Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Nu­teis­ti par­duo­tu­vę Žad­vai­niuo­se nu­siau­bę jau­nuo­liai

Nu­teis­ti par­duo­tu­vę Žad­vai­niuo­se nu­siau­bę jau­nuo­liai

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Žad­vai­nių kai­mo par­duo­tu­vė­je per­nai ru­de­nį tri­ju­lė gir­tų jau­nuo­lių taip pa­siau­tė­jo, kad šei­mi­nin­kas po to tu­rė­jo tvar­ky­tis maž­daug mė­ne­sį. Pro­duk­tus vo­gę, kiau­ši­nius dau­žę ir pie­ną vi­sur taš­kę bro­liai Man­tas Dul­cas (gim. 1996 m.) bei Da­rius Dul­cas (gim. 1997 m.) ir jų pa­žįs­ta­mas To­mas Kar­pys (gim. 1983 m.) lap­kri­čio 24 die­ną su­ži­no­jo, ko­kias baus­mes už va­gys­tę ir sve­ti­mo tur­to su­ga­di­ni­mą jiems pa­sky­rė teis­mas.

Apie šią bau­džia­mą­ją by­lą jau ra­šė­me straips­ny­je „Žad­vai­nių par­duo­tu­vę ap­vo­gę jau­nuo­liai įkal­čius nai­ki­no lie­da­mi pie­ną ir dau­žy­da­mi kiau­ši­nius“. Pri­me­na­me, jog nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2016-ųjų spa­lio 21-osios nak­tį Arū­no Mons­ta­vi­čiaus par­duo­tu­vė­je.
Siau­tė­jo trys jau­nuo­liai: ta­me pa­čia­me kai­me ta­da gy­ve­nęs T. Kar­pys ir pas jį į sve­čius iš uos­ta­mies­čio at­va­žia­vę bu­vu­sios su­gy­ven­ti­nės bro­liai M. ir D. Dul­cai. Įkau­šę jie nak­tį nu­ė­jo prie par­duo­tu­vės, D. Dul­cas lauž­tu­vu nu­plė­šė spy­ną, ir vi­si įsi­bro­vė vi­dun. Vo­gė, kas tik po ran­ka pa­puo­lė – mais­to pro­duk­tus, ci­ga­re­tes, žieb­tu­vė­lius ir ki­ta. Ta­čiau daug pre­kių iš ran­kų kri­to.
Par­duo­tu­vė at­ro­dė kaip po bai­saus van­da­liz­mo ak­to: ka­sos apa­ra­tas bu­vo per­skel­tas pu­siau, su­ga­din­ta spy­na ir du­rys, pri­drabs­ty­ta pro­duk­tų, su­dau­žy­ta apie tris­de­šimt kiau­ši­nių, iš­taš­ky­tos ke­tu­rios pa­kuo­tės pie­no, su­ga­din­ta daug šal­dy­tos pro­duk­ci­jos šal­dik­ly­je.
Mai­šai su vog­tais pro­duk­tais bu­vo su­ras­ti miš­ke­ly­je, ta­čiau di­džio­ji da­lis jų bu­vo ne­be­tin­ka­mi pre­ky­bai. Nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­reiš­kė 1592 eu­rų ieš­ki­nį tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, be to, tūks­tan­tį eu­rų jam kai­na­vo tei­si­nin­ko pa­slau­gos, dar pra­šė at­ly­gin­ti ir mo­ra­li­nę ža­lą.
Tei­sia­mie­ji kal­tę pri­pa­ži­no, tad by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, baus­mės jiems su­ma­žin­tos treč­da­liu. Kaip pa­aiš­ki­no M. Dul­cas, kiau­ši­nius dau­žė ir pie­ną taš­kė jo drau­gai, ši­taip ti­kė­da­mie­si pa­nai­kin­ti pirš­tų ant­spau­dus...
Iš tri­ju­lės anks­čiau ne­teis­tas tik D. Dul­cas. Jis dir­ba uos­ta­mies­čio sta­ty­bų įmo­nė­je pa­gal­bi­niu dar­bi­nin­ku. Ten pat mū­ri­nin­ku dir­ba ir T. Kar­pys. M. Dul­cas ir da­bar die­nas lei­džia Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se.
Teis­mas M. Dul­cui sky­rė (jau su­ma­žin­tą ir su­ben­drin­tą su anks­tes­niu nuosp­ren­džiu) me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę pa­tai­sos na­muo­se. Jo bro­liui D. Dul­cui – taip pat me­tus ir ke­tu­ris mė­ne­sius, ta­čiau šiam baus­mės vyk­dy­mą ati­dė­jo 2 me­tams, įpa­rei­go­jo tuo lai­ko­tar­piu nie­kur ne­iš­vyk­ti ir dirb­ti. T. Kar­pys nu­teis­tas taip pat, kaip ir D. Dul­cas.
Vi­sa tri­ju­lė tu­rės at­ly­gin­ti ir A. Mons­ta­vi­čiui pa­da­ry­tus nuos­to­lius: 4 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą, 1592 eu­rų tur­ti­nę ža­lą bei 1 tūkst. eu­rų ad­vo­ka­to iš­lai­das.
Nuo­spren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama