Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė tak­sis­tus, dir­bu­sius ir al­ko­ho­lio tie­kė­jais

Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė tak­sis­tus, dir­bu­sius ir al­ko­ho­lio tie­kė­jais

Siek­da­mi už­kar­dy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus, su­si­ju­sius su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mais dėl pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais pro­duk­tais, Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai su Klai­pė­dos r. PK bei Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nais vyk­dė pre­ven­ci­nę prie­mo­nę, ku­rios me­tu Rie­ta­vo ir Gargž­dų mies­tuo­se su­lai­ky­ti tak­si vai­ruo­to­jai, ku­rie iš tak­si au­to­mo­bi­lių par­da­vė al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus.

Tak­sis­tų at­žvil­giu pra­dė­tos ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­se­nos pa­gal LR ANK 127 str. 1 d. (ne­tei­sė­tas ver­ti­ma­sis ko­mer­ci­ne, ūki­ne, fi­nan­si­ne ar pro­fe­si­ne veik­la). At­sa­ko­my­bė už tai – bau­da nuo tri­jų šim­tų iki aš­tuo­nių šim­tų pen­kias­de­šim­ties eu­rų su al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų kon­fis­ka­vi­mu.
Ki­tu at­ve­ju Rie­ta­vo mies­te su­lai­ky­tas tak­si vai­ruo­to­jas, au­to­mo­bi­ly­je dar­bo me­tu ga­be­nęs al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus. Jo at­žvil­giu pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na pa­gal LR ANK 209 str. 1 d. (ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių įsi­gi­ji­mas (iš­sky­rus ener­ge­ti­nius pro­duk­tus ir elek­tros ener­gi­ją), lai­ky­mas, ga­be­ni­mas, nau­do­ji­mas ar re­a­li­za­vi­mas pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką). Nu­ma­ty­ta bau­da nuo tris­de­šim­ties iki vie­no šim­to pen­kias­de­šim­ties eu­rų su al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų kon­fis­ka­vi­mu.
Pa­na­šios pre­ven­ci­jos prie­mo­nės bus tai­ko­mos ir at­ei­ty­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama