Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Lio­liš­kė ap­do­va­no­ta or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu

Lio­liš­kė ap­do­va­no­ta or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu

Prieš pat Mo­ti­nos die­ną, ge­gu­žės 5-ąją, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ro­je pa­gerb­tos ma­mos.

Jau tra­di­ci­ja ta­pu­sia­me ren­gi­ny­je Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė 30-čiai dau­gia­vai­kių mo­ti­nų iš vi­sos Lie­tu­vos, iš­au­gi­nu­sioms ir ge­rai iš­auk­lė­ju­sioms sep­ty­nis ir dau­giau vai­kų, įtei­kė vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus. Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­ta ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Lio­lių kai­mo gy­ven­to­ja Alek­san­dra Ži­lie­nė.
Pa­sak ša­lies va­do­vės, vai­kai, ku­riuos kiek­vie­na iš ap­do­va­no­tų ma­mų pa­gim­dė, iš­au­gi­no ir iš­auk­lė­jo, kal­ba apie be­ri­bę mo­ti­nos šir­dį ir pa­si­au­ko­ji­mą, ne­si­bai­gian­tį dar­bą ir rū­pes­čius, kad vai­kai tu­rė­tų na­mus, jaus­tų juo­se ši­lu­mą bei mei­lę, kad už­aug­tų do­rais žmo­nė­mis. Tai, pa­sak Pre­zi­den­tės, – di­džiau­sias nuo­pel­nas Lie­tu­vai.
Vie­na iš ap­do­va­no­tų­jų – lio­liš­kė A. Ži­lie­nė – kar­tu su vy­ru Ka­ziu Ži­liu su­si­lau­kė aš­tuo­nių vai­kų ir už­au­gi­no juos do­rais žmo­nė­mis. Po­ra su­si­tuo­kė 1959 m. Rie­ta­ve, daug me­tų sun­kiai dir­bo, kad gau­si šei­my­na bū­tų vis­kuo ap­rū­pin­ta. Jų vai­kai bu­vo auk­lė­ja­mi gerb­ti vy­res­nius, už­jaus­ti, pa­dė­ti nu­skriaus­tiems žmo­nėms.
A. ir K. Ži­liai tu­ri de­šimt anū­kų ir tris pro­anū­kius. Šei­ma pa­si­žy­mi darbš­tu­mu, rū­pes­tin­gu­mu, vi­sa­da pri­žiū­rė­jo sa­vo vai­kus, ku­rie tė­vams at­si­dė­ko­ja pa­gar­ba.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama