Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pa­si­tik­ri­no ži­nias

Spa­lio 3-iąją vi­so­je Lie­tu­vo­je: sa­vi­val­dy­bė­se, uni­ver­si­te­tuo­se, ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se, su­reng­tas pir­ma­sis Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­no eta­pas. Spa­lio mėn. Lie­tu­va mi­ni Kon­sti­tu­ci­jos 25-ąsias me­ti­nes, to­dėl eg­za­mi­nas ap­rė­pė ir is­to­ri­nę Kon­sti­tu­ci­jos rai­dą. Tai jau 11-tą kar­tą vyks­tan­ti vi­suo­ti­nė tei­si­nių ži­nių pa­tik­ri­ni­mo ak­ci­ja.

De­ja, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je ne­su­lauk­ta nė vie­no no­rin­čio pa­si­tik­rin­ti ži­nias. Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je eg­za­mi­ną lai­kė 102 moks­lei­viai. Ge­riau­siai iš gau­saus bū­rio pa­si­se­kė I a gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­ni­ams A. Rip­kaus­kui ir P. Ma­čiu­i­čiui. Vos vie­nu taš­ku at­si­li­ko IV b gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nė G. Vai­čiu­ly­tė. Šie gim­na­zis­tai pa­te­ko į ant­rą­jį eta­pą, ku­ris nu­ma­ty­tas spa­lio 12 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama