Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Nuo kon­fe­ren­ci­jos iki elek­tri­fi­ka­ci­jos ju­bi­lie­jui skir­to per­for­man­so

Nuo kon­fe­ren­ci­jos iki elek­tri­fi­ka­ci­jos ju­bi­lie­jui skir­to per­for­man­so

Be­si­bai­giant rug­sė­jui, tra­di­ciš­kai Rie­ta­vas šven­čia. Šie­met My­ko­li­nių šven­tė tru­ko tris die­nas. Pir­mo­sios šven­tės die­ną, penk­ta­die­nio po­pie­tę, vi­si rin­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre, kur bu­vo ren­gia­ma kon­fe­ren­ci­ja „Te­le­fo­nui Lie­tu­vo­je – 135“ ir kon­cer­tas. Di­dži­ą­ją sa­lės da­lį už­pil­dė jau­no­ji kar­ta, ku­ri, ko ge­ro, la­biau­sia ne­abe­jin­ga te­le­fo­ni­za­ci­jos nau­jie­noms.

Šven­tė pra­si­dė­jo ins­ce­ni­zuo­tu svei­ki­ni­mu, ap­rė­pian­čiu pra­ei­tį ir da­bar­tį. Žiū­ro­vai ga­lė­jo pa­ma­ty­ti, kaip skam­bi­ni­mas te­le­fo­nu at­ro­dė anuo­met ir kaip da­bar – kai mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas ta­po ne­at­sie­ja­ma jau­ni­mo gy­ve­ni­mo da­li­mi. Ren­gi­nį ve­du­si Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė pa­kvie­tė leis­tis į ke­lio­nę lai­ku. Ko­dėl elek­tri­fi­ka­ci­ja ir te­le­fo­ni­za­ci­ja svar­bi Rie­ta­vui, ži­no kiek­vie­nas. Rie­ta­vo dva­re 1882 m. su­skam­bė­jo pir­ma­sis te­le­fo­nas Lie­tu­vo­je. 54 km li­ni­ja, su­jun­gu­si Rie­ta­vą, Plun­gę, Kre­tin­gą ir Pa­lan­gą, bu­vo nu­ties­ta ku­ni­gaikš­čio Bog­da­no Ogins­kio pa­stan­go­mis. Tai nu­ti­ko pra­ėjus vos 6-eriems me­tams po to, kai pa­sau­ly­je bu­vo iš­ras­tas te­le­fo­nas.
Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, sa­ky­da­mas, kad šian­dien ne­ei­li­nė die­na, tad Rie­ta­vas šven­čia. „Vi­si svar­būs, įdo­mūs ir reikš­min­gi da­ly­kai at­si­ran­da ne tuš­čio­je vie­to­je, o ten, kur žmo­nės sie­kia moks­lo, ieš­ko, ran­da ir sun­kiai dir­ba. Ši prie­šis­to­rė taip pat il­ga, sun­ki, tru­ku­si šimt­me­čius, ieš­kant, kaip ben­drau­ti per at­stu­mą. Kai šian­dien kiek­vie­no ki­še­nė­je yra mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas, pa­siek­ti ki­tą žmo­gų, net esan­tį ki­to­je pa­sau­lio pusėje, ga­li­me bet ka­da. Tai di­džiu­lis

pa­sie­ki­mas, ku­rio mes gal­būt da­bar ir ne­įver­ti­na­me“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Kon­fe­ren­ci­ją pri­sta­tė ir ve­dė mo­de­ra­to­riai prof. Gin­tau­tas Žin­te­lis ir Al­fre­das Ba­se­vi­čius. Jos me­tu su­si­rin­ku­sie­ji tu­rė­jo pro­gą pa­si­klau­sy­ti pra­ne­ši­mų: Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­tro Ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vo Val­do Ka­mins­ko pra­ne­ši­mo „TV siun­ti­mo plat­for­mų evo­liu­ci­ja ir per­spek­ty­vos“, UAB „Ino­va­ty­vių pro­ce­sų spren­di­mai“ di­rek­to­riaus Da­riaus Di­džgal­vio – „Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tai­ky­mas“, „Te­lia Lie­tu­va“ Spe­cia­lių­jų pa­slau­gų va­do­vo Gied­riaus Meš­kaus­ko – „So­cia­li­nė in­ži­ne­ri­ja – kaip ap­si­sau­go­ti nuo grės­mių in­ter­ne­te?“, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos ins­ti­tu­to aka­de­mi­ko Lai­mu­čio Telks­nio – „In­for­ma­ti­kos pra­ei­tis ir at­ei­tis“. Pra­ne­ši­mus skai­tę lek­to­riai pa­pa­sa­ko­jo įdo­mių da­ly­kų, at­sklei­dė, kaip vys­tė­si te­le­fo­ni­za­ci­ja Lie­tu­vo­je, kuo gy­ve­na­me šian­dien ir ko­kios per­spek­ty­vos lau­kia at­ei­ty­je.
Po pra­ne­ši­mų lau­kė dis­ku­si­jos ir pa­si­sa­ky­mai, o šven­tę už­bai­gė mu­zi­ki­nis Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los svei­ki­ni­mas. Penk­ta­die­nio va­ka­rą, 21 val., pir­mą kar­tą Rie­ta­vo aikš­tė­je bu­vo ro­do­mas elek­tri­fi­ka­ci­jos ju­bi­lie­jui skir­tas per­for­man­sas su ak­to­re-per­for­me­re Edi­ta Ni­ciū­te. Prie jo pa­ren­gi­mo ga­lė­jo pri­si­dė­ti vi­si no­rin­tys.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama