Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pa­jū­rio kai­mo miš­ke ap­ti­ko 15 lit­rų na­mi­nu­kės

Pa­jū­rio kai­mo miš­ke ap­ti­ko 15 lit­rų na­mi­nu­kės

Spa­lio 30 dieną, apie 14.40 val., an­trą kar­tą Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams įkliu­vo 1950 m. gi­męs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Pa­jū­rio kai­mo gy­ven­to­jas. Vy­riš­kis maž­daug prieš dvejus me­tus bu­vo baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne bau­da už na­mi­nės deg­ti­nės lai­ky­mą.

Pa­rei­gū­nai, tik­rin­da­mi iš anks­čiau tu­rė­tą in­for­ma­ci­ją, miš­ke ap­ti­ko na­mi­nu­kės „vi­rė­ją“ proceso vie­to­je. Pa­rei­gū­nams vy­riš­kis aiš­ki­no, kad stip­rų na­mi­nį al­ko­ho­lį jis ga­mi­no sa­vo reik­mėms. Policininkai miš­ke ra­do apa­ra­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti ir 15 lit­rų paruošto, kaip spė­ja­ma, „sa­ma­go­no“. Pa­jū­rio kai­mo gy­ven­to­jo dėl na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos lau­kia iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama