Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pra­stas oras ne­su­drums­tė vai­kys­tės ir va­sa­ros šven­tės

Pra­stas oras ne­su­drums­tė vai­kys­tės ir va­sa­ros šven­tės

Bir­že­lio 1-osios, Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos, ry­tą Rie­ta­vo mies­to skve­re­ly­je ka­ra­lia­vo vai­kai – skam­bė­jo juo­kas, vi­si džiau­gė­si pir­mą­ja va­sa­ros die­na. Di­džiau­sio dė­me­sio tą­dien su­lau­kė pa­tys ma­žiau­sie­ji, ve­ži­mė­liais į šven­tę at­vež­ti sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai – me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis jų ma­moms įtei­kė nuo­trau­kų al­bu­mus.

Vai­kys­tės šven­tė pra­si­dė­jo ma­žų­jų ei­se­na nuo Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro. Tam­sius de­be­sis ban­dė iš­sklai­dy­ti Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­ras. Be­si­šyp­san­čių, pa­si­puo­šu­sių ir šur­mu­liuo­jan­čių vai­kų ban­ga trau­kė par­ko ta­ke­liais ir nu­vil­ni­jo į mies­to cen­trą, kur jiems du­ris at­vė­rė pa­sa­kų ša­lis.
Dai­nas vai­ku­čiams do­va­no­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los jau­nu­čių cho­ras ir Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio auk­lė­ti­niai, links­mai šo­ko Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro mer­gai­čių šo­kių ko­lek­ty­vas. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė me­ras A. Čer­nec­kis, lin­kė­da­mas aug­ti svei­kiems ir žva­liems, žais­ti ir džiaug­tis gy­ve­ni­mu bei at­ėju­sia va­sa­ra. Pa­tiems ma­žiau­siems, gi­mu­siems po pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio, me­ras tra­di­ciš­kai įtei­kė at­mi­ni­mo do­va­nas – fo­to­al­bu­mus, skir­tus įam­žin­ti gra­žiau­sias vai­kys­tės aki­mir­kas.
Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir ku­ni­gas Ta­das Še­pu­tis. „Ši šven­tė tė­ve­liams – pri­mi­ni­mas, kad tu­ri­me kas­dien, o ne tik šian­dien sau­go­ti, gerb­ti ir my­lė­ti sa­vo vai­kus, nes tai yra mū­sų at­ei­tis“, – sa­kė jis. Tė­ve­liams ku­ni­gas ­lin­kė­jo ne­pri­trūk­ti kan­try­bės ir mei­lės sa­vo vai­ku­čiams.
Di­džiau­sias kle­ge­sys skli­do nuo skve­re­ly­je įreng­to ba­tu­to, drą­ses­nie­ji jo­di­nė­jo po­niais, no­rin­tys pa­si­puoš­ti ga­lė­jo ap­si­lan­ky­ti ypa­tin­ga­ja­me gro­žio sa­lo­ne, skve­re­ly­je vei­kė pa­sa­kų ša­lies dirb­tu­vė­lės. Pa­sa­kų dė­dė kar­tu su vai­kais vai­di­no pa­sa­ką, no­rin­tie­ji pie­šė krei­de­lė­mis.
Kiek anks­čiau vai­kai bu­vo pa­kvies­ti da­ly­vau­ti kon­kur­se. Jie tu­rė­jo nu­pieš­ti at­vi­ru­ką, kvie­čian­tį bir­že­lio 1-ąją ap­si­ka­bin­ti. Šven­tės me­tu bu­vo ap­do­va­no­ti tri­jų gra­žiau­sių dar­be­lių au­to­riai – Elin­ga Mi­šei­ky­tė, Jus­tas Grei­vys ir Gab­rie­lius Di­liau­tas. Jiems įteik­ti pa­dė­kos raš­tai ir do­va­nė­lės. Laik­ro­džiams iš­mu­šus 12 val., rie­ta­viš­kiai pri­si­jun­gė prie ak­ci­jos „Tai­kos glė­bys“ – vi­si stip­riai ap­si­ka­bi­no.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama