Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » „Pri­si­i­mu vi­sas at­sa­ko­my­bes ir nė nuo vie­nos bėg­ti ne­ke­ti­nu“

„Pri­si­i­mu vi­sas at­sa­ko­my­bes ir nė nuo vie­nos bėg­ti ne­ke­ti­nu“

Dar va­sa­rio 23 die­ną vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rei Da­liai Ba­liu­ta­vi­čie­nei ta­ry­bos na­rių spren­di­mu skir­ta pa­sta­ba už tai, kad ji ne­si­lai­kė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo ir nuo sau­sio 2-osios iš nak­ti­nio sar­go į pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos pa­rei­gas per­kė­lė sa­vo duk­rą In­drę Rau­do­nę. Ji pa­kei­tė į pen­si­ją iš­ėju­sią Ge­no­vai­tę Var­pio­tie­nę.

Tuo­met di­rek­to­rė pri­pa­ži­no pa­da­riu­si klai­dą ir tei­gė, kad ją su­klai­di­no ko­lek­ty­vi­nė dar­bo su­tar­tis. Jo­je tei­gia­ma, kad, esant pre­ten­den­tui iš gim­na­zi­jos, in­for­ma­ci­jos apie lais­vą dar­bo vie­tą skelb­ti ne­rei­kia, nes pir­me­ny­bė bus tei­kia­ma gim­na­zi­jos dar­buo­to­jui.
Ko­vo 9 die­ną vy­ku­sio­je jau vie­šo­je at­ran­ko­je I. Rau­do­nės kan­di­da­tū­ra at­mes­ta, nes ji ne­tu­ri pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos iš­si­la­vi­ni­mo. Vi­sus rei­ka­la­vi­mus ati­ti­ko Ge­no­vai­tė Šau­lie­nė, ku­ri šiuo me­tu ei­na minėtas pa­rei­gas.
Va­sa­rio 9 die­ną pa­si­ra­šy­tas di­rek­to­rės įsa­ky­mas dėl I. Rau­do­nės at­lei­di­mo iš pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos pa­rei­gų, o 22-os die­nos įsa­ky­mu jai pa­ves­ta lai­ki­nai ei­ti tas pa­čias pa­rei­gas, kol at­ran­kos bū­du bus pa­skir­ta nuo­la­ti­nė mo­ky­to­ja. „Bu­vo pa­ra­šy­tas įsa­ky­mas dėl kon­kre­čios at­lei­di­mo die­nos, bet, pa­skel­bus at­ran­ką, rei­kė­jo žmo­gaus, ku­ris tuo me­tu ga­lė­tų dirb­ti. Gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Bi­ru­tei Gu­daus­kie­nei bu­vo pa­ves­ta spręs­ti pro­ble­mą, kas dirbs su 1b kla­se, kol bus įvyk­dy­ta at­ran­ka. Tuo lai­ko­tar­piu bu­vo di­de­lis ser­ga­mu­mas, abie­jų kla­sių mo­ky­to­jos bu­vo po trau­mų, bu­vu­sios mo­ky­to­jos, da­bar sen­jo­rės, už­ėmė sir­gu­sių­jų mo­ky­to­jų vie­tas ir, ma­no ži­nio­mis, lais­vų ne­dir­ban­čių mo­ky­to­jų ne­bu­vo, to­dėl pa­va­duo­to­ja pri­ėmė spren­di­mą pra­šy­ti I. Rau­do­nės, kad ji su­tik­tų lai­ki­nai pa­dir­bė­ti, kol bus įvyk­dy­ta at­ran­ka“, – sa­kė D. Ba­liu­ta­vi­čie­nė. At­ran­kos skel­bi­me dar­bo pra­džia bu­vo nu­ro­dy­ta ko­vo 30-oji. Nuo ta­da kon­kur­są lai­mė­ju­si G. Šau­lie­nė ir ėmė­si nau­jų pa­rei­gų.
Ro­dos, aist­ros ne­nu­ri­mo iki šiol, nes ba­lan­džio 24 die­ną vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis in­for­ma­vo, kad iš Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos gau­tas raš­tas, ar di­rek­to­rė D. Ba­liu­ta­vi­čie­nė ga­li to­liau va­do­vau­ti gim­na­zi­jai. „Si­tu­a­ci­ja ne­si­tai­so, kon­flik­tas gi­lė­ja. Pir­mi­nė pro­ble­ma iš­spręs­ta, bet įklimp­ta yra kur kas gi­liau“, – sa­kė me­ras.
Mi­nė­ta­me raš­te nu­ro­do­ma, kad sau­sio 18 die­ną gim­na­zi­jos dar­buo­to­jai raš­tu krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bės me­rą su pra­šy­mu įver­tin­ti D. Ba­liu­ta­vi­čie­nės veik­lą. Ta­čiau Ta­ry­bos po­sė­dyje į tai ne­bu­vo at­si­žvelg­ta. Prof­są­jun­gos raš­te tai­po­gi mi­ni­ma, kad gim­na­zi­jo­je lan­kė­si Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to Re­gio­ni­nės po­li­ti­kos ana­li­zės vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Re­gi­na Po­cie­nė ir ana­li­za­vo do­ku­men­tus. Ana­li­zės me­tu pa­aiš­kė­jo, kad di­rek­to­rė ne­si­lai­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mų ir są­mo­nin­gai pa­tei­kė klai­di­nan­čius duo­me­nis Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai bei ap­gau­lės bū­du pri­ėmė duk­rą į pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos pa­rei­gas, nors pas­ta­ro­ji ne­tu­rė­jo tei­sės dirb­ti šio dar­bo.
Įstai­gos di­rek­to­rė, pa­klaus­ta apie pa­teik­tus klai­di­nan­čius duo­me­nis, sa­kė, kad mi­nė­ta­me mi­nis­te­ri­jai pa­teik­ta­me raš­te ji nu­ro­dė tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją, ką I. Rau­do­nė yra bai­gu­si ir ką šiuo me­tu stu­di­juo­ja. „Ne­ži­nau, kas yra klai­di­nan­ti in­for­ma­ci­ja, vi­si pa­teik­ti do­ku­men­tai yra ati­tin­kan­tys tie­są. Yra pa­žy­ma iš Pa­jū­ra­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los, ku­rio­je pa­žy­mė­tas pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žas. Ji ten dir­bo ir pra­di­nių kla­sių, ir lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja. Pa­gal tą pa­žy­mą jos pe­da­go­gi­nis dar­bo sta­žas yra dau­giau kaip 6 me­tai. Čia nė­ra joks są­mo­nin­gas klai­di­ni­mas. Vi­si duk­ros iš­si­la­vi­ni­mą nu­ro­dan­tys do­ku­men­tai yra by­lo­je“, – sa­kė D. Ba­liu­ta­vi­čie­nė.
I. Rau­do­nė 2010 m. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te bai­gė lie­tu­vių fi­lo­lo­gi­jos ir et­no­lo­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mą, jai su­teik­tas fi­lo­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nis laips­nis. 2011 m. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­te ji bai­gė laips­nio ne­su­tei­kian­čią pe­da­go­gi­kos stu­di­jų pro­gra­mą ir įgi­jo mo­ky­to­jo pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją. Nuo 2016 m. rug­sė­jo mėn. Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ug­dy­mo moks­lų fa­kul­te­te stu­di­juo­ja pra­di­nio ug­dy­mo pe­da­go­gi­kos spe­cia­li­za­ci­jos mo­du­lį, ku­rio pas­ku­ti­nė se­si­ja nu­ma­to­ma šių me­tų spa­lio mėn. D. Ba­liu­ta­vi­čie­nė pri­pa­ži­no, kad, ei­nant pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos pa­rei­gas, to­kio iš­si­la­vi­ni­mo ne­už­ten­ka, to­dėl ji su­tin­ka, jog pa­da­rė klai­dą, skir­da­ma duk­rą į šią dar­bo vie­tą.
Prof­są­jun­gos at­sto­vams už­kliu­vo ir tai, kad di­rek­to­rė I. Rau­do­nę įdar­bi­no nuo sau­sio 2 die­nos, o Vik­to­ri­jai Pau­laus­kie­nei pran­cū­zų kal­bos pa­mo­kas pa­sky­rė tik nuo sau­sio 9-osios.
Įstai­gos va­do­vė, at­sa­ky­da­ma į šį kal­ti­ni­mą, pa­aiš­ki­no, kad tuo me­tu bu­vo mo­ki­nių atos­to­gos. I. Rau­do­nė pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja pra­dė­jo dirb­ti nuo sau­sio 2-osios, nes jai rei­kė­jo su­si­pa­žin­ti su pro­gra­mo­mis, pa­si­ruoš­ti kla­sę, edu­ka­ci­nes erd­ves. „V. Pau­laus­kie­nė pus­me­tį bu­vo at­si­sa­kiu­si pa­mo­kų ir per­lei­du­si jas mo­ky­to­jai Bi­ru­tei Ston­ku­vie­nei. Kai ši iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį, V. Pau­laus­kie­nė vėl už­ėmė dar­bo vie­tą. Pir­mą­jį pus­me­tį ji tu­rė­jo tik auk­lė­to­jos pa­rei­gas ben­dra­bu­ty­je“, – mi­nė­jo D. Ba­liu­ta­vi­čie­nė.
Gau­ta­me raš­te di­rek­to­rei mes­tas ir dar vie­nas kal­ti­ni­mas – kad nuo 2016 m. rug­sė­jo 1 die­nos psi­cho­lo­gei Lo­re­tai Vaš­ke­ly­tei-Lu­ko­še­vi­čie­nei dar­bo už­mo­kes­tis už psi­cho­lo­gi­jos pa­mo­kas bu­vo skai­čiuo­ja­mas pa­gal ma­žes­nį ko­e­fi­cien­tą, ne­gu yra nu­ro­dy­ta Lie­tu­vos res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro 2016 m. rug­pjū­čio 29 d. įsa­ky­me. „2015 m., kai ne­šė­me ta­ri­fi­ka­ci­ją į Sa­vi­val­dy­bę, mū­sų ne­pra­lei­do su nu­sta­ty­tu 12,9 ko­e­fi­cien­tu, pa­skir­tu psi­cho­lo­gi­jos mo­ky­to­jai. Jų ma­ny­mu, jis bu­vo ne­tei­sin­gai nu­sta­ty­tas. Tuo­met di­rek­to­rės įsa­ky­mu bu­vo nu­sta­ty­tas 11,25 ko­e­fi­cien­tas. Jį ap­skai­čia­vo­me kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės eko­no­mis­te. Ta­ri­fi­ka­ci­ja yra per­skai­čiuo­ja­ma rug­sė­jo 1 die­ną. Esant po­ky­čiams, dar kar­tą per­skai­čiuo­ja­ma sau­sio 1 die­ną. Jei pa­si­kei­ti­mų nė­ra – ki­tų me­tų rug­sė­jo 1 die­ną. 2016 m. bu­vo pa­im­tas tuo me­tu ga­lio­jan­tis ko­e­fi­cien­tas, tuo­met jis šiek tiek pa­di­dė­jo ir sie­kė 11,45“, – aiš­ki­no gim­na­zi­jos vyr. bu­hal­te­rė Dan­guo­lė Pu­čins­kai­tė. Maž­daug prieš mė­ne­sį mo­ky­to­ja L. Vaš­ke­ly­tė-Lu­ko­še­vi­čie­nė at­ėjo ir pa­sa­kė, kad jai tai­ko­mas ne­tei­sin­gas ko­e­fi­cien­tas. Di­rek­to­rė pa­si­kvie­tė tiek vyr. bu­hal­te­rę, tiek pa­čią mo­ky­to­ją ir pra­ne­šė, kad bus aiš­ki­na­ma­si, ar tik­rai pa­da­ry­ta klai­da. Iš­si­aiš­kin­ta, kad iš tie­sų mo­ky­to­jai bu­vo tai­ko­mas per ma­žas ko­e­fi­cien­tas. L. Vaš­ke­ly­tė-Lu­ko­še­vi­čie­nė bu­vo su­si­pa­ži­nu­si su jai nu­sta­ty­tu ko­e­fi­cien­tu ir pa­si­ra­šiu­si, kad su juo su­tin­ka. „Aš esu už tai, kad bū­tų tei­sin­gai ap­skai­čiuo­ti ir iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mai. Mo­ky­to­ja pa­tei­kė pra­šy­mą, ku­ria­me nu­ro­dė iš­mo­kė­ti jai kom­pen­sa­ci­ją nuo 2016 m. rug­sė­jo 1 d.“, – sa­kė D. Ba­liu­ta­vi­čie­nė.
D. Ba­liu­ta­vi­čie­nė gim­na­zi­jos vai­rą į sa­vo ran­kas pe­rė­mė 2014 m. rug­pjū­čio 4 die­ną. Ver­tin­da­ma su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją, ji sa­kė ne­ma­nan­ti, kad ne­pa­vyks­ta su­si­gy­ven­ti su ko­lek­ty­vu. „Šią aki­mir­ką spren­di­mo dar ne­tu­riu. Svars­ty­siu, kaip rei­kės pa­si­elg­ti. Pa­grin­di­nė ma­no klai­da – duk­ters pri­ėmi­mas į dar­bą. Nuo to vis­kas ir pra­dė­jo by­rė­ti. Bet tai ne­reiš­kia, kad nė­ra pa­da­ry­tų dar­bų, ku­rie bū­tų ver­ti po­zi­ty­vaus ver­ti­ni­mo. Sa­vo pa­da­ry­tas klai­das pri­pa­žįs­tu. Pri­si­i­mu vi­sas at­sa­ko­my­bes ir nė nuo vie­nos bėg­ti ne­ke­ti­nu“, – sa­kė įstai­gos va­do­vė.
Raš­tą, ku­rio pa­bai­go­je nu­ro­do­ma, kad gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė ne­ma­to per­spek­ty­vios gim­na­zi­jos da­bar­ties su esa­ma di­rek­to­re, ir tei­gia­ma, kad toks as­muo ne­tu­ri tei­sės va­do­vau­ti ug­dy­mo įstai­gai, pa­si­ra­šė 62 gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai ir dar­buo­to­jai. Kaip ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­kė me­ras A. Čer­nec­kis, yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, lau­kia­ma iš­va­dų. Tuo­met ir bus pri­im­tas spren­di­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama