rei­kia bū­ti pa­si­ruo­šu­siems vi­są lai­ką. Ke­lių šim­tų met­rų at­stu­mu tu­ri bū­ti pri­ėji­mas prie van­dens. Vi­suo­se kai­muo­se ir gy­ven­vie­tė­se rei­kia pa­žiū­rė­ti, kur ar­čiau­siai ga­lė­tu­me pa­im­ti van­dens, kad ne­rei­kė­tų to­li va­žiuo­ti jo at­si­vež­ti“, – kal­bė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Vie­tos ūkio sky­riaus eko­lo­gė Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė mi­nė­jo, kad tven­ki­niai tu­ri bū­ti iš­va­ly­ti, o tam lė­šų ga­li­ma skir­ti iš ap­lin­ko­sau­gi­nio fon­do.
Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė se­niū­nams taip pat pri­mi­nė, jog bū­ti­na pri­žiū­rė­ti pa­ke­les, pa­miš­kes, kad bū­tų kuo ma­žiau nu­si­skun­di­mų. A. Čer­nec­kis pra­šė de­kla­ruo­jant pa­sė­lius pa­si­kal­bė­ti su kiek­vie­nu ūki­nin­ku, kad jie ne­pa­lik­tų ne­nu­šie­nau­tų plo­tų. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas in­for­ma­vo, kad gau­ta in­for­ma­ci­ja, jog kai ku­rie žmo­nės, in­di­vi­du­a­lio­se val­do­se tu­rin­tys tri­jų rū­šių kon­tei­ne­rius, siek­da­mi tau­py­ti, su­gal­vo­jo pa­gud­rau­ti ir mes­ti vi­sas šiukš­les į mė­ly­ną ir ža­lią kon­tei­ne­rius, ne­rū­šiuo­da­mi at­lie­kų. „No­riu per­spė­ti, kad kon­tei­ne­riai bus tik­ri­na­mi, pra­si­žen­gu­sių­jų lau­kia ne po­kal­biai, o re­a­lios bau­dos“, – sa­kė jis.
Vie­nas iš svar­bes­nių dar­bų, ku­riuos se­niū­nams rei­kės kuo grei­čiau at­lik­ti – dū­mų de­tek­to­rių įren­gi­mas so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se ir na­muo­se, ku­riuo­se gy­ve­na so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos. Dū­mų de­tek­to­riai to­se gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se tu­ri bū­ti su­ka­bin­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka. „Ne­ka­bin­ki­te vir­tu­vė­je, juos re­ko­men­duo­ja­ma įreng­ti mie­ga­mo­sio­se pa­tal­po­se. Jau bu­vo at­ve­jų, kad Plun­gės r. du kar­tus su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja, ir žmo­nės spė­jo iš­si­gel­bė­ti. Čia la­bai rim­ti da­ly­kai“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. De­tek­to­riai jau už­sa­ky­ti ir bus iš­da­lin­ti se­niū­nams. Vie­nam bu­tui ati­teks vie­nas de­tek­to­rius. Juos rei­kia ne tik įduo­ti, se­niū­nai tu­rės pa­si­rū­pin­ti ir jų pa­ka­bi­ni­mu. Me­ras sa­kė, jog tai svar­bu, nes da­bar – kū­re­ni­mo se­zo­nas, o ka­mi­nai ne­va­lo­mi, nors tai pri­va­lo­ma da­ry­ti kas tris mė­ne­sius. „Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių būs­tų ka­mi­nų iš­va­ly­mas yra jū­sų, se­niū­nai, rū­pes­tis. Ug­nia­ge­siai gais­ri­nin­kai tik­rins ir ra­šys bau­das sa­vi­nin­kams, o tų būs­tų sa­vi­nin­kas yra sa­vi­val­dy­bė“, – kal­bė­jo A. Čer­nec­kis. Nuo ge­gu­žės 1-osios ši nau­jo­vė lauks vi­sų gy­ven­to­jų: na­muo­se vi­siems bus pri­va­lo­ma įsi­reng­ti au­to­no­mi­nius dū­mų sig­na­li­za­to­rius.
Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Al­baus­kas in­for­ma­vo se­niū­nus apie pa­si­kei­tu­sią ke­lių re­mon­to ir prie­žiū­ros lė­šų skirs­ty­mo tvar­ką, o su Sa­vi­val­dy­bės 2018 me­tų biu­dže­tu su­pa­žin­di­no Tei­sės ir fi­nan­sų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Rū­ta Bag­do­nie­nė. Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Al­fon­sas Sta­bin­gis pa­sa­ko­jo apie nau­jo­ves že­mės ūkio sri­ty­je – ar­tė­jan­tį pa­sė­lių de­kla­ra­vi­mą, pri­ima­mas pa­raiš­kas ben­dri­jų ir as­bes­ti­nių sto­gų dan­gų pa­ra­mai (jos bus pri­ima­mos vi­są va­sa­rio mė­ne­sį).
V. Di­čiū­nas in­for­ma­vo, kad Vai­kų tei­sių tar­ny­ba per­ei­na vals­ty­bės ži­nion, kei­sis sta­tu­sas, cen­tras bus Tel­šiuo­se, Rie­ta­ve liks pa­da­li­nys to­se pa­čio­se pa­tal­po­se. Nak­ti­niai bu­dė­ji­mai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi cen­tra­li­zuo­tai iš Tel­šių. Pa­pil­do­mų eta­tų ne­pri­reiks.
Me­ras taip pat in­for­ma­vo, kad va­sa­rio 21-ąją se­niū­nai­čiams bus įtei­kia­mi pa­žy­mė­ji­mai. Tuo pa­čiu me­tu vyks ir po­li­ci­jos ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama