Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pri­sta­ty­tas Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­jek­tas

Pri­sta­ty­tas Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­jek­tas

Ge­gu­žės 9 die­ną Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre (RTVIC) vy­ko in­for­ma­ci­nis su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me pri­sta­ty­tas Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­jek­tas „Re­gio­nų ver­slu­mo ska­ti­ni­mas įga­li­nant ben­dra­dar­bia­vi­mą per sie­ną“ (BEE Lab). Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ta nau­da Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės esamiems ir po­ten­cia­liems ver­sli­nin­kams, ku­rią ga­lės su­teik­ti šis pro­jek­tas. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir pro­jek­to part­ne­riai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, LatLit In­ter­reg pro­gra­mos at­sto­vai.

RTVIC di­rek­to­rė Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė sve­čiams Rie­ta­vą pri­sta­tė kaip vie­tą kū­ry­bin­giems žmo­nėms. Rie­ta­vas – ino­va­ci­jų lop­šys. Čia įsi­žie­bė pir­mo­ji elek­tros lem­pu­tė, įsi­kū­rė pir­mo­ji že­mės ūkio mo­kyk­la ir kt. Įstai­gos di­rek­to­rė in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu cen­tras vyk­do 5 pro­jek­tus.
Šį pro­jek­tą pri­sta­tė RTVIC pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rė Ra­sa Ba­liu­le­vi­čie­nė. Pro­jek­tas – tai in­ter­ven­ci­ja nu­to­lu­sio­se vie­to­vė­se, sie­kiant pa­spar­tin­ti ver­slu­mą ir pri­si­dė­ti prie dar­bo vie­tų kū­ri­mo. Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos ben­dra­dar­bia­vi­mas pra­plės rin­kos ga­li­my­bes. Bus iš­gry­nin­tos ver­slo idė­jos, rin­kos vei­ki­mas ir vys­to­mi sa­vi ver­slai. Pro­gra­mos pri­ori­te­tas – pa­ra­ma dar­buo­to­jų ju­du­mui ir už­im­tu­mui. Taip pat įdar­bi­ni­mo ga­li­my­bių di­di­ni­mas ska­ti­nant ver­slu­mą, įga­li­nant ge­ro­sios pa­tir­ties mai­nus ir iš­vys­tant pa­ty­ru­sių Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ver­slo pa­ra­mos vei­kė­jų tin­klus. Nu­ma­to­mas biu­dže­tas – 565 685,76 Eur, truk­mė – 24 mėn. Be RTVIC, prie pro­jek­to pri­si­jun­gė Tal­si sa­vi­val­dy­bė (Lat­vi­ja), Ža­lių ir iš­ma­nių tech­no­lo­gi­jų klas­te­ris (Lat­vi­ja) ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja. Ti­ki­ma­si, kad pro­jek­to me­tu at­si­ras apie 30 su­si­kū­ru­sių ar at­si­nau­ji­nu­sių ver­slų (nau­jų pro­duk­tų ar pa­slau­gų) Rie­ta­vo, Tal­si, Sal­dus, Kul­di­gos ir Lie­po­jos sa­vi­val­dy­bė­se. Tiks­li­nės gru­pės – vie­tos val­džia, moks­lo, ty­ri­mo įstai­gos, mo­ky­mo cen­trai, mo­kyk­los bei kt.
Pri­sis­ta­tė ir kiek­vie­nas iš pro­jek­tų part­ne­rių. Lat­vi­jos-Lie­tu­vos pro­gra­mos sky­riaus vy­res­nio­ji eks­per­tė Ma­ri­na Gne­do­va pa­pa­sa­ko­jo apie „Lat In­ter­reg“ pro­gra­mą.
Sėk­mės, vyk­dant pro­jek­tą, pa­lin­kė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Jis pri­ta­rė, kad rei­kia už­deg­ti jau­nus žmo­nes, jog jie ne­no­rė­tų emig­ruo­ti, o gy­ven­tų ir kur­tų­si čia, tad to­kios pro­gra­mos ir pro­jek­tai nau­din­gi.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama