Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je prasideda šil­dy­mo se­zo­nas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je prasideda šil­dy­mo se­zo­nas

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 29 straips­nio 8 da­lies 2 punk­tu, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo 13 straips­niu, Ši­lu­mos tie­ki­mo ir var­to­ji­mo tai­syk­lių, pa­tvir­tin­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ener­ge­ti­kos mi­nist­ro 2010 m. spa­lio 25 d., įsa­ky­mo Nr. 1-297 61 ir 62 punk­tais, nuo 2017 m. spa­lio 4 die­nos pa­skel­bė 2017–2018 me­tų šil­dy­mo se­zo­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je.
Šil­dy­mas įjun­gia­mas, kai vi­du­ti­nė pa­ros tem­pe­ra­tū­ra bū­na apie 10 °C. Pas­ta­rą­sias tris die­nas ji sie­kė apie 7,3 °C. Šią sa­vai­tę šil­dy­mo se­zo­ną ke­ti­na pra­dė­ti ir di­die­ji ša­lies mies­tai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama