Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Ku­rio­je sri­ty­je Rie­ta­vas yra stip­rus?

Ku­rio­je sri­ty­je Rie­ta­vas yra stip­rus?

Spa­lio 26 die­ną vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės po­sė­dy­je, be dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tų klau­si­mų, me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis su ko­le­go­mis pa­si­da­li­no in­for­ma­ci­ja apie re­gio­no spe­cia­li­za­ci­ją. Jis sa­kė, kad vi­siems kar­tu rei­kia nu­spręs­ti, ku­rio­je sri­ty­je Rie­ta­vas yra stip­rus, ku­ria kryp­ti­mi bū­tų ga­li­ma to­liau vys­ty­ti ver­slą, pra­mo­nę.

„Tu­ri­me rim­tų už­da­vi­nių ir am­bi­cin­gų už­sa­ky­mų iš Vy­riau­sy­bės. Šis spren­di­mas ne­pri­klau­sys tik nuo mū­sų vie­nų, nes da­bar re­gio­nas lai­ko­mas ap­skri­ties te­ri­to­ri­ja. Siū­lo­ma ap­si­spręs­ti, mi­nis­te­ri­jos ieš­ko lė­šų, kad bū­tų su­stip­rin­ta pa­si­rink­ta sri­tis. Bu­vo­me su­si­ti­ki­me, ku­ria­me klau­sė, ko mes no­ri­me“, – kal­bė­jo me­ras.
Kal­bant apie vi­są re­gio­ną, ku­riam pri­klau­so Ma­žei­kiai, Tel­šiai, Plun­gė ir Rie­ta­vas, stip­riau­sia sri­tis yra naf­tos per­dir­bi­mas. Vi­so re­gio­no ben­drus fi­nan­sus nu­sve­ria vie­na įmo­nė. Me­ro nuo­mo­ne, ne­rei­kė­tų žiū­rė­ti į šį gi­gan­tą kaip į orien­ty­rą, nes tai, kas su­si­ję su naf­tos pra­mo­ne, pri­tai­ky­ti Rie­ta­vo, Tel­šių ar Plun­gės ver­slui bū­tų su­dė­tin­ga. Jis ra­gi­no pa­gal­vo­ti, ko­kios ga­lė­tų bū­ti Rie­ta­vo stip­rio­sios pu­sės. Kal­bant apie že­mės ūkį, iš­si­ski­ria mė­si­niai gal­vi­jai, pie­ni­nin­kys­tė (mū­sų te­ri­to­ri­jo­je yra dvi stam­bios pie­no įmo­nės „Že­mai­ti­jos pie­nas“ ir „Pie­no žvaigž­dės“). Plun­gė­je yra mais­to pra­mo­nės įmo­nė „Vi­čiū­nai“, me­ta­lo per­dir­bi­mo sri­ty­je – „Lit­nag­lis“, bal­dų pra­mo­nė iš­si­dės­čiu­si per vi­sas sa­vi­val­dy­bes.
52 proc. Rie­ta­vo te­ri­to­ri­jos su­da­ro miš­kai, to­dėl tiks­lin­ga pa­gal­vo­ti apie bal­dų ga­my­bą, me­die­nos pa­ruo­ši­mą. Ši sri­tis ga­na stip­ri. A. Čer­nec­kis ap­gai­les­ta­vo, kad di­džio­ji da­lis miš­kų iš­va­žiuo­ja „ap­va­lia“ me­die­na, o ne bal­dų pa­vi­da­lu. Tai di­džiau­sias nuos­to­lis ir vie­to­vės nu­skur­di­ni­mas. Šio­je sri­ty­je Rie­ta­vas tu­ri UAB „Re­val bal­dus“ ir Va­tu­šiuo­se sta­to­mą gof­ro įmo­nę UAB „Rie­tu­va“.
Me­ras ra­gi­no Ta­ry­bos na­rius ge­rai pa­gal­vo­ti apie vi­sus va­rian­tus. „Vis­kas sku­bo­ta ir ga­na ne­aiš­ku, nes tiks­liai ne­at­sklei­džia­ma, ko­kią nau­dą iš to tu­rė­si­me. Idė­ja lyg ir ge­ra, bet nė­ra aiš­kaus iš­gry­ni­ni­mo“, – sa­kė jis.
A. Čer­nec­kis taip pat mi­nė­jo, kad yra dar vie­na ga­na nau­din­ga prie­mo­nė, vyk­do­ma per Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, – pri­tai­ky­ti lais­vus pa­sta­tus, esan­čius sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je, ga­my­bai, ver­slui. Ši prie­mo­nė bus ge­rai re­mia­ma, Rie­ta­vas siū­lys se­nuo­sius ka­ti­li­nės, bu­vu­sios ko­le­gi­jos ne­rei­ka­lin­gus pa­sta­tus, bus ban­do­ma juo­se įsuk­ti ver­slą.
Be­si­bai­giant Ta­ry­bos po­sė­džiui, me­ras siū­lė ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kams su­si­rink­ti dar kar­tą, ge­rai ap­gal­vo­jus pa­si­rink­tas spe­cia­li­za­ci­jas ir ri­zi­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama