Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Rie­ta­vą vėl už­val­dė te­at­ras

Rie­ta­vą vėl už­val­dė te­at­ras

Su pa­va­sa­riš­ka ši­lu­ma į Rie­ta­vą at­ke­lia­vo ir tra­di­ci­nės, jau 23-ią kar­tą reng­tos „Te­at­ro die­nos – 2017“. Vi­są sa­vai­tę tiek ma­žie­siems, tiek jau­ni­mui ir su­au­gu­siems bu­vo siū­lo­ma kas­dien pa­ma­ty­ti vis ki­tą spek­tak­lį. Dau­gu­ma jų bu­vo ne­mo­ka­mi.

Mi­nint Tarp­tau­ti­nę te­at­ro die­ną, Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tre ati­da­ry­tas spek­tak­lių ma­ra­to­nas. Te­at­ro die­nos pra­dė­tos links­mu ir nuo­tai­kin­gu vai­di­ni­mu, o su­si­rin­kę žiū­ro­vai su­pa­žin­din­ti ir su lau­kian­čių spek­tak­lių re­per­tu­a­ru. Pir­mą­jį spek­tak­lį pa­ro­dė Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos pra­di­nio ug­dy­mo dra­mos bū­re­lis kar­tu su Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio gru­pe „Bo­ru­žė­lė“. Jie ma­žie­siems žiū­ro­vams do­va­no­jo Vai­do­to Juo­zo Ly­gu­to miu­zik­lą „Švel­nu­kų ša­ly“ (rež. Bi­ru­tė But­ku­vie­nė).
Ki­tą die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras su­lau­kė sve­čių. At­vy­ko Klai­pė­dos jau­ni­mo te­at­ras su edu­ka­ci­niu spek­tak­liu „Kny­gų per­so­na­žai at­gy­ja“ (rež. Ne­rin­ga Krun­gle­vi­čiū­tė). Kū­ry­bi­nės gru­pės idė­ja – su­ža­din­ti vai­kų no­rą pa­im­ti į ran­kas kny­gą, pa­dė­ti at­ras­ti jos ste­buk­lin­gą pa­sau­lį. Še­ši per­so­na­žai iš vai­kų li­te­ra­tū­ros kla­si­kos kū­ri­nių at­gi­jo tie­siog žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je ir įtrau­kė į nuo­tai­kin­gą re­gi­nį. Ak­to­riai žiū­ro­vus ste­bi­no mu­zi­ka­lu­mu, ak­ro­ba­ti­niais triu­kais ir ne­ti­kė­to­mis iš­dai­go­mis, o sub­ti­li sce­nog­ra­fi­ja su­kū­rė pui­kią at­mos­fe­rą ir ­ža­di­no vaiz­duo­tę. Prieš spek­tak­lį ma­žų­jų lau­kė links­mos už­duo­tė­lės, pri­zai ir ki­tos įdo­my­bės.
Tre­čia­die­nį kul­tū­ros cen­trą už­pil­dė vai­kų kle­ge­sys. Jie ste­bė­jo Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo dra­mos stu­di­jos vai­kų gru­pės pa­reng­tą spek­tak­lį pa­gal lie­tu­vių liau­dies tau­to­sa­ką „At­ra­kin­kim lo­bių skry­nią“ (rež. Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė).
Ket­vir­tą­ją te­at­ro die­ną jau­ni­mą ir su­au­gu­siuo­sius pa­kvie­tė Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo dra­mos stu­di­jos jau­ni­mas. Į žiū­ro­vų šir­dis jie bel­dė­si Jus­ti­nos Kat­ke­vi­čiū­tės spek­tak­liu „Ma­rio­ne­tės“ (rež. B. Ged­mi­nai­tė). Jau­nie­ji ak­to­riai žiū­ro­vams at­sklei­dė is­to­ri­ją apie li­go­ni­nė­je be­si­gy­dan­čią mer­gai­tę, per­tei­kė jos aki­sta­tą su li­ga.
Ga­liau­siai penk­ta­die­nį te­at­ro die­nų ma­ra­to­ną vai­ni­ka­vo du spek­tak­liai. Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jų te­at­ras pa­kvie­tė pa­si­ner­ti į bau­džia­vos lai­ko­tar­pį su Vy­dū­no spek­tak­liu „Ne sau žmo­nės“ (rež. Vin­cas An­driuš­ka). O te­at­ro die­nas už­bai­gė len­kų ko­me­di­ja „Ne­pri­eš­ta­rauk“ (rež. V. An­driuš­ka).
Po gau­sių plo­ji­mų į sce­ną žen­gė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė. Ji api­bū­di­no Rie­ta­vo te­at­ra­lus kaip nuo­sta­biau­sius, gra­žiau­sius ir ge­riau­sius ar­tis­tus. „Šian­dien pa­ma­tė­me sa­vus rie­ta­viš­kius, ku­rie mus su­jau­di­no kal­bė­da­mi apie žmo­giš­ku­mą, gy­ve­ni­mo pras­mę. Ant­ro­je da­ly­je iš šir­dies pa­si­juo­kė­me žiū­rė­da­mi į gra­žų jau­ni­mą ir nuo­sta­bią šei­my­ną, ku­ri pui­kiai vai­di­no. Ačiū vi­siems už tai, kad Rie­ta­ve gy­vuo­ja te­at­ras“, – sa­kė sky­riaus ve­dė­ja.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė B. Ged­mi­nai­tė pa­mi­nė­jo, kad te­at­ro die­nos šie­met ypa­tin­gos. Pa­dė­ko­mis ir gė­lė­mis ji ap­do­va­no­jo ren­gi­nio ini­cia­to­rę ir or­ga­ni­za­to­rę In­drę Lin­gy­tę (tai bu­vo jos stu­di­jų bai­gia­ma­sis dar­bas). Už spek­tak­lių įam­ži­ni­mą ir gau­sy­bę nuo­trau­kų pa­dė­ko­ta Auš­ri­nei Va­na­gai­tei, taip pat – Eg­lei Fa­bi­jo­na­vi­čie­nei, ku­ri vi­są sa­vai­tę ve­dė links­mus žai­di­mus ir ki­tas at­rak­ci­jas. Te­at­ra­lai gim­ta­die­nio pro­ga pa­svei­ki­no vie­ną iš ak­to­rių – My­ko­lą Kim­tį. Ar­ti­mie­ji ir drau­gai vai­di­nu­siuo­sius ap­do­va­no­jo gė­lė­mis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama