Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pa­teik­tos 42 pa­raiš­kos, o pla­nuo­ja­ma įdar­bin­ti tik 11 as­me­nų

Pa­teik­tos 42 pa­raiš­kos, o pla­nuo­ja­ma įdar­bin­ti tik 11 as­me­nų

Tre­čia­die­nį po­sė­džia­vęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas ties nu­ma­ty­ta dar­bot­var­ke il­giau ne­už­tru­ko. Stab­te­lė­ta ties klau­si­mu dėl už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos po­ky­čių, ta­čiau, spe­cia­lis­tei pa­aiš­ki­nus, kad šie­met kei­čia­si tik pro­gra­mos pa­va­di­ni­mas, ko­mi­te­to na­riai spren­di­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo.

Po­sė­džio me­tu pri­tar­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų drau­gi­jai per­duo­to au­to­mo­bi­lio „Ford Tran­sit Cus­tom Kom­bi“, pri­tai­ky­to vež­ti ne­įga­lie­siems, iš­lai­ky­mo ir eks­plo­a­ta­ci­jos iš­lai­dų pa­den­gi­mui. Sa­vi­val­dy­bė De­par­ta­men­tui įsi­pa­rei­go­jo pa­deng­ti jos te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čiai or­ga­ni­za­ci­jai per­duo­to au­to­mo­bi­lio iš­lai­ky­mo (drau­di­mo, re­mon­to ir t. t.) bei eks­plo­a­ta­ci­jos (ku­ro, vai­ruo­to­jo dar­bo už­mo­kes­čio ir t. t.) iš­lai­das. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų drau­gi­ja to­kių lė­šų ne­tu­ri.
Pri­tar­ta ir už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mai, ku­ri įsi­ga­lios nuo šių me­tų lie­pos 1 d. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir fi­nan­sų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ta Va­sy­liū­tė aiš­ki­no, kad nai­ki­na­ma vie­šų­jų dar­bų pro­gra­ma, ji va­din­sis už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma. „Nuo ki­tų me­tų po­ky­čių nu­ma­to­ma dau­giau. Šiuo me­tu lė­šos pa­skirs­ty­tos, žmo­nės su­skai­čiuo­ti – be­li­ko pa­keis­ti pro­gra­mos pa­va­di­ni­mą ir šiek tiek pa­ko­re­guo­ti ap­ra­šy­mą. Nuo ki­tų me­tų kei­sis tvar­ka, me­to­di­ka. Da­bar lie­ka tie pa­tys dar­bai, tik pa­va­di­ni­mas ki­tas“, – sa­kė R. Va­sy­liū­tė. Me­tų pra­džio­je se­niū­ni­jos pa­tei­kė pa­raiš­kas dėl įdar­bi­ni­mo abiem pus­me­čiams. Ant­ra­jam pus­me­čiui iš se­niū­ni­jų gau­tos 42 pa­raiš­kos, o pa­gal gau­tą fi­nan­sa­vi­mą pla­nuo­ja­ma įdar­bin­ti 11 as­me­nų.
Ne­pri­eš­ta­rau­ta pa­siū­lius nu­ra­šy­ti pri­pa­žin­tą ne­tin­ka­mu nau­do­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį ūki­nį pa­sta­tą ir ki­tus sta­ti­nius (kie­mo aikš­te­lė, tvo­ra), esan­čius Par­ko g. 8. Šiuo spren­di­mo pro­jek­tu nu­ma­to­ma nu­ra­šy­ti ir lik­vi­duo­ti par­ko te­ri­to­ri­jo­je (prie li­go­ni­nės) esan­tį ne­nau­do­ja­mą ūki­nį pa­sta­tą, ku­ris truk­do to­je vie­to­je pla­nuo­ja­miems nau­jiems sta­ti­niams. Kie­mo aikš­te­lė fi­ziš­kai nu­si­dė­vė­ju­si, o tvo­ros vi­sai ne­bė­ra.
Po­sė­džiau­to­jai su­ti­ko per­duo­ti VšĮ Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trui 10-ies me­tų lai­ko­tar­piui val­dy­ti pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį ne­gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, esan­čias Dau­gė­dų k., Mi­ni­jos g. 13, vie­šo­sios įstai­gos Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro įsta­tuo­se nu­ma­ty­tai veik­lai vyk­dy­ti. Pra­kal­bus apie svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trus, ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Bla­žai­tis klau­sė, ar rei­ka­lin­gi to­kie me­di­ci­nos punk­tai ma­žes­niuo­se kai­muo­se? Me­ras sa­kė, kad daug nau­din­giau, ir efek­ty­viau jei bū­tų mo­bi­lūs cen­trai, ku­rie va­žiuo­tų pas žmo­nes, kai jiems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba, o ne lauk­tų, ka­da kas nors at­eis. Se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms, ku­riems sun­kiau ju­dė­ti, to­kia pa­slau­ga bū­tų itin rei­ka­lin­ga.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama