Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Rie­ta­ve sve­čia­vo­si Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius

Rie­ta­ve sve­čia­vo­si Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius

Gruo­džio 15-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si itin gar­bin­gas sve­čias – Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Jo Eks­ce­len­ci­ja po­nas To­y­ei Shi­ge­e­da.

Su­si­ti­ki­me su me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu, vi­ce­me­ru Jo­nu Eu­ge­ni­ju­mi Ba­čins­ku ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Di­čiū­nu am­ba­sa­do­rius do­mė­jo­si vis­kuo – kraš­to is­to­ri­ja, kul­tū­ra, me­nu, švie­ti­mu, ver­slu ir biu­dže­tu. Po­ną To­y­ei Shi­ge­e­da la­bai su­do­mi­no tur­tin­ga Rie­ta­vo is­to­ri­ja, tra­di­ci­jos, iš­li­ku­sios nuo ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių lai­kų, su ku­rio­mis jį su­pa­žin­di­no me­ras A. Čer­nec­kis. Jie drau­ge per­ver­tė Sa­vi­val­dy­bės met­raš­tį, kur už­fik­suo­tos svar­biau­sios Sa­vi­val­dy­bės gy­ve­ni­mo aki­mir­kos.
Am­ba­sa­do­rius do­mė­jo­si, ko­kia pra­mo­nė iš­vys­ty­ta Rie­ta­vo kraš­te, ir gy­rė lie­tu­viš­kus pro­duk­tus, ypač me­dų, ku­ris, jo nuo­mo­ne, yra aukš­čiau­sios ko­ky­bės ir ver­tas di­džiau­sios kai­nos. „Ma­no tiks­las, – sa­kė po­nas T. Shi­ge­e­da, – pa­ska­tin­ti ja­po­nų ver­slo at­sto­vų su­si­do­mė­ji­mą Lie­tu­va. Tu­riz­mas yra la­bai svar­bus, ta­čiau ma­nau, kad tu­ris­tai tu­rė­tų ap­si­lan­ky­ti ne tik di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, bet ir ma­žuo­se mies­te­liuo­se. Aš lan­kau­si įvai­rio­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, do­miuo­si jų is­to­ri­ja, ver­slu, tu­riz­mo ob­jek­tais, su ku­riais ga­lė­siu su­pa­žin­din­ti Ja­po­ni­jos rin­ką“.

Am­ba­sa­do­rius klau­si­nė­jo, koks Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ti­nis biu­dže­tas, ko­kioms sri­tims ski­ria­ma dau­giau­siai lė­šų, ko­kios ak­tu­a­liau­sios ir opiau­sios kas­die­ny­bės pro­ble­mos. Me­rui at­sa­kius į klau­si­mus, po­nas To­y­ei Shi­ge­e­da už­ra­šė sa­vo lin­kė­ji­mus Sa­vi­val­dy­bės met­raš­ty­je.
Sve­čias už­su­ko į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trą. No­va­to­riš­kas kul­tū­ros cen­tras am­ba­sa­do­riui pa­li­ko di­džiu­lį įspū­dį. Sve­čius pa­si­ti­ko kai­mo ka­pe­la „Su­ba­ta“ (vad. Ai­da Liu­ti­kie­nė), įstai­gos va­do­vė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė ir me­no va­do­vė Ri­ma Pleš­kie­nė. Ben­dra­dar­biau­jant su am­ba­sa­da, ti­ki­ma­si ki­tais me­tais su­reng­ti cho­ro iš Ja­po­ni­jos kon­cer­tą Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tre. Bu­vo ap­si­lan­ky­ta ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po me­no mo­kyk­lo­je, Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je bei tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama