Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Sa­vi­val­dos nak­tis gim­na­zi­jo­je

Sa­vi­val­dos nak­tis gim­na­zi­jo­je

Pir­mą­ją žie­mos nak­tį Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zis­tai pra­lei­do ne­tra­di­ciš­kai – vy­ko il­gai lauk­tas mo­ki­nių sa­vi­val­dos ren­gi­nys „Nak­tis mo­kyk­lo­je“. Šiam ren­gi­niui at­sa­kin­gai ruoš­ta­si: ap­gal­vo­tas veik­lų pla­nas, pa­si­kvies­ti kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių va­do­vai, lek­to­riai, ki­tų gim­na­zi­jų sa­vi­val­dos na­riai. Mū­sų gim­na­zi­jo­je vie­šė­jo Ši­la­lės ra­jo­no Kvė­dar­nos Ka­zi­mie­ro Jau­niaus, Klai­pė­dos „Var­po“ ir Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jų mo­ki­niai.

Jau an­trą kar­tą sa­vi­val­dos nak­ty­je da­ly­va­vo bu­vęs mū­sų gim­na­zi­jos pre­zi­den­tas Lu­kas Kor­ne­li­jus Vai­čia­kas, da­bar stu­den­tas, ELSA Vil­nius pre­zi­den­tas, LiJOT Kon­tro­lės ko­mi­si­jos na­rys. Į ren­gi­nį at­vy­ko bu­vu­si gim­na­zi­jos mo­ki­nė Si­ma Bud­rec­kai­tė, da­bar dir­ban­ti me­di­ci­nos sri­ty­je, mi­si­jos „Si­bi­ras 2017“ da­ly­vė. Abu sve­čiai ve­dė pa­skai­tas-dis­ku­si­jas su­si­rin­ku­siems mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams.
Gim­na­zis­tai kar­tu su mo­ky­to­jais da­ly­va­vo ap­va­lio­jo sta­lo dis­ku­si­jo­se įvai­riais rū­pi­mais klau­si­mais: „Ko­dėl ver­ta bū­ti Lie­tu­vos pa­trio­tu?“, „Kaip iš­ei­ti iš kom­for­to zo­nos?“, „Ben­dra­vi­mo kul­tū­ra. Man­da­gu­mas. Pa­gar­ba. Ko­dėl tai nyks­ta mū­sų mo­kyk­lo­se? Ką da­ry­ti?“, So­cia­li­nių tin­klų pri­va­lu­mai ir trū­ku­mai“, „Ban­dos jaus­mas. Kaip iš­lik­ti blai­viai gal­vo­jan­čiam?“ ir kt.
La­bai sma­giai pra­bė­go va­lan­da ir kū­ry­bi­nė­se veik­lo­se. Jų bu­vo bent ke­lios. Į ne­tra­di­ci­nės mu­zi­kos už­si­ė­mi­mą pa­kvie­tė Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jas Ne­ri­jus Ja­sins­kas. Jis kū­rė mu­zi­ką vamz­džiais, do­va­no­tais UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­riaus Al­vy­do Ro­jaus. Te­at­ro veik­las or­ga­ni­za­vo Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė, sa­via­na­li­zės už­si­ė­mi­mus ve­dė bu­vęs gim­na­zis­tas, da­bar stu­den­tas Jur­gis Le­čas, dai­lės te­ra­pi­jos va­lan­dą mo­ki­niai pra­lei­do su gim­na­zi­jos psi­cho­lo­ge Lo­re­ta Vaš­ke­ly­te-Lu­ko­še­vi­čie­ne, žai­di­mą „Vil­ko­la­kis“ or­ga­ni­za­vo mo­ki­nių pre­zi­den­tas Vi­lius Rai­šuo­tis, vie­šo­jo kal­bė­ji­mo mo­kė Lu­kas Kor­ne­li­jus Vai­čia­kas.
Dar ne­iš­au­šus ry­tui, gim­na­zis­tai or­ga­ni­za­vo orien­ta­ci­nį žai­di­mą. Dau­giau kaip dvi va­lan­das siau­tė po gim­na­zi­ją, kol at­li­ko įvai­rias už­duo­tis. Nu­var­gę, su­plu­kę, bet links­mi klo­jo­si pa­ta­lą ma­žo­jo­je spor­to sa­lė­je, bet mie­go­ti kaip ir ne­te­ko...
Šeš­ta­die­nį, sep­tin­tą ry­to, iš­ly­dė­ti kur­šė­niš­kiai, vie­nuo­lik­tą – klai­pė­diš­kiai ir apie dvy­lik­tą – kvė­dar­niš­kiai.
Di­džiu­lį dar­bą, or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nį, nu­vei­kė gim­na­zi­jos pre­zi­den­tas V. Rai­šuo­tis, sa­vi­val­dos na­riai ir ki­ti ak­ty­vūs gim­na­zis­tai: Gre­ta An­dru­ly­tė, Be­at­ri­čė Vai­či­kaus­kai­tė, Pau­lė Ka­taus­kai­tė, Ug­nė Kau­liū­tė, Ar­man­da Use­ly­tė, Eve­li­na Ja­den­ku­tė, Auš­ri­nė Va­na­gai­tė, Ta­das Si­mo­na­vi­čius, į pa­gal­bą ki­bo ir bu­vęs gim­na­zis­tas Jo­nas Ber­taus­kas. Sma­gu pa­si­džiaug­ti jau­nais žmo­nė­mis: jie veik­lūs, iš­ra­din­gi ir ini­cia­ty­vūs.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama