Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pri­ta­rė pro­jek­tui, ku­riuo ska­tins gy­dy­tis ser­gan­čius tu­ber­ku­lio­ze

Pri­ta­rė pro­jek­tui, ku­riuo ska­tins gy­dy­tis ser­gan­čius tu­ber­ku­lio­ze

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta dviem svar­biems spren­di­mo pro­jek­tams – įsteig­ti trum­po gy­dy­mo kur­so pa­slau­gų ka­bi­ne­tą tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems žmo­nės bei pro­jek­tui, pa­gal ku­rį ser­gan­tie­ji bus ska­ti­na­mi ei­ti gy­dy­tis.

Pri­tar­ta spren­di­mui įpa­rei­go­ti vie­šą­ją įstai­gą Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą įsteig­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tie­sio­giai ste­bi­mo trum­po gy­dy­mo kur­so pa­slau­gų ka­bi­ne­tą ir or­ga­ni­zuo­ti jo veik­lą. „Nor­mi­niai tei­sės ak­tai įpa­rei­go­ja mus tu­rė­ti sa­vi­val­dy­bė­je ka­bi­ne­tą, skir­tą žmo­nėms, ser­gan­tiems tu­ber­ku­lio­ze, ku­riems rei­ka­lin­gas me­di­ci­ni­nis an­ti­tu­ber­ku­lio­zi­nis gy­dy­mas. Da­bar ser­gan­tie­ji vyks­ta į Plun­gę. Tad tie, ku­rie nė­ra la­bai mo­ty­vuo­ti gy­dy­tis, gal­būt pa­no­rės tai da­ry­ti, kai ka­bi­ne­tas bus vie­to­je.
Ka­bi­ne­to funk­ci­ja bus ne tik at­ei­ti ir iš­ger­ti vais­tus, čia bus sau­go­mi vais­tai žmo­nėms, ku­rie juos są­mo­nin­gai ge­ria“, – pa­sa­ko­jo Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė.
Ko­mi­te­to na­rė Ja­ni­na Dre­vins­kie­nė do­mė­jo­si, kiek sa­vi­val­dy­bė­je yra ser­gan­čių žmo­nių. Anks­čiau vi­dur­kis bu­vo 8 ser­gan­tys as­me­nys, da­bar yra 6, ge­rian­tys vais­tus. Į šį ka­bi­ne­tą pa­klius žmo­nės jau su diag­no­ze. Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­ja seks, kad žmo­nės gy­dy­tų­si, o jei­gu gy­dy­mas bus nu­trauk­tas, ste­bės, kad ne­iš­si­vys­ty­tų at­spa­ri vais­tams tu­ber­ku­lio­zės for­ma.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad se­niai rei­kė­jo at­kreip­ti dė­me­sį į šią pro­ble­mą, džiu­gu, kad bus įsteig­tas toks ka­bi­ne­tas.
Pri­tar­ta ir pro­jek­to „Am­bu­la­to­ri­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pri­ei­na­mu­mo tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems as­me­nims ge­ri­ni­mas“ pa­ren­gi­mui bei įgy­ven­di­ni­mui. Įgy­ven­di­nant šią prie­mo­nę, nu­ma­to­mas mais­to ta­lo­nų da­li­ni­mas tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems as­me­nims, ku­riems pa­skir­tas an­ti­tu­ber­ku­lio­zi­nis gy­dy­mas ir be­si­gy­dan­tiems am­bu­la­to­riš­kai. Taip pat – as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos dar­buo­to­jo dar­bo už­mo­kes­čiui, per­so­na­lo trans­por­to iš­lai­doms, su­si­ju­sioms su pro­jek­to veik­la. Įsteig­to ka­bi­ne­to pa­cien­tai, ku­rie at­eis ger­ti vais­tų, sa­vai­tės pa­bai­go­je gaus 9 Eur ver­tės kor­te­lę, už ku­rią ga­lės įsi­gy­ti mais­to pro­duk­tų. Pa­gal pro­jek­tą yra iš­var­din­ti ke­li pro­duk­tai, ku­rių su kor­te­le ne­bus ga­li­ma įsi­gy­ti. Tai al­ko­ho­li­niai ir ener­ge­ti­niai gė­ri­mai, ta­ba­kas, lo­te­ri­jos bi­lie­tai.
Ket­ve­rių me­tų pro­jek­tui skir­ti 4 636 Eur, pri­de­dant 7,5 proc. Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mą. Su­pla­nuo­ta iš­gy­dy­ti 14 žmo­nių. „Žmo­nės gy­dė­si ir da­bar – vyk­da­mi į Plun­gę, ta­čiau kor­te­lių ne­gau­da­vo. Eu­ro­pos ša­lys pa­ma­tė, kad Lie­tu­va yra vie­na iš ša­lių, ku­rio­se la­biau­siai pa­pli­tu­si ši li­ga, dėl to ir da­ro­mas to­kio ti­po ska­ti­ni­mas“, – sa­kė J. Al­sei­kie­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama