Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pra­si­dė­jo vil­kų me­džiok­lė, vie­nas jau kri­to Rie­ta­vo se­niū­ni­jos miš­kuo­se

Pra­si­dė­jo vil­kų me­džiok­lė, vie­nas jau kri­to Rie­ta­vo se­niū­ni­jos miš­kuo­se

Spa­lio 26 die­ną Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pa­skel­bė, jog jau gau­na me­džio­to­jų pra­ne­ši­mų apie su­me­džio­tus vil­kus. Šių žvė­rių me­džio­ji­mo se­zo­nas pra­si­dė­jo spa­lio 15 die­ną.

„Šiau­lių re­gio­ne su­me­džio­ti jau trys vil­kai“, – in­for­muo­ja ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas. Skel­bia­ma, jog po vie­ną vil­ką su­me­džio­ta Plun­gės, Ak­me­nės ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se.
„Su­me­džio­tų vil­kų skai­čius spar­čiai au­ga. Iki spa­lio 20 die­nos Lie­tu­vo­je jau bu­vo už­re­gist­ruo­ti 7 nu­šau­ti vil­kai. Pirmasis iš jų – Plun­gės ra­jo­ne, Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Rin­džių miš­ke. Su­au­gęs pa­ti­nas bu­vo su­me­džio­tas spalio 15 d. va­ry­mi­nės me­džiok­lės me­tu“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me. Aplinkosaugininkams apie sumedžiotą vilką pranešė medžiotojų ir žvejų klubas „Girėnai“, plėšrūną nušovė A. Žičkus.
Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu, 2017–2018 m. se­zo­no me­tu, iki ba­lan­džio 1-osios, Lie­tu­vo­je leis­ta su­me­džio­ti 60 vil­kų. Jei­gu se­zo­nui skir­tas vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tas bus iš­nau­do­tas anks­čiau, me­džiok­lė bus nu­trauk­ta.
Pra­ėju­sį se­zo­ną Šiau­lių re­gio­ne bu­vo su­me­džio­ta 11 vil­kų. Po vie­ną vil­ką nu­šau­ta Šiau­lių bei Plun­gės ra­jo­nuo­se, du – Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, trys – Ma­žei­kių ra­jo­ne, ke­tu­ri – Kel­mės ra­jo­ne.
Kai­my­ni­nė­se ša­ly­se vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tai ge­ro­kai di­des­ni. Lat­vi­jo­je per me­tus lei­džia­ma su­me­džio­ti 250–300, Es­ti­jo­je – 130–150 šių plėš­rū­nų. Bal­ta­ru­si­jo­je vil­kai me­džio­ja­mi iš­ti­sus me­tus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama