Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pri­tar­ta su­ma­žin­ti pa­sto­vi­ą­ją da­lį už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas ne­gy­ve­na­mų pa­sta­tų tu­rė­to­jams

Pri­tar­ta su­ma­žin­ti pa­sto­vi­ą­ją da­lį už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas ne­gy­ve­na­mų pa­sta­tų tu­rė­to­jams

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos po­sė­dy­je pa­grin­di­nė dis­ku­si­ja su­ko­si apie ko­mu­na­li­nes at­lie­kas ir tai­ko­mas leng­va­tas jų mo­kė­to­jams. Ko­mi­te­to na­riai nu­spren­dė teik­ti Ta­ry­bai spren­di­mo pro­jek­tą dėl mo­kes­čio už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas pa­sto­vio­sios da­lies su­ma­ži­ni­mo ne­gy­ve­na­mų pa­sta­tų tu­rė­to­jams.

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta pa­pil­dy­ti vie­ną iš punk­tų 2017 m. ko­vo 30 die­nos spren­di­me, ku­riuo pa­tvir­tin­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mo nuo­sta­tai. Ne­gy­ve­na­miems gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties in­di­vi­du­a­liems na­mams ir ne­gy­ve­na­miems gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties bu­tams dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se ma­žes­nis pa­sto­vus įmo­kos dy­dis tai­ko­mas tik tuo at­ve­ju, jei­gu Rin­klia­vos mo­kė­to­jai Ad­mi­nist­ra­to­riui pa­teiks rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tė (eko­lo­gė) Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė sa­kė, kad gau­ta ne­ma­žai skun­dų iš gy­ven­to­jų dėl per di­de­lių įmo­kų už at­lie­kas, mo­ka­mų už ne­gy­ve­na­mus na­mus. Pa­sto­vi­ą­ją rin­klia­vos da­lį mo­ka vi­si gy­ven­to­jai, ji yra pri­va­lo­ma, o jos dy­dį nu­sta­to Sa­vi­val­dy­bė. V. An­dri­jaus­kie­nė mi­nė­jo, kad gy­ven­to­jai ga­lė­jo gau­ti nuo­lai­dą už ne­gy­ve­na­mus būs­tus tik nuo kin­ta­mo­sios da­lies. Šiuo spren­di­mo pro­jek­tu siū­lo­ma tai­ky­ti šiek tiek ma­žes­nę ir pa­sto­vi­ą­ją da­lį – vie­toj 37 Eur tai­ky­ti 29 Eur. Ne­gy­ve­na­muo­se na­muo­se ar bu­tuo­se per me­tus ga­li bū­ti su­nau­do­ja­ma ne dau­giau kaip 100 kV elek­tros ener­gi­jos.
Da­bar yra gau­ti 78 gy­ven­to­jų pra­šy­mai dėl ne­gy­ve­na­mų pa­sta­tų. Vi­siš­kai nuo mo­kes­čio at­lei­džia­mi tik tie gy­ven­to­jai, ku­rių pa­sta­tai re­gist­ruo­ti re­gist­rų cen­tre, ta­čiau fi­ziš­kai yra nu­griau­ti, nu­de­gę ir vi­siš­kai ne­gy­ve­na­mi. Ko­mi­te­to na­rys Al­bi­nas Mas­laus­kas re­ziu­ma­vo, kad žings­nis iš Sa­vi­val­dy­bės pu­sės pa­da­ry­tas, kom­pro­mi­sas su gy­ven­to­jais ras­tas.
Pri­tar­ta at­nau­jin­ti ir Sa­vi­val­dy­bės il­ga­lai­kio tur­to nuo­mos su­tar­tį su Vals­ty­bės įmo­ne Re­gist­rų cen­tru dėl pa­tal­pų Rie­ta­ve, Par­ko g. 8, ku­rio­se mi­nė­ta įstai­ga tei­kia rei­kia­mas pa­slau­gas sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. „Be Ta­ry­bos pri­ta­ri­mo ne­ga­liu pa­da­ry­ti nei pra­tę­si­mo, nei nau­jos su­tar­ties. Si­tu­a­ci­ja to­kia, kad Re­gist­rų cen­tras yra re­or­ga­ni­za­ci­jos bū­se­nos, to­dėl ne­ga­li pasi­da­ry­ti il­ga­lai­kės su­tar­ties, nu­spręs­ta pra­tęs­ti ją iki 2018 m. lie­pos 1 die­nos“, – aiš­ki­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama