Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Me­ni­nių dvi­ra­čių dirb­tu­vės Dre­ver­no­je

Me­ni­nių dvi­ra­čių dirb­tu­vės Dre­ver­no­je

Kū­ry­ba, po­lė­kis, džiaugs­mas, im­pro­vi­za­ci­jos, meist­ra­vi­mas, tech­no­lo­gi­jos, sa­va­no­rys­tė, dvi­ra­čiai, da­li­ni­ma­sis – šie rak­ta­žo­džiai ly­dė­jo vi­są vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lą-kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves „Me­ni­nių dvi­ra­čių in­va­zi­ja“. Bir­že­lio 17 die­ną sto­vyk­los da­ly­viai Dre­ver­no­je su­ren­gė sma­gų me­ni­nių dvi­ra­čių, patobulintų per dvi sa­vai­tes, pa­ra­dą. Jame da­ly­va­vo ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los dai­lės sky­riaus mo­ki­niai su mo­ky­to­ju To­mu Da­ni­le­vi­čiu­mi.

Vai­kų va­sa­ros sto­vyk­los idė­ja – pa­do­va­no­ti kiek­vie­nam vai­kui ne tik po dvi­ra­tį, par­vež­tą iš JAV fes­ti­va­lio „Bur­ning man“ („De­gan­tis žmo­gus“), bet ir sa­vai­tę ben­dra­vi­mo, įkvė­pi­mo, įgū­džių, ki­to­kio po­žiū­rio ir į dvi­ra­čius, ir į kū­ry­bą, ku­riant dvi­ra­čius kaip ne­įpras­tus me­no ob­jek­tus.

Klai­pė­dos r. sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos ir fes­ti­va­lio „Bur­ning man“ ben­druo­me­nės fi­nan­suo­tos dirb­tu­vės su­tei­kė ga­li­my­bę dau­giau nei 100 vai­kų iš vi­sos Lie­tu­vos pa­jus­ti kū­ry­bos džiaugs­mą iš dvi­ra­čių ku­riant ne­įti­kė­ti­nas, ne­įpras­tas, ori­gi­na­liai iš­puoš­tas ar su­konst­ruo­tas trans­por­to prie­mo­nes.
Šie­met už­da­ry­to­je Dre­ver­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, bir­že­lio 5–18 d. vy­ku­sio­je sto­vyk­lo­je pir­mą­ją sa­vai­tę kū­rė Klai­pė­dos r. vai­kai, ant­rą­ją – vai­kai iš vi­sos ša­lies dai­lės mo­kyk­lų. Tarp jų – ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los dai­lės sky­riaus mo­ki­niai: Kris­ti­na Ber­no­tai­tė, Ka­ro­lis Jur­kus, Emi­li­ja ir Gab­rie­lė Gri­ciū­tės. Su sto­vyk­lau­to­jais šias dvi sa­vai­tes dir­bo vis besi­kei­čian­ti sa­va­no­rių ko­man­da, ta­čiau jos bran­duo­liu iš­li­ko „Meš­kė­nų la­bo­ra­to­ri­jos“ na­riai, Bos­to­no SCUL or­ga­ni­za­ci­jos sa­va­no­riai, ki­ti me­ni­nin­kai, di­zai­ne­riai, pro­gra­muo­to­jai, ver­sli­nin­kai iš Lie­tu­vos, Vo­kie­ti­jos, Lat­vi­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, JAV.
Pro­jek­to me­tu sto­vyk­los da­ly­viai ne tik tai­sė iš Ne­va­dos dy­ku­mos par­ga­ben­tus ir jiems pa­do­va­no­tus dvi­ra­čius. „Meš­kė­nų la­bo­ra­to­ri­jos“ na­riai kiek­vie­nam pri­sta­tė prak­ti­nio tech­no­lo­gi­jų pri­tai­ky­mo kū­ry­bo­je ga­li­my­bes – bu­vo ga­li­ma nau­do­tis la­ze­riu, 3D spaus­din­tu­vu, brai­žy­tu­vu („plo­te­riu“), li­ta­vi­mo, su­vi­ri­ni­mo, pjaus­ty­mo apa­ra­tais, LED ap­švie­ti­mo juos­to­mis ir ki­ta įran­ga. Da­ly­viai, kur­da­mi me­ni­nių dvi­ra­čių di­zai­ną, nau­do­jo­si ne tik skait­me­ni­zuo­tos ga­my­bos tech­no­lo­gi­jų įran­ga, bet ir per­dir­ba­mo­mis me­džia­go­mis bei daik­tais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama