Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » „Mū­sų pir­ma­ei­lis už­da­vi­nys yra ska­tin­ti vie­ti­nius žmo­nes kur­ti ver­slą“

„Mū­sų pir­ma­ei­lis už­da­vi­nys yra ska­tin­ti vie­ti­nius žmo­nes kur­ti ver­slą“

ar sau­sio mė­ne­sį Vil­niu­je vy­ko vi­sų Lie­tu­vos me­rų su­si­ti­ki­mas su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te. Jo me­tu bu­vo kal­ba­ma apie emig­ra­ci­ją, spręs­ta, kaip pa­ska­tin­ti iš­vy­ku­sių­jų su­grį­ži­mą ir pa­dė­ti iš emig­ra­ci­jos grįž­tan­tie­siems. Pa­vie­ši­nus su­si­ti­ki­mo in­for­ma­ci­ją, so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ su­kur­to­je Rie­ta­vo gru­pė­je pa­si­ro­dė vie­no rie­ta­viš­kio ži­nu­tė, ku­rio­je jis tei­gė nu­si­vy­lęs gim­tuo­ju kraš­tu, mat pa­si­do­mė­jęs pa­ma­tė, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė už­ima pas­ku­ti­nę vie­tą pa­gal tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų kie­kį vie­nam gy­ven­to­jui.

„Vos vie­nas eu­ras vie­nam gy­ven­to­jui. O emig­ra­vu­sių iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės yra tik­rai ne vie­nas tūks­tan­tis. Įdo­mu, kas gel­bės Rie­ta­vo kraš­tą, jei prak­tiš­kai ne­bė­ra kam su­kur­ti dar­bo vie­tų, o dau­gu­ma esa­mų įmo­nių dėl kva­li­fi­kuo­tų dar­bi­nin­kų trū­ku­mo ne­tu­ri kaip plės­tis. Įdo­mu bū­tų iš­girs­ti, koks Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės pla­nas, kaip su­si­grą­žin­ti emig­ra­vu­sius? Jei vie­tos ver­slas ne­tu­ri tam ga­li­my­bių, gal pa­dė­tų už­sie­nio įmo­nių ka­pi­ta­lo plėt­ra?“, – ra­šė rie­ta­viš­kis.
Ra­jo­nų pa­trauk­lu­mas in­ves­tuo­to­jams pri­klau­so nuo dau­ge­lio ap­lin­ky­bių – ge­og­ra­fi­nės pa­dė­ties, bu­vu­sių pra­mo­nės cen­trų, su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros, cen­tri­nės val­džios spren­di­mų. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vo­je au­ga, o vie­nam gy­ven­to­jui vi­du­ti­niš­kai ten­ka per pus­penk­to tūks­tan­čio eu­rų, ta­čiau ket­vir­ta­da­ly­je sa­vi­val­dy­bių jos ne­sie­kia ir 100 eu­rų, o kai ku­rio­se, ga­li­ma sa­ky­ti, jų iš vi­so nė­ra. Rie­ta­ve vie­nam gy­ven­to­jui ten­ka 1 eu­ras už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų. Pa­sak Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to at­sto­vų, už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos trau­kia ki­tas in­ves­ti­ci­jas, o iš ra­jo­nų, kur jų nė­ra, gy­ven­to­jų iš­vyks­ta dau­giau. Su­si­da­ro už­bur­tas ra­tas: ra­jo­nai, kur trūks­ta dar­bo jė­gos, tam­pa ne­pa­trauk­lūs in­ves­tuo­to­jams. Tarp sa­vi­val­dy­bių ato­trū­kis tik di­dė­ja.
Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­se Rie­ta­vas ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių (54) gru­pė­je kar­tu su Ma­ri­jam­po­lės ir Šiau­lių ra­jo­nais už­ima 21–23 vie­tas. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nių nė­ra re­gist­ruo­ta, vei­kia tik lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nės.
Anot Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LRI) pre­zi­den­to Žil­vi­no Ši­lė­no, de­ja, ten­ka pa­ste­bė­ti, kad už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų čia prak­tiš­kai nė­ra – tre­jus me­tus iš ei­lės vie­nam gy­ven­to­jui jų te­ko vos po vie­ną eu­rą. Tuo tar­pu ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių vi­dur­kis 2016 me­tais bu­vo 1 126 eu­rai. Ma­te­ria­li­nių in­ves­ti­ci­jų taip pat bu­vo ma­žiau nei dau­ge­ly­je ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bių – 2016 m. gy­ven­to­jui te­ko – 768 eu­rai.
„Su­pran­ta­ma, kad ant­rai pa­gal ma­žu­mą sa­vi­val­dy­bei nė­ra leng­va pri­trauk­ti in­ves­tuo­to­jų. In­ves­ti­ci­jų, ver­slo kli­ma­to ge­ri­ni­mas – iš­ties di­džiu­lis iš­šū­kis, už ku­rį at­sa­kin­ga ne tik vie­ti­nė, bet ir cen­tri­nė val­džia. Ir tik­rai ga­li­ma su­tik­ti, kad ne­ma­žai kliū­čių ar įsta­ty­mi­nio bro­ko su­ku­ria ir cen­tri­nė val­džia, o vė­liau dėl to ken­čia sa­vi­val­dy­bės. Tuo pat me­tu rei­kia pri(si)pa­žin­ti, kad jei vie­ti­nė sa­vi­val­da ne­pa­si­rū­pins sa­vo kraš­tu, tai nie­kas ki­tas juo ne­pa­si­rū­pins. Ver­slas ke­lia­si ten, kur daug var­to­to­jų ir tur­tin­ga rin­ka. Ži­no­ma, čia vie­ti­nė val­džia be­jė­gė ką nors pa­keis­ti“, – sa­kė Ž. Ši­lė­nas.
Ką ga­li pa­da­ry­ti vie­tos val­džia? Anot jo, įmo­nės taip pat ke­lia­si ten, kur ver­slą pra­dė­ti pa­pras­ta, val­diš­ki do­ku­men­tai vaikš­to „grei­tai“, o ver­sli­nin­kai ži­no, kad, pra­dė­jus sta­ty­bas, ne­iš­lįs ko­kia nors val­diš­ka ins­ti­tu­ci­ja ir ne­pa­rei­ka­laus sta­ty­bų su­stab­dy­ti. O tai yra bū­tent vie­tos sa­vi­val­dos už­da­vi­nys.
Pa­si­kal­bė­jo­me šia te­ma su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu. Jis sa­kė, kad dėl už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nių sa­vi­val­dy­bė de­da daug pa­stan­gų ir yra su­ra­du­si ga­li­mų part­ne­rių. Rie­ta­ve daug kas bu­vo su­kur­ta nuo nu­lio. Kaip pa­vyz­džius me­ras pa­tei­kė vien­kar­ti­nių in­dų ga­myk­los in­ves­ti­ci­ją, ku­ri bu­vo pra­ras­ta ne­spė­jus įves­ti gam­ti­nių du­jų. Taip pat bu­vo su­si­tar­ta su da­nų šilt­na­mi­nin­kais dėl 200 mln. li­tų in­ves­ti­ci­jų, ta­čiau Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ne­si­ry­žo pri­si­dė­ti ket­vir­ta­da­liu su­mos, ir in­ves­ti­ci­jos ne­li­ko. Dar ban­dy­ta de­rė­tis su in­ves­tuo­to­jais iš Vo­kie­ti­jos čiu­ži­nių ga­myk­los, ku­riai rei­kė­jo par­duo­ti 80 arų že­mės skly­pą, ta­čiau įsta­ty­mai už­sie­nie­čiams par­duo­ti že­mę drau­dė. Pa­na­šių pa­vyz­džių, kai dėl že­mės par­da­vi­mų, įsta­ty­mų ne­ran­gu­mo, kri­zės bu­vo pra­ras­ta daug ga­li­mų už­sie­nio in­ves­tuo­to­jų, me­ras pri­si­me­na ne vie­ną.
„Ga­liu tik pa­si­džiaug­ti, kad da­bar­ti­niu me­tu Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­be do­mi­si ne­ma­žai ver­sli­nin­kų, pla­nuo­jan­čių ir rim­tai pra­de­dan­čių veik­lą. Kad už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės iš­gel­bės Lie­tu­vą, su­kur­tas per di­de­lis mi­tas. Ge­rai vei­kian­ti, su­si­ju­si su sa­vo kraš­tu, žmo­nė­mis lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nė ga­li pa­siek­ti pui­kiau­sių re­zul­ta­tų. Tai Lie­tu­vos įmo­nės ir da­ro. Mū­sų pir­ma­ei­lis už­da­vi­nys yra pa­ska­tin­ti vie­ti­nius žmo­nes kur­ti ver­slą, už­si­dir­bant sau ir su­ku­riant dar­bo vie­tų ki­tiems. Taip pat, dir­bant su Rie­ta­vo ver­slo ir tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tru, ku­ria­mi pro­jek­tai, ku­rie tu­rė­tų įgy­ti di­de­lę pri­dė­ti­nę ver­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei“, – kal­bė­jo A. Čer­nec­kis.
Anot Sa­vi­val­dy­bės va­do­vo, ak­lai pa­si­ti­kė­ti sta­tis­ti­ka ne­rei­kė­tų. Da­lis nau­jes­nių įmo­nių pri­ski­ria­mos ki­tiems mies­tams, ku­riuo­se re­gist­ruo­tos mo­ti­ni­nės įmo­nės. Pa­vyz­džiui, UAB „Kau­no ši­las“, UAB „Re­val bal­dai“, UAB „Ba­te­ris“ ir ki­tos smul­kes­nės įmo­nės re­gist­ruos di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis, at­ei­nan­ti pa­gal dar­buo­to­jo de­kla­ra­vi­mo vie­tą, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kia kaip už­dir­ba­mos pa­ja­mos tuo­se mies­tuo­se, ku­riuo­se re­gist­ruo­ta įmo­nė.
Re­mian­tis ta pa­čia sta­tis­ti­ka, yra ir džiu­ges­nių skai­čių, nes, pa­vyz­džiui, pa­gal smul­kių ir vi­du­ti­nių ver­slo įmo­nių (1 000 gy­ven­to­jų), vei­kian­čių sa­vi­val­dy­bė­je, skai­čių vir­ši­ja­mas Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių vi­dur­kis. Ver­slu­mo ly­giu sa­vi­val­dy­bė ati­tin­ka nuo 100 iki 119 proc. Lie­tu­vos vi­dur­kio. Pa­gal ver­slo liu­di­ji­mų įsi­gi­ji­mą (pra­tę­si­mą) Rie­ta­vui ten­ka 69 1 000 gy­ven­to­jų, o tai yra dvi­gu­bai dau­giau nei kai­my­ni­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se.
Be­si­lan­kan­tys in­ter­ne­ti­nia­me sa­vi­val­dy­bės pus­la­py­je tik­riau­siai pa­ste­bė­jo, kad ja­me at­si­ra­do in­te­rak­ty­vi da­lis „In­ves­tuok Rie­ta­ve“. Jo­je bus tal­pi­na­mi že­mės plo­tai, pa­sta­tai, ku­rie yra ne­rei­ka­lin­gi ar­ba tin­ka­mi ver­slui. Plat­for­mo­je bus dvi da­lys. Vie­no­je – pa­sta­tai ir že­mės skly­pai, pri­klau­san­tys sa­vi­val­dy­bei, ki­to­je – pri­va­tiems as­me­nims. In­for­ma­ci­ja bus tal­pi­na­ma ne­mo­ka­mai, tri­mis kal­bo­mis, kad vi­si – tiek mū­sų ša­lies gy­ven­to­jai, tiek už­sie­nie­čiai – ly­gio­mis tei­sė­mis ga­lė­tų čia su­kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų.
Dar vie­na džiu­gi ži­nia Rie­ta­vui – vie­toj bu­vu­sios Rie­ta­vo bal­dų įmo­nės įsi­kū­rė UAB „Rie­tu­va“, nu­ma­tan­ti in­ves­ti­ci­jas į ne­nau­do­ja­mus pa­sta­tus, da­ran­ti pla­nus ply­no lau­ko in­ves­ti­ci­jai. Ši įmo­nė pa­pil­dys ki­tų sa­vi­val­dy­bė­je pui­kiai vei­kian­čių įmo­nių, to­kių kaip UAB „Plun­gės la­gū­na“, UAB „Kau­no ši­las“, UAB „Re­val bal­dai“, per­ve­ži­mo, trans­por­to, me­die­nos ap­dir­bi­mo ir ki­tų są­ra­šą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama