Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Po Nau­jų me­tų lai­ki­nai prie me­no mo­kyk­los vai­ro stos N. Ja­sins­kas

Po Nau­jų me­tų lai­ki­nai prie me­no mo­kyk­los vai­ro stos N. Ja­sins­kas

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta ates­ta­ci­jos pro­gra­moms, ates­ta­ci­jos ko­mi­si­jų su­dė­tims. At­ėjus nau­jiems me­tams, vie­no­je iš ug­dy­mo įstai­gų kei­sis ir va­do­vas. My­ko­lo Kle­o­po me­no mo­kyk­lai lai­ki­nai va­do­vau­ti im­sis mo­ky­to­jas Ne­ri­jus Ja­sins­kas, ka­dan­gi da­bar lai­ki­nai di­rek­to­rės pa­rei­gas ei­nan­ti Jo­li­ta Bud­riu­vie­nė pa­no­ro ap­leis­ti šias pa­rei­gas.

At­si­žvel­giant į ug­dy­mo įstai­gų pra­šy­mus, tre­jiems me­tams pa­tiks­lin­ta slen­ka­muo­ju prin­ci­pu su­da­ry­ta per­spek­ty­vi­nė ates­ta­ci­jos pro­gra­ma. Pri­tar­ta teik­ti Ta­ry­bai Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos (Ju­li­ta Ri­mei­kie­nė, Au­ri­mas An­dri­jaus­kas, Rai­mon­da Var­na­gi­rie­nė), Tve­rų gim­na­zi­jos (Re­na­ta Dau­kin­ty­tė, Ai­da Gra­baus­kie­nė, Eri­ka Lau­ri­nai­tie­nė, Ed­ga­ras Un­tu­lis), Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los (Edi­ta Jur­kai­tie­nė, Egi­di­jus Pranc­ke­vi­čius), My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los (Rai­mon­da Ja­sins­kie­nė) ir lop­še­lio-dar­že­lio (Dai­va Dauk­šie­nė, Kris­ti­na Bu­džie­nė) mo­ky­to­jų ir pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų 2018–2020 me­tų ates­ta­ci­jos pro­gra­mas.
Ne­pri­eš­ta­rau­ta ir tri­jų ug­dy­mo įstai­gų ates­ta­ci­jos ko­mi­si­joms – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos, Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio. Pri­ta­riant Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­mi­si­jos su­dė­čiai, ko­mi­te­to na­rė Vir­gi­ni­ja Ja­ka­vi­čie­nė pa­ste­bė­jo, kad ko­mi­si­jo­je yra tė­vų at­sto­vas Vy­das Ju­dei­kis, ku­rį de­le­ga­vo mo­kyk­los ta­ry­ba. Ji do­mė­jo­si, ar ga­li tė­vų at­sto­vas, ne­tu­rin­tis spe­cia­laus iš­si­la­vi­ni­mo, ver­tin­ti mo­ky­to­jų kom­pe­ten­ci­ją. Anot jos, jei­gu ates­tuo­ja­mas mo­ky­to­jas, ko­mi­si­jo­je tu­rė­tų bū­ti žmo­nės, su­si­ję su ta spe­cia­ly­be. „Yra daug as­pek­tų, pa­gal ku­riuos ver­ti­na­mas mo­ky­to­jo dar­bas. Jei­gu at­si­lie­pi­mai iš tė­vų pu­sės yra nei­gia­mi, at­sto­vau­jan­tis tė­vų nuo­mo­nei tai ir iš­sa­ko. Sa­vo pa­ste­bė­ji­mus apie ki­tus da­ly­kus iš­sa­ko ki­ti ko­mi­si­jo­je esan­tys spe­cia­lis­tai“, – aiš­ki­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
At­si­žvel­giant į lai­ki­nai di­rek­to­rės pa­rei­gas Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po me­no mo­kyk­lo­je ei­nan­čios J. Bud­riu­vie­nės raš­tą, pri­tar­ta at­leis­ti ją iš mi­nė­tų pa­rei­gų nuo gruo­džio 31-os die­nos. Jai bus iš­mo­kė­tas dar­bo už­mo­kes­tis ir kom­pen­sa­ci­ja už ne­pa­nau­do­tas kas­me­ti­nes atos­to­gas (38 dienas). At­si­žvel­giant į me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jo N. Ja­sins­ko su­ti­ki­mą, jis nuo 2018 m. sau­sio 1 dieną pa­skir­tas lai­ki­nai ei­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gas, kol kon­kur­so tvar­ka bus pa­skir­tas me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius. V. Ja­ka­vi­čie­nė sa­kė, kad anks­čiau di­rek­to­rės pa­rei­gas ėju­si Ri­ta Ur­nie­žie­nė bu­vo la­bai aukš­tai pa­kė­lu­si me­no mo­kyk­los kar­te­lę. Ji klau­sė, ar nau­jas kan­di­da­tas tin­ka­mas bū­ti va­do­vu. Me­ras A. Čer­nec­kis pa­sa­ko­jo, kad, J. Bud­riu­vie­nei at­ne­šus pa­reiš­ki­mą dėl at­lei­di­mo iš dar­bo, kal­bė­ta­si su mo­kyk­los dar­buo­to­jais, do­mė­ta­si, kas ga­lė­tų ją pa­keis­ti. Mo­kyk­los ko­lek­ty­vo nuo­mo­ne, bu­vo tik vie­nas kan­di­da­tas – N. Ja­sins­kas. Me­ras in­for­ma­vo, kad po Nau­jų me­tų bus stei­gia­ma pu­sė eta­to me­no mo­kyk­los pa­va­duo­to­jui. At­si­ras nau­ja pa­rei­gy­bė, nes mo­kyk­los ko­lek­ty­vas yra ne­ma­žas, daug po­pie­riz­mo, vie­nam va­do­vui – per di­de­lis krū­vis. Dar kar­tą pa­dė­ko­ta J. Bud­riu­vie­nei už per me­tus pa­da­ry­tus dar­bus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama