Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Rie­ta­viš­kės pie­ši­nys įver­tin­tas lau­re­a­to di­plo­mu

Rie­ta­viš­kės pie­ši­nys įver­tin­tas lau­re­a­to di­plo­mu

Tarp­tau­ti­niame vai­kų pie­ši­nių kon­kur­se „Iš­girs­ti pa­čią slap­čiau­sią gam­tos kal­bą“, vyks­tančiame 26-erius me­tus, gerai pasirodė Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokinės Gabrielė Sabaliauskaitė ir Ajanta Jocaitė (mo­ky­to­ja – Sta­nis­la­va Šar­kaus­kai­tė). Pastarosios piešinys įvertintas laureato diplomu.

Konkurso ini­cia­to­rė ir or­ga­ni­za­to­rė – Pa­ne­vė­žio gam­tos mo­kyk­los di­rek­to­rė Re­gi­na Kli­mins­kie­nė. Kon­kur­sui šie­met at­siųs­ti 1 263 pie­ši­niai iš 8 pa­sau­lio ša­lių (Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos, In­di­jos, Ki­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų. Ap­do­va­no­ta 100 di­plo­man­tų ke­tu­rio­se am­žiaus gru­pė­se nuo 3-me­čių iki 19-me­čių. Vai­kus kon­kur­sui ren­gė 254 pe­da­go­gai.
Kon­kur­so tiks­las – ug­dy­ti jau­ną­jį kū­rė­ją, ku­riam svar­biau­sias įkvė­pi­mo šal­ti­nis bū­tų gam­ta. Tai pa­ska­ti­ni­mas vai­kams ati­džiau žval­gy­tis gam­to­je, sten­gian­tis ją pa­žin­ti, su­pras­ti, iš­girs­ti slap­čiau­sią jos kal­bą.
Di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė vy­ko ge­gu­žės pa­bai­go­je, o ge­riau­sių pie­ši­nių pa­ro­da eks­po­nuo­ja­ma Pa­ne­vė­žio mies­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama