Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Me­no mo­kyk­lo­je už­baig­ti moks­lo me­tai, įteik­ti di­plo­mai

Me­no mo­kyk­lo­je už­baig­ti moks­lo me­tai, įteik­ti di­plo­mai

Bir­že­lio 2 die­ną Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­la su­kvie­tė ben­druo­me­nę į moks­lo me­tų už­bai­gi­mo ir di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tę. Su di­de­liu džiaugs­mu ir pa­dė­kos žo­džiais į Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro sa­lę su­si­rin­ko mo­kyk­los ab­sol­ven­tai ir jų tė­ve­liai. Šven­tė pra­si­dė­jo lai­ki­nai mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čios Jo­li­tos Bud­riu­vie­nės iš­sa­ky­to­mis min­ti­mis apie moks­lo me­tų pa­sie­ki­mus ir nu­veik­tus dar­bus.

Šven­tės me­tu ak­ty­viai da­ly­va­vu­siems kon­cer­ti­nė­je veik­lo­je, fes­ti­va­liuo­se ir pri­zi­nes vie­tas kon­kur­suo­se pel­niu­siems moks­lei­viams įteik­ti pa­dė­kos raš­tai. Me­ni­nius ge­bė­ji­mus ir su­kaup­tą sce­ni­nę pa­tir­tį kon­cer­to me­tu do­va­no­jo mo­kyk­los ab­sol­ven­tai.
Šiais me­tais mo­kyk­lą bai­gė 14 mu­zi­kos ir da­lės sky­riaus mo­ki­nių, iš jų vien de­šim­tu­kais mo­kė­si Aud­ra Viz­gir­dai­tė, Me­da Po­ciū­tė, Gab­rie­lė ir Emi­li­ja Gri­ciū­tės. Mo­kyk­los ben­druo­me­nė di­džiuo­ja­si gi­ta­ros IV kla­sės mo­ki­ne Li­ve­ta Ja­tu­ly­te, ku­ri pa­si­rin­ko to­les­nį mu­zi­kos ke­lią Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jo­je. Bri­gi­tai Ba­cy­tei įteik­tas dve­jų me­tų iš­plės­ti­nio mo­ky­mo bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mas. Džiu­gu, kad net pu­sė ab­sol­ven­tų ir to­liau to­bu­lins, gi­lins įgū­džius me­no mo­kyk­lo­je.
Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė. Ve­dė­ja pa­si­džiau­gė mo­kyk­los veik­la ir in­dė­liu į Rie­ta­vo kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą.
Akor­de­o­no vyr. mo­ky­to­jai Da­nu­tei Ma­te­lie­nei už il­ga­me­tį dar­bą me­no mo­kyk­lo­je ir at­si­da­vi­mą pe­da­go­gi­nei bei vi­suo­me­ni­nei veik­lai įteik­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos raš­tas. Šven­tės pa­bai­go­je pa­dė­kos žo­džius mo­ky­to­jams ta­rė tė­ve­liai bei mo­ki­niai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama