Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Lie­pos 6-ąją – tra­di­ci­niai „Va­sa­ros vai­di­ni­mai“

Lie­pos 6-ąją – tra­di­ci­niai „Va­sa­ros vai­di­ni­mai“

Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną Rie­ta­ve tra­di­ciš­kai, jau 9-ąjį kar­tą, su­reng­tas „Va­sa­ros vai­di­ni­mų“ fes­ti­va­lis. Te­at­ro mė­gė­jai tą­dien ga­lė­jo pa­si­gė­rė­ti ne vie­nu spek­tak­liu. Kaip vi­sa­da, su­lauk­ta sve­čių – fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo ko­lek­ty­vai iš Prie­ku­lės, Kal­va­ri­jos ir Bir­žų.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius su Vals­ty­bės die­na. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių re­ži­sie­riams Vin­cui An­driuš­kai ir Bi­ru­tei Ged­mi­nai­tei bei džiau­gė­si, kad nuo sce­nos sklin­da lie­tu­viš­kas žo­dis. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro te­at­ro va­do­vas V. An­driuš­ka pa­dė­ko­jo žiū­ro­vams už pa­lai­ky­mą.
Pir­mą­jį spek­tak­lį do­va­no­jo na­miš­kiai – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jai pa­ro­dė spek­tak­lį pa­gal Vy­dū­ną „Ne sau žmo­nės“ (rež. V. An­driuš­ka).
Ki­tas pa­sta­ty­mas bu­vo sve­čių iš Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro te­at­ro „Tit­na­gas“. Kal­va­riš­kiai į Rie­ta­vą at­ve­žė A. J. Dmu­šev­skio ko­me­di­ją „Gai­la ūsų“ (rež. Kęs­tu­tis Kras­nic­kas).
Fes­ti­va­lio me­tu tu­rė­jo ką pa­žiū­rė­ti ir jau­ni­mas – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro dra­mos stu­di­ja „Di­džio­ji T“ pa­ro­dė L. Klem­kai­tės „Žai­di­mą be tai­syk­lių“ (rež. B. Ged­mi­nai­tė), o Prie­ku­lės Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės gim­na­zi­jos jau­ni­mo te­at­ro tru­pė N. T. T. – spek­tak­lį „Meš­ku­tis“, pa­reng­tą pa­gal Do­vi­lės Ka­ti­liū­tės pje­sę „Dė­dė“ (rež. Mil­gin­ta Pa­lu­bins­kai­tė).
Spek­tak­lių ma­ra­to­ną už­bai­gė dar vie­nas sve­čių pa­si­ro­dy­mas – Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio te­at­ro ko­me­di­ja pa­gal Fro­li­do Bu­lia­ko­vo kū­ri­nį „Švel­nus il­ge­sys“ (rež. Vi­ta Vo­rie­nė).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama