Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Nuo­tai­kin­ga dau­gė­diš­kių va­sa­ros šven­tė

Nuo­tai­kin­ga dau­gė­diš­kių va­sa­ros šven­tė

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Dau­gė­dų kai­me su­reng­ta va­sa­ros šven­tė. Jos or­ga­ni­za­to­riai ir part­ne­riai – Dau­gė­dų ben­druo­me­nė, Dau­gė­dų se­niū­ni­ja, Dau­gė­dų bib­lio­te­ka, Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos Dau­gė­dų pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras – bei dos­nūs rė­mė­jai pa­si­sten­gė, kad die­na bū­tų sma­gi vi­siems: ir no­rin­tiems ko­jas pa­mik­lin­ti, ir go­mu­rį pa­ma­lo­nin­ti, ir mu­zi­kos pa­si­klau­sy­ti.

Vi­dur­die­nį pa­siaus­ti pa­kvies­ti ma­žiau­sie­ji – su­reng­ta daug sma­gių rung­čių. Jie ir gu­mi­nį ba­tą me­tė, ir per me­džia­gi­nį „tu­ne­lį“ lin­do, ir van­de­nį ma­žais puo­du­kais py­lio­jo, ir su ne­tra­di­ci­niais ko­jo­kais ti­pe­no, ir dar gau­sy­bė­je links­mų ir ne­tra­di­ci­nių rung­čių da­ly­va­vo, tad veik­los, juo­ko ir ge­rų emo­ci­jų vai­kams ne­trū­ko. Ta­čiau la­biau­siai ma­žuo­sius džiu­gi­nu­si pra­mo­ga bu­vo net du pri­pu­čia­mi ba­tu­tai.
Veik­los ne­trū­ko ir su­au­gu­sie­siems. Spor­to rung­ty­se dau­gė­diš­kiams tal­ki­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tas Man­tas Vai­če­kaus­kas. Pir­miau­sia aist­ros vi­rė krep­ši­nio aikš­te­lė­je – su­reng­tos krep­ši­nio trys prieš tris var­žy­bos. Nu­ga­lė­to­jų var­das ati­te­ko kai­my­nams rie­ta­viš­kiams – „Pau­liu­ko“ ko­man­dai. Vė­liau no­rin­čiuo­sius links­mai pra­leis­ti lai­ką kvie­tė sma­gios ne­tra­di­ci­nės rung­tys, o ir stip­ruo­liams (bei stip­ruo­lėms!) bu­vo kur jė­gas iš­ban­dy­ti. Stip­riau­siais vy­rais tą­dien pri­pa­žin­ti ran­kų len­ki­mo var­žy­bas lai­mė­jęs rie­ta­viš­kis Vy­tau­tas Lyg­nu­ga­ris ir ma­ši­nos tem­pi­mo rung­ties nu­ga­lė­to­jas bei ga­liū­no tau­rės lai­mė­to­jas tve­riš­kis Dei­vi­das Gus­čius.
Va­ka­rop Dau­gė­dų kai­mo gy­ven­to­jų pa­svei­kin­ti at­vy­ko sve­čiai – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, Sei­mo na­riai Jur­gis Raz­ma bei Jo­nas Var­ka­lys. Dau­gė­dų se­niū­ni­jos se­niū­nė As­ta Glo­bie­nė dė­ko­jo gra­žiau­sių so­dy­bų sa­vi­nin­kams, nes jų dė­ka ir čia gy­ve­nan­tiems, ir pra­va­žiuo­jan­tiems yra kur akis pa­ga­ny­ti. Jo­lan­ta ir Vid­man­tas Bud­gi­nai, Ra­mu­tė ir Vy­tau­tas Vyš­niaus­kai bei Auš­ra Prei­bie­nė ap­do­va­no­ti už gra­žiau­siai tvar­ko­mas so­dy­bas. Už la­biau­siai puo­se­lė­ja­mą sen­jo­rų so­dy­bos ap­lin­ką dė­ko­ta Sta­nis­la­vai ir Vla­dui Var­pio­tams. Ni­jo­lė ir Al­gis Juo­di­kiai ap­do­va­no­ti už pa­žan­gą tvar­kant so­dy­bos ap­lin­ką, Re­mi­gi­jus Rut­kus – už so­dy­bo­je esan­čios po­il­sio zo­nos puo­se­lė­ji­mą, o Lai­mai ir Vik­to­rui Va­si­liaus­kams dė­ko­ta už gra­žiai tvar­ko­mą so­dy­bos ap­lin­ką.
Sma­gią die­nos veik­lą kei­tė mu­zi­kos ku­pi­nas va­ka­ras. Dau­gė­diš­kiams mu­zi­ka­vo ir šok­ti ska­ti­no Dau­gė­dų mo­te­rų dai­nos an­sam­blis, ka­pe­la „So­džius“, gru­pė „Vo tep“ iš Kar­te­nos bei „Ve­ro­na“ su Lie­tu­vos bal­so da­ly­viu Bro­niu­mi Jo­nu­čiu ir Mar­ty­na Ru­de­ly­te. Nuo­tai­kin­gą Dau­gė­dų kai­mo va­sa­ros šven­tę, tru­ku­sią iki vė­lu­mos, vai­ni­ka­vo dan­gų nu­švie­tę fe­jer­ver­kai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama