Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Ru­dens mo­zai­kos šven­tė Me­din­gė­nuo­se

Ru­dens mo­zai­kos šven­tė Me­din­gė­nuo­se

Šal­tą lap­kri­čio 17-osios va­ka­rą vi­si sku­bė­jo į Me­din­gė­nus. Čia, kaip ir kas­met, nu­dir­bę va­sa­ros dar­bus, į šven­tę pa­va­ka­ro­ti rin­ko­si se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai ir sve­čiai. Kiek­vie­ną ru­de­nį se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai su­si­ren­ka į šven­tę pa­bū­ti kar­tu, pa­si­links­min­ti, pa­dė­ko­ti gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kams, ki­tiems nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms. Šie­met va­ka­ro­nė pa­va­din­ta „Ru­dens mo­zai­ka“.

Me­din­gė­niš­kius ap­lan­kė ir du Sei­mo na­riai – Jo­nas Var­ka­lys bei Jur­gis Raz­ma. Ren­gi­ny­je dai­nas pir­mie­ji do­va­no­jo na­miš­kiai – Me­din­gė­nų kai­mo ka­pe­la „Me­din­ga“. Ko­kia šven­tė be sve­čių – me­din­gė­niš­kiams gro­jo ir dai­na­vo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ka­pe­la „So­sie­da“ ir Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro ka­pe­la „Ry­vie­na“. Va­ka­rą ve­dė Egi­di­jus Vaš­ke­le­vi­čius, o ge­rą nuo­tai­ką ren­gi­nio me­tu pa­lai­ky­ti pa­dė­jo gru­pė „G.E.R.S“.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė. Ji sa­kė, kad ne­daž­nai pa­si­tai­ko ga­li­my­bė pa­si­džiaug­ti to­kiu šau­niu ren­gi­niu. „Dau­gu­ma mie­liau ren­ka­si va­ka­rus prie te­le­vi­zo­riaus ek­ra­nų, o šį va­ka­rą – „gy­vas“ te­le­vi­zo­rius prieš akis. No­ri­si pa­si­džiaug­ti me­din­gė­niš­kių darbš­tu­mu, ak­ty­vu­mu, ypa­tin­gai ka­pe­los na­riais. Lin­kiu vi­siems bū­ti kaip vie­nas kumš­tis ir ne­pri­stig­ti ben­druo­me­niš­ku­mo“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė.
Me­din­gė­nų se­niū­ni­jos gra­žiau­siai tvar­ko­mų so­dy­bų pir­mi­nin­kė Bro­nis­la­va La­ka­čaus­kie­nė ra­gi­no su­si­rin­ku­siuo­sius pri­si­min­ti dar vi­sai ne­se­niai pra­ėju­sią va­sa­rą ir so­dy­bų ap­žiū­ras. Vi­sa ko­mi­si­ja džiau­gė­si, kad se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai yra pa­mė­gę gro­žį, šva­rą, tvar­ką – ve­jos pjau­na­mos, dar­že­liuo­se žy­di gra­žiau­sios gė­lės. Šau­niai tvar­ko­ma mies­te­lio aikš­tė, mo­kyk­los, dau­gia­bu­čių ap­lin­ka ir ki­tos erd­vės. Juk gy­ve­nant gra­žio­je ap­lin­ko­je, ir šir­dy­je ge­riau, švie­siau. Su gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kais su­pa­žin­di­no ir juos ap­do­va­no­jo Me­din­gė­nų se­niū­nė Sa­lo­mė­ja Čies­nie­nė. Pa­dė­kos raš­tais „Už gra­žiai su­tvar­ky­tą so­dy­bą“ ap­do­va­no­ti tri­jų so­dy­bų šei­mi­nin­kai – Vir­gi­na ir Al­gir­das Bud­riai, sen­jo­rai Ade­lė ir Po­vi­las Pau­laus­kai bei Ni­jo­lė ir Ro­mu­al­das Ku­bi­liai. Se­niū­nė dė­ko­jo kiek­vie­nam se­niū­ni­jos gy­ven­to­jui, puo­šian­čiam ir puo­se­lė­jan­čiam sa­vo so­dy­bą, lin­kė­jo vi­siems va­ka­ro da­ly­viams ge­ros nuo­tai­kos, stip­rios svei­ka­tos ir kad vi­si, bū­da­mi kar­tu, pa­jus­tų ben­druo­me­niš­ką pe­tį.
Me­din­gė­nų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Ire­na Bag­do­nie­nė pa­dė­ko­mis ir sim­bo­li­nė­mis do­va­no­mis ap­do­va­no­jo ir ki­tus se­niū­ni­jo­je nu­si­pel­niu­sius as­me­nis. „Der­lius nu­rink­tas, mai­šai pil­ni bul­vių, krep­šiai – obuo­lių. Kiek­vie­nas čia at­si­ne­šė po di­de­lę krai­tę šir­dies ši­lu­mos ir ge­ru­mo. Ru­de­nį rei­kia skai­čiuo­ti ne tik der­lių, bet ir ge­rus žmo­nes. Sa­ko, kad me­din­gė­niš­kiai „bied­nai“ gy­ve­na, ne­tu­ri di­de­lio ver­slo. Iš tie­sų esa­me la­bai tur­tin­gi, tu­ri­me to­kių ge­rų žmo­nių, to­kių per­lų, ku­riais ga­li­me tik džiaug­tis, to­dėl no­ri­me juos pa­gerb­ti“, – kal­bė­jo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė. Pir­mo­ji pa­dė­ka skir­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riui Egi­di­jui Gri­ciui, kad daug dir­ba su se­niū­ni­jos jau­ni­mu, per vi­są va­sa­rą ve­dė jiems už­si­ė­mi­mus. Dar vie­na pa­dė­ka iš­ke­lia­vo Me­din­gė­nų ben­druo­me­nės slau­gy­to­jai Al­do­nai Lau­ri­na­vi­čie­nei – už 25-erius dar­bo me­tus rū­pi­nan­tis Me­din­gė­nų ben­druo­me­nės žmo­nių svei­ka­ta. Šie­met įves­ta ir nau­ja no­mi­na­ci­ja – Me­din­gė­nų ben­druo­me­nės švie­suo­liai. Ja iš­rink­ta Ju­li­ja Sau­kie­nė už gy­ve­ni­mo pa­vyz­dį, ben­drys­tę ir ši­lu­mą, dos­niai da­li­ja­mą kai­mo ben­druo­me­nės žmo­nėms. Me­din­gė­niš­kiai tu­ri ir jau­niau­sią var­go­ni­nin­kę Lie­tu­vo­je – Gab­rie­lę Bud­ry­tę. Jai taip pat pa­dė­ko­ta.
I. Bag­do­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad me­din­gė­niš­kiai la­bai no­rė­jo nu­da­žy­ti baž­ny­čios tvo­rą, ke­le­rius me­tus var­go, kol su­rin­ko pi­ni­gus, vė­liau, se­niū­nei pa­de­dant, bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta tal­ka. Jo­je dir­bo daug žmo­nių, au­ko­ju­sių sa­vo lais­vą lai­ką. Pa­dė­ko­ta ir jiems – bro­liams Ado­mui ir Juo­zui Jo­na­vi­čiams iš Už­pe­lių kai­mo, Sta­nis­lo­vui Po­ciui, Ste­po­nui Ur­bo­nui bei se­niū­nei S. Čies­nie­nei. Sa­ko­ma, kad kai­mai ma­žė­ja, nyks­ta, tad me­din­gė­niš­kiai la­bai džiau­gia­si gims­tan­čiais se­niū­ni­jos gy­ven­to­jais. „Me­tų nau­ja­gi­miais“ pa­skelb­ti ke­tu­ri vai­kai – Ka­ro­lis, Da­nie­lius, Mig­lė ir Ro­ber­tas.
Iš­da­li­nus do­va­nas, li­ko tik švęs­ti. Va­ka­ro­nė už­si­tę­sė, nes jo­je ne­trū­ko ir pui­kių val­gių, ku­riuos su­ruo­šė darbš­čio­sios se­niū­ni­jos šei­mi­nin­kės. Pi­kan­tiš­ką pa­tie­ka­lą – rū­ky­tą žvė­rie­ną – do­va­no­jo me­džio­to­jai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama