Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Sa­vait­ga­lį rie­ta­viš­kiai pa­si­ti­ko švęs­da­mi Jo­ni­nes

Sa­vait­ga­lį rie­ta­viš­kiai pa­si­ti­ko švęs­da­mi Jo­ni­nes

Il­giau­sią die­ną ir trum­piau­sią nak­tį šven­čia­mos Jo­ni­nės – pir­mo­ji va­sa­ros se­zo­no šven­tė, vyks­tan­ti Rie­ta­vo par­ke. Oras rie­ta­viš­kių ne­nu­skriau­dė, tad par­ką už­plū­do gau­sus bū­rys žmo­nių – kas pa­si­mė­gau­ti va­sa­riš­ka ši­lu­ma, kas pa­si­klau­sy­ti skam­ban­čios mu­zi­kos, pa­ben­drau­ti su drau­gais ar pa­kel­ti vie­ną ki­tą bo­ka­lą alaus už var­da­die­nius šven­čian­čius Jo­nus ir Ja­ni­nas.

At­ėję pro var­te­lius į šven­tę ga­vo lo­te­ri­jos bi­lie­tą, o vė­liau, šven­tei įsi­siū­ba­vus, bur­tų ke­liu bu­vo iš­rink­ti ir ap­do­va­no­ti lai­min­gie­ji. Jo­nai ir Ja­ni­nos pa­svei­kin­ti ir pa­žy­mė­ti į at­la­pus įseg­ta gė­lių puokš­te­le. Ren­gi­nį pra­dė­jo jo ve­dė­jos Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė ir Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė. Pa­svei­ki­nu­sios su­si­rin­ku­siuo­sius ir pa­kal­bė­ju­sios apie ne­gai­les­tin­gai le­kian­čias die­nas, vai­di­lu­tė­mis per­si­ren­gu­sios ve­dė­jos pa­lin­kė­jo va­ka­rą pra­leis­ti kuo ge­riau, kad jis bū­tų ypa­tin­gas.
Mu­zi­kos akor­dais Jo­ni­nių šven­tę pra­dė­jo jung­ti­nis Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lų pu­čia­mų­jų or­kest­ras (vad. Ar­tū­ras Ur­nie­žius, Si­gi­tas Sau­ka­las, Al­gi­man­tas Krėpš­ta).
Kei­čia­si lai­kai, kei­čia­si ir pa­par­čio žie­do ieš­ko­ji­mo ypa­tu­mai. Dar prieš šven­tės pra­džią ko­man­dos bu­vo kvie­čia­mos re­gist­ruo­tis orien­ta­ci­nėms pa­par­čio žie­do pa­ieš­koms. Da­ly­va­vu­sios trys ko­man­dos tu­rė­jo skir­tin­go­se vie­to­se at­lik­ti už­duo­tis (už tai ga­vo po juos­te­lę). Kai su­rin­ko vi­sas juos­te­les, nu­ga­lė­to­jams at­si­vė­rė ke­lias link pa­par­čio žie­do. Šį žie­dą pir­mie­ji su­ra­do ko­man­dos „Al­fa pa­par­čiai“ na­riai. Už tai jiems ati­te­ko pui­kus pri­zas. Ne­liū­dė­jo ir ki­tos dvi ko­man­dos, mat jos ap­do­va­no­tos pa­guo­dos pri­zais.
Kol jau­ni­mas da­ly­va­vo orien­ta­ci­nė­se var­žy­bo­se, ki­ti šven­tės da­ly­viai su­ži­no­jo apie Jo­ni­nių va­ka­ro bur­tus. Pra­ėju­siais me­tais per Jo­ni­nes aiš­kin­ta­si, ar žiū­ro­vai ge­rai pa­žįs­ta žo­ly­nus. Šie­met jų bu­vo klau­sia­ma, ką sim­bo­li­zuo­ja į vai­ni­ką įpin­tas vie­nas ar ki­tas au­ga­las. Pa­kal­bė­jus apie Jo­ni­nių tra­di­ci­jas, šia te­ma min­ti­mis pa­si­da­lin­ti bu­vo pa­kvies­ta Re­gi­na To­le­nie­nė. Ji žiū­ro­vams pa­pa­sa­ko­jo nuo­tai­kin­gą is­to­ri­ją. Su­si­rin­ku­sie­ji su­ži­no­jo, kaip šią šven­tę šven­čia ne tik kai­my­nai es­tai, lat­viai, bet ir bra­zi­lai, por­tu­ga­lai. Va­ka­rui ne­gai­les­tin­gai bė­gant ir sau­lu­tei be­si­lei­džiant, žiū­ro­vai „su­šil­dy­ti“ sma­giais žai­di­mais.
Su gra­žia šven­te vi­sus svei­ki­no ir ne­se­niai var­di­nes at­šven­tęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Jis pri­mi­nė, jog rei­kia džiaug­tis kiek­vie­na aki­mir­ka, kiek­vie­nu su­si­bū­ri­mu. Lin­kė­jo, kad nė vie­na gy­ve­ni­mo aki­mir­ka ne­pra­ei­tų vel­tui, nes tai, kas vyks­ta da­bar, ne­pa­si­kar­tos.
Šven­tės me­tu nuo­sta­bių šo­kių do­va­no­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro mer­gi­nų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šar­ke­lės“ (vad. Al­do­na Mic­ku­vie­nė), šven­tę mu­zi­kos akor­dais tę­sė Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro ka­pe­la „Su­ba­ta“ (vad. Ai­da Liu­ti­kie­nė), fol­klo­ri­nis an­sam­blis „Ka­da­gi­nis“ (vad. Ai­da Liu­ti­kie­nė). Žiū­ro­vus džiu­gi­no skra­ba­lų vir­tuo­zas Re­gi­man­tas Ši­lins­kas, o vė­liau – ir vai­ki­nų gru­pė E.G.O. Po skam­bių dai­nų įžieb­tas Jo­ni­nių lau­žas. Jam įsi­de­gus, kan­triau­sius iš­ju­di­no elek­tro­ni­kos žvaigž­dės Ma­rin Lu & Vic­to­ria, o jau­ni­mas tę­sė links­my­bes dis­ko­te­ko­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama