Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Nuo ko už­si­lieps­no­jo par­ti­za­nų že­mi­nė, kol kas ne­aiš­ku

Nuo ko už­si­lieps­no­jo par­ti­za­nų že­mi­nė, kol kas ne­aiš­ku

Ba­lan­džio 7 die­ną, 13.20 val., ug­nia­ge­siai ga­vo pa­ne­ši­mą iš „Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos“, kad, vyk­dant miš­kų ap­sau­gą Gi­rė­nų gi­ri­nin­ki­jo­je, pa­ste­bė­ta su­de­gu­si par­ti­za­nų že­mi­nė (slėp­tu­vė). Kaip ki­lo gais­ras, kol kas ne­aiš­ku, ta­čiau že­mi­nę jis su­nio­ko­jo vi­siš­kai.

Su­de­gu­sią slėp­tu­vę miš­ke pa­ste­bė­jo ei­gu­lys. Jis ir pra­ne­šė prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos va­do­vui. Kry­žius ir at­sta­ty­tas bun­ke­ris yra nuo­ša­lio­je vie­to­je, tad ne­aiš­ku, kas ga­lė­jo su­kel­ti gais­rą. Įvy­kį ti­ria po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.
Mi­nė­tas is­to­ri­nis pa­min­klas žy­mi 1952-ai­siais, va­sa­rio 18-osios nak­tį, žu­vu­sių par­ti­za­nų at­mi­ni­mą. MGB ap­sau­gos ka­riuo­me­nės ka­rei­vių ir MGB Rie­ta­vo r. sky­riaus stri­bų gru­pės vyk­dy­tos ka­ri­nės-če­kis­ti­nės ope­ra­ci­jos me­tu žu­vo Kęs­tu­čio apy­gar­dos Bu­ti­gei­džio rink­ti­nės Šal­nos tė­vū­ni­jos va­das Al­gir­das Lia­tu­kas-Va­sa­ris, Lukš­to bū­rio par­ti­za­nai Juo­zas Ma­tu­tis-Lai­mu­tis, Al­fon­sas Pū­dže­mis-Ari­man­tas, Juo­zas Vit­kus-Ai­das, Kon­stan­ci­ja Ži­lie­nė-Lai­ma, Zub­rie­nė. Li­go­ni­nė­je nuo žaiz­dų mi­rė par­ti­za­nas Pra­nas Kro­me­lis-Ša­lis.
Šie­met Ko­vo 11-ąją par­ti­za­nų žie­mi­nė­je mi­nė­jo Rie­ta­vo jau­nų­jų šau­lių bū­rys. Jų va­das Pra­nas Liut­kus sa­kė, kad po žy­gių vi­sa­da vyks­ta dar kar­tą ap­žiū­rė­ti vietovės. „Per 23 ma­no dar­bo me­tus gais­ras nė­ra ki­lęs. Ta vie­ta ga­na lan­ko­ma, nu­vy­kęs ran­du šiukš­lių. Ne­re­tai pri­va­žiuo­ja jau­ni­mo. Tai vi­siems pri­ei­na­ma vie­ta. Per me­tus ten nu­vyks­tu apie 4 kar­tus – ap­žiū­rė­ti, pa­lai­ky­ti tvar­ką“, – sa­kė P. Liut­kus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama