Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Rie­ta­ve įta­ria­ma­sis bra­ko­nie­ria­vi­mu me­la­vo apie po­trau­kį fo­to­gra­fuo­ti

Rie­ta­ve įta­ria­ma­sis bra­ko­nie­ria­vi­mu me­la­vo apie po­trau­kį fo­to­gra­fuo­ti

Ketvirtadienio va­ka­re, apie 22 val., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je su­lai­ky­tas bra­ko­nie­ria­vi­mu įta­ria­mas pen­kias­de­šimt­me­tis vy­ras.

Me­džiok­lės bokš­te­ly­je ap­lin­ką ste­bė­jęs me­džio­to­jas sa­vo me­džiok­lės plo­te pa­ma­tė ei­nan­tį ga­li­mai gin­kluo­tą vy­rą. Šis, pa­ma­tęs me­džio­toją, spru­ko. Apie jį pra­neš­ta po­li­ci­jai ir ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nams.
Su­lai­ky­tas 1967 m. gi­męs Bud­ri­kių k. gy­ven­to­jas pa­aiš­ki­no pa­ste­bė­jęs pie­vo­je vaikš­ti­nė­ju­sį stir­ni­ną ir ke­ti­nęs jį nu­fo­tog­ra­fuo­ti. Pa­klaus­tas apie gin­klą, vy­ras tei­gė jo ne­tu­rė­jęs, ne­šę­sis laz­dą, ne­va pa­de­dan­čią per­šok­ti grio­vį.
Pa­tik­ri­nus vie­to­vę, ka­na­lo šlai­te vis­gi ras­ta ne laz­da, o ga­li­mai pneu­ma­ti­nis šau­na­ma­sis gin­klas be nu­me­rio ir pa­va­di­ni­mo, be šo­vi­nių. Tuo­met vy­riš­kis pri­si­pa­ži­no, kad šau­tu­vas jo, esą pirk­tas Rie­ta­vo tur­gu­je.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­si­lan­kė ir įta­ria­mo­jo na­muo­se. Ten ras­tas le­ga­liai, bet ne sei­fe lai­ky­tas du­ji­nis 9 mm ka­lib­ro re­vol­ve­ris su ke­tu­riais šo­vi­niais, ap­rū­di­jęs sa­vos ga­my­bos gin­klas, pa­na­šus į re­vol­ve­rį, o lau­ko vir­tu­vė­je – tin­klas, ga­li­mai ir­gi skir­tas bra­ko­nie­ria­vi­mui. Tin­klas kon­fis­kuo­tas, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai nu­bau­dė vy­rą už jo tu­rė­ji­mą.
Pen­kias­de­šimt­me­tis kal­tę dėl bra­ko­nie­ria­vi­mo ir ne­le­ga­lių gin­klų lai­ky­mo pri­pa­ži­no. Gin­klai pa­im­ti, jiems bus skir­ta eks­per­ti­zė. Pa­aiš­kė­jus eks­per­ti­zės re­zul­ta­tams, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai spręs, ko­kią at­sa­ko­my­bę tai­ky­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama