Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pažadėjo: iki lap­kri­čio 1-osios apšvietimas Daržų gatvėje bus įjungtas

Pažadėjo: iki lap­kri­čio 1-osios apšvietimas Daržų gatvėje bus įjungtas

Spa­lio mė­ne­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo svei­ki­ni­mų. Pir­miau­sia gra­žaus gim­ta­die­nio pro­ga pa­svei­kin­tas ta­ry­bos na­rys Al­bi­nas Mas­laus­kas. Ne­bu­vo pa­mirš­tas ir spa­lio 13-ąją gim­ta­die­nį at­šven­tęs sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.

Pa­kei­tė ad­re­są ir nuo­sta­tus
Po­sė­džio me­tu pa­tvir­tin­tas spren­di­mas, ku­riuo bu­vo pa­keis­tas Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los bu­vei­nės ad­re­sas. Nuo rug­sė­jo 1-osios mo­kyk­los ben­druo­me­nė per­si­kė­lė iš Pau­pio g. 8 nu­me­riu pa­žy­mė­to pa­sta­to į nau­ją, esan­tį Par­ko g. 10. Taip pat pa­tvir­tin­ti ir mo­kyk­los nau­jos re­dak­ci­jos nuo­sta­tai. Prie pa­kei­ti­mų pa­žy­mė­ta, kad ug­dy­mo įstai­gos di­rek­to­rius tvir­ti­na mo­kyk­los struk­tū­rą tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, ski­ria ir at­lei­džia dar­buo­to­jus, tvir­ti­na jų pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mus, pa­rei­gy­bių są­ra­šą, ne­vir­šy­da­mas nu­sta­ty­to di­džiau­sio leis­ti­no pa­rei­gy­bių skai­čiaus, vyk­do ki­tas su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sias funk­ci­jas tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Pa­tvir­ti­no pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą
Pa­tvir­tin­tas spren­di­mas, ku­riuo bus pa­reng­tas ir įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je“. Ta­ry­bos na­riams pra­dė­jus do­mė­tis, kas tai per pro­jek­tas ir kiek tai kai­nuos, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas pa­aiš­ki­no, kad šis pro­jek­tas bus skir­tas vi­siems sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams. Tai – Eu­ro­pos pi­ni­gai, skir­ti re­gio­nams. Pro­jek­to su­ma, ten­kan­ti Rie­ta­vui, – 4200 Eur, pri­de­dant 7,5 proc. Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mą. Tei­kė­jas yra Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma vyk­dy­ti at­ei­nan­čiais me­tais.
Per­da­vė tur­tą
Ta­ry­bos na­riai pa­tvir­ti­no spren­di­mą, ku­riuo su­tin­ka­ma per­duo­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms įgy­ven­din­ti vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį ir šiuo me­tu UAB „Šei­mos dak­ta­ras“ val­do­mą il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį tur­tą – au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Golf Va­riant“. Kaip pa­aiš­kin­ta Ta­ry­bos na­riams, UAB „Šei­mos dak­ta­ras“ au­to­mo­bi­lį val­dė pa­gal pa­slau­gos su­tar­tį, nes šis tur­tas pri­klau­so Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­ti­kė­ji­mo tei­se. Mi­nis­te­ri­ja, re­a­guo­da­ma į vals­ty­bės kon­tro­lės pa­sta­bą, kad vals­ty­bės tur­tas ne­ga­li bū­ti per­duo­tas ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­ti pri­va­čiam as­me­niui, siū­lo šį tur­tą per­im­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn. Ka­dan­gi Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras pa­gei­dau­ja šio au­to­mo­bi­lio sa­vo funk­ci­joms vyk­dy­ti, pri­ta­rus šiam spren­di­mui, trans­por­to prie­mo­nę nu­spręs­ta per­duo­ti jiems.
At­nau­ji­no tai­syk­les
Ne­pri­eš­ta­rau­ta pa­tvir­tin­ti ir at­nau­jin­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos tai­syk­les. Dar­bie­tis Ar­tu­ras Kun­gys do­mė­jo­si, ar yra tai­syk­lė­se es­mi­nių pa­kei­ti­mų. Pa­aiš­kin­ta, kad pa­grin­di­nis pa­kei­ti­mas tas, jog se­niū­nai gaus dau­giau lais­vės. No­rint nu­kirs­ti me­dį, jei dėl nu­kir­ti­mo ne­kils klau­si­mų, ne­be­rei­kės kvies­tis spe­cia­lios ko­mi­si­jos, lei­di­mą ga­lės iš­duo­ti se­niū­nas, su­de­ri­nęs jį su Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra. Pri­va­čių na­mų val­do­je me­džiui nu­kirs­ti lei­di­mo ne­rei­kia, iš­sky­rus at­ve­jus, kai au­ga­las įtrauk­tas į Kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­ją. Me­džio, esan­čio to­je te­ri­to­ri­jo­je, nu­kir­ti­mą rei­kia de­rin­ti ir su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Tel­šių sky­riu­mi. Su­de­rin­tas tu­ri bū­ti vi­sų me­džių kir­ti­mas, iš­sky­rus vais­me­džius ir krū­mus.
Iš­se­kus dar­bot­var­kės klau­si­mams, Ta­ry­bos na­rė Vai­da Vai­či­kaus­kie­nė do­mė­jo­si, ka­da re­no­vuo­tos Dar­žų gat­vės gy­ven­to­jai ga­li ti­kė­tis gat­vės ap­švie­ti­mo. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius sa­kė, kad stul­pai pa­sta­ty­ti, tech­ni­niai dar­bai vyk­do­mi, to­dėl iki lap­kri­čio 1-osios gat­vės ap­švie­ti­mas bus įjung­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama