Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Ma­žos pa­ra­pi­jos di­de­lės šven­tės ir dar­bai

Ma­žos pa­ra­pi­jos di­de­lės šven­tės ir dar­bai

Dar ne­pra­ėjo nė me­tai, kaip Tve­ruo­se kle­bo­nau­ja ku­ni­gas dr. Sau­lius Stumb­ra, ta­čiau nu­veik­ti dar­bai jau kal­ba pa­tys už sa­ve. Be re­mon­to dar­bų baž­ny­čio­je, kle­bo­ni­jo­je ir ka­pi­nių kop­ly­čio­je, anot ku­ni­go, svar­biau­sias dar­bas yra pa­čios ben­druo­me­nės „res­tau­ra­vi­mas“. Prisi­bels­ti į žmo­nių šir­dis nė­ra leng­va, ta­čiau le­dai pa­ma­žu tirps­ta.

Vie­nas dar­bas šau­kia ki­tą
Ar­tė­jant ju­bi­lie­ji­niams ren­gi­niams Tve­ruo­se, pa­da­ry­ta daug dar­bų – pa­keis­tas ka­pi­nių kop­ly­čios sto­gas, švies­tu­vai, 5 lau­ko du­rys, bus da­žo­mos iš­ori­nės sie­nos ir sto­gas. Vi­si re­mon­to dar­bai de­ri­na­mi su pa­vel­do­sau­ga. Prie baž­ny­čios ne­se­niai vie­toj nu­vir­tu­sio pa­sta­ty­tas nau­jas kry­žius, skir­tas da­bar­ti­nės baž­ny­čios 120 me­tų ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti. Ruo­šia­ma­si ap­šil­tin­ti kle­bo­ni­ją, pa­keis­ti sto­gą, lan­gus. Ka­pi­nių kop­ly­čio­je taip pat pa­keis­tas sto­gas, dar lau­kia iš­orės da­žy­mo dar­bai. Vi­si trys pa­sta­tai bus tar­pu­sa­vy­je su­de­rin­ti, kad ati­tik­tų ben­drą dva­sią. „Kle­bo­ni­jo­je dar­bai ne­bu­vo pla­nuo­ti, ta­čiau kros­nis su­griu­vo prieš pat šv. Ka­lė­das. Su sta­ty­bo­mis taip jau yra – vie­ną dar­bą pra­dė­jus, tuoj pat iš­ky­la pa­pil­do­mi. Vi­si su­pla­nuo­ti dar­bai vyks­ta pa­gal gra­fi­ką, už­strig­ta tik su da­žy­mu, ta­čiau po at­lai­dų ir tai tu­rė­tų pa­ju­dė­ti. Rei­kė­tų su­tvar­ky­ti ir šven­to­riaus grin­di­nį, ki­taip ne­įma­no­ma da­žy­ti baž­ny­čios grin­dų. Vie­nas dar­bas pas­kui sa­ve šau­kia ki­tą, yra gra­žių už­mo­jų ir pla­nų“, – pa­sa­ko­jo kun. S. Stumb­ra. Jis džiau­gia­si, kad pa­ra­pi­ja su­si­tel­kė, juk kle­bo­nas at­ei­na ir iš­ei­na, o tai, kas pa­da­ro­ma, – lie­ka. Pro­tė­viai pa­sta­tė šiuos mal­dos na­mus, o da­bar­ti­nei kar­tai ten­ka at­sa­ko­my­bė šią vie­tą iš­lai­ky­ti to­kią pat gra­žią. S. Stumb­ra džiau­gia­si, kad žmo­nės tai su­pran­ta, į ben­drą dar­bą įsi­jun­gė ir sa­va­no­riai, ku­rie lais­va va­lia rin­ko au­kas. „Žmo­gus yra jus­li­nis, baž­ny­čios iš­ori­nis vaiz­das taip pat tu­ri kel­ti pa­si­gė­rė­ji­mą, vi­sus re­mon­tus da­ro­me Die­vo gar­bei ir žmo­nių ge­ro­vei“, – sa­kė ku­ni­gas.

Sun­kiau­si – dva­si­nio re­mon­to dar­bai
Kun. S. Stumb­ra ban­do su­telk­ti ben­druo­me­nę po vie­na vė­lia­va. Sau vie­tą čia at­ran­da ne tik ben­druo­me­nė, fol­klo­ro ko­lek­ty­vai, bet ir Tve­rų gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė. Vie­nas iš gra­žiau­sių dar­bų – su­reng­tos vie­ni­šų žmo­nių Kū­čios, pa­lie­tu­sios jų šir­dis. Įsteig­tas pa­ra­pi­jos „Ca­ri­to“ pa­da­li­nys tei­kia so­cia­li­nę pa­gal­bą. Vy­ko švie­tė­jiš­ki su­si­ti­ki­mai per Ga­vė­nią, Ad­ven­tą, lan­kė­si se­se­lės vie­nuo­lės pran­ciš­ko­nės, Ti­be­ria­dos ben­druo­me­nės bro­liai, Lais­vos vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to di­rek­to­rius doc. Vin­cas Obo­le­vi­čius.
Sun­kiau­sias dar­bas yra pra­kal­bin­ti žmo­gaus šir­dį. Nors ir pats yra že­mai­tis, ku­ni­gas pa­ste­bi, kad žmo­nes sun­ku įtrauk­ti į dia­lo­gą, jie at­sar­gūs ir bai­mi­na­si nau­jo­vių. „Ste­bi­na ma­žas pe­da­go­gų są­mo­nin­gu­mas, pa­trio­tiš­ku­mas. Jei pe­da­go­gai to­kie, ko ti­kė­tis iš jau­no­sios kar­tos. Kiek­vie­nas ben­druo­me­nės na­rys tu­ri sa­vo už­da­vi­nius, at­sa­ko­my­bę, pa­rei­gas. Jei­gu no­ri­me, kad ben­druo­me­nė bū­tų gy­va, ne kas ki­tas, o mes pa­tys tu­ri­me pa­gal ga­li­my­bes prie jos pri­si­dė­ti. Kaip esu sa­kęs, at­ėjau ne mo­ky­ti gy­ven­ti, o gy­ven­ti kar­tu, tai sten­giuo­si ir da­ry­ti. Kai esi at­sa­kin­gas už ben­druo­me­nę, vis­gi ten­ka ei­ti prie­ky­je, o ne iš pas­kos, rei­kia ro­dy­ti kryp­tį. Jei­gu kas nors ne­ma­to, pri­va­lai tą kryp­tį žmo­gui pri­min­ti, tam aš čia ir esu“, – kal­bė­jo kun. S. Stumb­ra. Anot jo, ma­ža ben­druo­me­nė tu­ri ir pliu­sų, ir mi­nu­sų – jo­je ga­li­ma la­biau pa­žin­ti žmo­gų, ta­čiau ir pro­ble­mos ryš­kiau ma­to­si. Ku­ni­gas džiau­gia­si san­ty­kiais su Sa­vi­val­dy­bės me­ru, Tve­rų se­niū­nu, gim­na­zi­jos di­rek­to­re – vi­si kar­tu rū­pi­na­si ben­druo­me­ne kaip vie­nas kumš­tis.
Šie­met – dar­bai, ki­tais me­tais – šven­tės
Tve­rų baž­ny­čios du­rys vi­sa­da at­vi­ros, kad žmo­nės ga­lė­tų už­suk­ti, su­kal­bė­ti mal­dą. „Rei­kia steng­tis, kad žinia, jog Tve­rų šven­to­vė gar­ses­nė už ki­tas baž­ny­čias sa­vo ma­lo­nė­mis gar­siu pa­veiks­lu, ne­nu­til­tų ir sklis­tų to­lyn. Esa­me gar­bin­gi to pa­vel­dė­to­jai“, – sa­kė ku­ni­gas.
Ki­tais me­tais bus mi­ni­mas pir­mo­sios baž­ny­čios pa­sta­ty­mo Tve­ruo­se 400 me­tų ju­bi­lie­jus. Sau­sio 31 die­ną su­kaks 100 me­tų nuo da­bar­ti­nės baž­ny­čios sta­ty­to­jo ku­ni­go Juo­za­po Niū­nia­vos mir­ties. Šiuo mi­nė­ji­mu pra­si­dės ju­bi­lie­ji­niai me­tai. Ki­tas di­de­lis ren­gi­nys nu­ma­to­mas po šv. Ve­ly­kų – ben­dra­dar­biau­jant su Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Te­olo­gi­jos fa­kul­te­tu, pla­nuo­ja­ma res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Pa­ra­pi­ja XXI a. Iš­šū­kiai, už­da­vi­niai ir pro­ble­mos“. Kon­fe­ren­ci­ja bus žvilgs­nis į pa­ra­pi­ją, kaip ben­druo­me­nę, iš aka­de­mi­nio taš­ko, ap­ta­riant so­cia­li­nes pro­ble­mas ir ben­druo­me­niš­ku­mą. Pa­grin­di­nis ren­gi­nys nu­ma­to­mas pas­ku­ti­nį ge­gu­žės sek­ma­die­nį. Jame pa­si­ža­dė­jo da­ly­vau­ti ir apaš­ta­li­nis nun­ci­jus Lie­tu­vo­je.
Ju­bi­lie­jų ne­trūks­ta ir šiais me­tais. Lie­pos 2 die­ną, po Šv. Mi­šių, ku­rias au­kos kun. Dr. An­drius Vait­ke­vi­čius, bus pa­šven­tin­tas 120 me­tų su­kak­čiai skir­tas kry­žius, sve­čiuo­sis Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos gies­mi­nin­kai, baž­ny­čios šven­to­riu­je kon­cer­tuos Vil­niaus fol­klo­ro an­sam­blis „Ūla“ (vad. Ja­ni­na Bu­kan­tai­tė).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama