Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pa­rei­gū­nai pa­laips­niui nai­ki­na se­nų­jų ga­min­to­jų bra­vo­rus

Pa­rei­gū­nai pa­laips­niui nai­ki­na se­nų­jų ga­min­to­jų bra­vo­rus

Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas kaip vie­ną iš pri­ori­te­ti­nių yra iš­si­kė­lęs už­da­vi­nį su­nai­kin­ti ko­mi­sa­ria­to te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čius bra­vo­rus – ne­le­ga­lios na­mi­nės deg­ti­nės va­ryk­las. Ka­dan­gi 51 pro­cen­tą šio ko­mi­sa­ria­to pri­žiū­ri­mos te­ri­to­ri­jos už­ima miš­kai, – ir mi­nė­to „ver­slo“ ne­trūks­ta.

Per šiuos me­tus Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dėl na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mo pra­dė­jo pen­kis iki­teis­mi­nius ty­ri­mus. Skir­tin­gai nei gre­ta esan­čio Plun­gės ra­jo­no, ku­ria­me na­mi­nę deg­ti­nę ga­min­da­vo iš­im­ti­nai vien pa­sam­dy­ti šiai veik­lai žmo­nės, at­ve­jais, Rie­ta­ve vi­si iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pra­dė­ti se­nų­jų, nuo­lat, pa­sak pa­čių įta­ria­mų­jų, tuo už­si­i­man­čių ga­min­to­jų at­žvil­giu.
Jie tu­rė­da­vo vi­są rei­ka­lin­gą įran­gą, pa­tys ją su­si­mon­tuo­da­vo ir pa­tys par­da­vi­mui „vir­da­vo“ na­mi­nu­kę. Ga­my­bos įran­ga to­kiems „fab­ri­kė­liams“ kai­nuo­da­vo apie 2 tūks­tan­čius eu­rų, bet pel­nas šias iš­lai­das greit at­pirk­da­vo. Per pa­rą įgu­dę vi­rė­jai pa­ruoš­da­vo 100–250 lit­rų stip­raus al­ko­ho­lio, už ku­rio lit­rą, par­duo­da­mi vi­są iš­kart, gau­da­vo 4–5 eu­rus.
Kaip pa­sa­ko­jo Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas, vie­nas iš to­kių ga­min­to­jų, įkliu­vęs pas­ta­ruo­ju me­tu, pa­klaus­tas ne­slėp­da­mas iš­klo­jo, kad ruoš­ti pel­nin­gą skys­tį jį dar jau­nys­tė­je pa­mo­kęs tė­vas. Ne­iš­mo­kęs jo­kio ki­to ama­to, bet įval­dęs „sa­ma­go­no“ ga­mi­ni­mo me­ną, 67 me­tų vy­ras tei­gė iš to gy­ve­nąs jau be­maž ke­tu­ris de­šimt­me­čius.
Apie kai ku­rių ga­min­to­jų re­cep­tū­rą ver­čiau bū­tų nu­ty­lė­ti, nes, ma­ty­da­mi „pro­duk­tus“, rau­ko­si net daug re­gė­ję po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Švel­niai ta­riant, rū­gi­mui pa­ska­tin­ti, trūks­tant mie­lių, nau­do­ti gy­vū­ni­nės kil­mės rū­gi­mą ska­tin­da­vę in­gre­dien­tai.
Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ko­vo­da­mi su na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mu, lai­ky­mu ar re­a­li­za­vi­mu, lai­ko­si tak­ti­kos ne tik, kaip da­ry­ta se­niau, iš­ar­dy­ti miš­ko bra­vo­rą, bet ir iš­vež­ti, uti­li­zuo­ti vi­sus įren­gi­nius, kad ne­lik­tų ga­li­my­bės su­re­mon­ta­vus pa­nau­do­ti jų dar kar­tą. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai įpa­rei­go­ja įta­ria­muo­sius na­mi­nės ga­mi­ni­mu ar nu­si­žen­gė­lius ad­mi­nist­ra­ci­nei tvar­kai su­tvar­ky­ti miš­kus, juos iš­va­ly­ti. Po­li­ci­nin­kai tik­ri­na, ar tai pa­da­ro­ma. Keis­to­ka, bet gal bi­jan­tis pa­pil­do­mų gam­to­sau­gi­nin­kų bau­dų, gal dėl ki­tų prie­žas­čių miš­kai pa­lie­ka­mi šva­rūs.
Už stip­rių na­mų ga­my­bos al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­mi­ni­mą daž­niau­siai gre­sia pi­ni­gi­nės bau­dos, vie­šie­ji dar­bai. Ga­li­mas ir lais­vės at­ėmi­mo sky­ri­mas, jis tai­ko­mas už pa­kar­to­ti­nę vei­ką ir su­lai­kius įta­ria­muo­sius ant­rą­jį, tre­či­ą­jį kar­tą.
M. Vai­či­kaus­kas daž­niau gau­na­mą in­for­ma­ci­ją apie na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos vie­tas sie­ja ir su po­ky­čiais Lie­tu­vos po­li­ci­jo­je. Pa­sak Rie­ta­vo PK va­do­vo, ka­dan­gi da­bar po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dau­giau lai­ko pra­lei­džia pri­žiū­ri­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, tie­sio­giai ben­drau­da­mi su gy­ven­to­jais, juos pa­sie­kia ir dau­giau in­for­ma­ci­jos, to­kio po­bū­džio – taip pat.
„Nuo 2015 me­tų, kai pra­dė­jau ei­ti Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas, iki šių me­tų spa­lio 30 die­nos, kai su­lai­kė­me dar vie­ną, įta­ria­ma, ga­min­to­ją, jau su­nai­ki­no­me sep­ty­nio­li­ka bra­vo­rų. Ir to­liau dirb­si­me šia lin­kme. Nuo­šir­džiai kvie­čiu mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus ben­dra­dar­biau­ti. Jų ano­ni­miš­ku­mą po­li­ci­ja ga­ran­tuo­ja“, – kal­bė­jo Rie­ta­vo PK va­do­vas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama