Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Link ža­lių­jų spren­di­mų

Link ža­lių­jų spren­di­mų

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bei Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras spalio pabaigoje or­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mą, ku­rio tiks­las – ap­tar­ti ga­li­mus veiks­mus ren­giant ir įgy­ven­di­nant CO2 ma­ži­ni­mo lo­gis­ti­ko­je kon­cep­ci­ją, ap­tar­ti, kaip op­ti­mi­zuo­ti pre­kių ga­be­ni­mą, pri­sta­tant jas vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­goms Rie­ta­vo mies­te.

Bu­vo su­kvies­ti Rie­ta­vo įmo­nių, vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, ūki­nin­kai, pi­lie­čiai. Su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro (to­liau – Rie­ta­vo TVIC) di­rek­to­rė Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė, ap­tar­da­ma pa­sau­li­nes ža­li­ą­sias ten­den­ci­jas, ku­rias at­ei­ty­je bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti ir Rie­ta­ve.
TVIC di­rek­to­rė tei­gė, kad tu­ri­me mąs­ty­ti glo­ba­liai, o veik­ti lo­ka­liai, at­si­žvelg­ti į vie­tos ga­min­to­jus, ben­druo­me­nę. Pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rė Ra­sa Ba­liu­le­vi­čie­nė pri­sta­tė pro­jek­to kon­cep­ci­ją, part­ne­rius, pla­nuo­ja­mas veik­las. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas kal­bė­jo apie sa­vi­val­dy­bės per­spek­ty­vas ir tei­gė, kad Rie­ta­vas ne­ga­li lik­ti už­ri­by­je, tu­ri­me pa­ro­dy­ti sau ir kai­my­nams, kad ne­sa­me abe­jin­gi glo­ba­liems spren­di­mams.
Pro­jek­te bus vys­to­ma stra­te­gi­ja, ku­rios me­tu ruo­šia­ma­si įgy­ven­din­ti pi­lo­ti­nį pro­jek­tą. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius tei­gė, kad stra­te­gi­ja ga­lė­tų bū­ti am­bi­cin­ges­nė. Su­si­ti­ki­mo dis­ku­si­jo­se iš­ryš­kė­jo to­kie as­pek­tai: lo­gis­ti­kos kon­so­li­da­vi­mas vie­ša­jam sek­to­riui, kad pre­kės pa­siek­tų įstai­gas, pvz., elek­tro­mo­bi­liais; vie­tos pro­duk­tų tie­kė­jų įtrau­ki­mas į vie­ti­nę rin­ką, už­tik­ri­nant ko­ky­biš­kus pro­duk­tus ir su­trum­pi­nant ve­ži­mo ke­lią; ga­li­my­bė pa­teik­ti sa­vo pro­duk­ci­ją vie­šoms įstai­goms; kro­vi­mo sto­te­lės – ener­gi­jos taš­kai.
Ren­giant stra­te­gi­ją, bus ska­ti­na­ma ak­ty­viai įsi­trauk­ti Rie­ta­vo or­ga­ni­za­ci­jas, ben­druo­me­nę. Pro­jek­tas „CO2 ma­ži­ni­mas lo­gis­ti­ko­je“ (LCL – Low Car­bon Lo­gis­tic) fi­nan­suo­ja­mas Bal­ti­jos jū­ros pie­tų re­gio­no (South Bal­tic) tarp­vals­ty­bi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo INTERREG pro­gra­mos, LR vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir pro­jek­to part­ne­rių lė­šo­mis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama