Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pir­mo­je ka­te­go­ri­jo­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras pri­pa­žin­tas ge­riau­siu 2016 m. cen­tru

Pir­mo­je ka­te­go­ri­jo­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras pri­pa­žin­tas ge­riau­siu 2016 m. cen­tru

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras tei­kė pa­raiš­ką Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mo kon­kur­so „Ge­riau­sias 2016 me­tų kul­tū­ros cen­tras“ pre­mi­jai gau­ti. Ko­vo 17 die­ną ja­me lan­kė­si kom­pe­ten­tin­ga kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, o ba­lan­džio 5-ąją pa­skelb­ta, kad kul­tū­ros mi­nist­rė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son, at­si­žvel­gu­si į ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos iš­va­das ir pa­siū­ly­mus, pa­sky­rė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pre­mi­jas ge­riau­siems 2016 me­tų kul­tū­ros cen­trams.

Pir­mo­je ka­te­go­ri­jo­je ge­riau­siu 2016 m. cen­tru pri­pa­žin­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras, ku­ria­me nuo­lat puo­se­lė­ja­ma et­ni­nė kul­tū­ra ir už­tik­ri­na­mas tra­di­ci­jų tęs­ti­nu­mas. Daug dė­me­sio čia ski­ria­ma vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mui, me­ni­niam ug­dy­mui, pro­fe­sio­na­laus me­no sklai­dai. Įstai­go­je vei­kia 10 me­no ko­lek­ty­vų, ku­rie kas­met ku­ria nau­jas, no­va­to­riš­kas pro­gra­mas, da­ly­vau­ja ša­lies ir tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se, pro­jek­tuo­se bei fes­ti­va­liuo­se. Cen­tre per me­tus or­ga­ni­zuo­ja­ma per 120 ren­gi­nių, ku­riuo­se ap­si­lan­ko apie 27 000 lan­ky­to­jų.
Pre­mi­jos ski­ria­mos kas­met, įver­ti­nus sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros cen­trų pas­ku­ti­nių­jų pen­ke­rių me­tų ak­ty­vią, kū­ry­bin­gą, no­va­to­riš­ką veik­lą, puo­se­lė­jant et­ni­nę kul­tū­rą, mė­gė­jų me­ną, ku­riant me­ni­nes pro­gra­mas, plė­to­jant edu­ka­ci­nę, pra­mo­gi­nę veik­lą, ug­dant ir ten­ki­nant ben­druo­me­nės kul­tū­ri­nius po­rei­kius bei or­ga­ni­zuo­jant pro­fe­sio­na­laus me­no sklai­dą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama