Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je – ir me­ni­nė pro­gra­ma

Re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je – ir me­ni­nė pro­gra­ma

Pas­ku­ti­nis šiais me­tais Tel­šių re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko Rie­ta­ve. Ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių – Plun­gės, Tel­šių, Ma­žei­kių ra­jo­nų ir Rie­ta­vo – at­sto­vai ap­ta­rė aš­tuo­nis dar­bot­var­kės klau­si­mus. Nors šiek tiek pa­si­gin­čy­ta, spren­di­mai pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Re­gio­ni­nės plėt­ros de­par­ta­men­to prie VRM Tel­šių ap­skri­ties sky­riaus vy­riau­sia­jai spe­cia­lis­tei Ju­li­ja­nai Gnadl pri­sta­čius klau­si­mą dėl Tel­šių re­gio­no plėt­ros pla­no 2014–2020 me­tams da­lių „Prie­mo­nių pla­nas“ ir „Pla­no įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­na“ pa­kei­ti­mo, įsi­plies­kė dis­ku­si­jos. Klau­si­mo svars­ty­mas už­tru­ko il­giau, ne­gu bu­vo ma­ny­ta, ta­čiau ga­lop vi­si nu­spren­dė pa­kei­ti­mams pri­tar­ti. Nu­tar­ta pri­tar­ti ir ki­tiems spren­di­mams. Pas­ku­ti­nis klau­si­mas „Dėl kan­di­da­to tei­ki­mo į Re­gio­ni­nių ar­chi­tek­tū­rų ta­ry­bų su­dė­tį“ pa­lik­tas il­ges­niam svars­ty­mui.
Vė­liau Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­kvie­tė vi­sus ap­lan­ky­ti Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jų, My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lą, Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trą ir kul­tū­ros cen­trą. Po kul­tū­ri­nės pro­gra­mos sve­čiai ir šei­mi­nin­kai dar il­gai ben­dra­vo prie ka­vos puo­de­lio.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama