Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » „Ko­dėl sa­vi­val­dy­bė tu­ri pri­si­dė­ti prie baž­ny­čios rei­ka­lų?“

„Ko­dėl sa­vi­val­dy­bė tu­ri pri­si­dė­ti prie baž­ny­čios rei­ka­lų?“

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­klau­sy­tas ir pa­tvir­tin­tas vi­sas pluoš­tas 2016 m. veik­los ata­skai­tų. Kai ku­rios iš jų su­tik­tos plo­ji­mais, dėl ki­tų Ta­ry­bos na­riai tu­rė­jo klau­si­mų. Ap­ta­rus vi­sus dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tus klau­si­mus, po­sė­džiau­to­jai iš­sa­kė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus dėl pro­ble­mų, ke­lian­čių ne­pa­to­gu­mų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas, pri­sta­ty­da­mas sa­vo 2016 m. veik­los ata­skai­tą, su­pa­žin­di­no ta­ry­bos na­rius su svar­biau­siais as­pek­tais. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra pra­ėju­siais me­tais ne­ki­to – dir­bo 47 vals­ty­bės tar­nau­to­jai, 33 – ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, 11 – se­niū­ni­jo­je, taip pat bu­vo 2 po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jai ir 1 įstai­gos kon­tro­lie­rius. Nau­jų eta­tų ne­įsteig­ta. „Ad­mi­nist­ra­ci­jos per­so­na­lo ju­dė­ji­mas bu­vo, kai ku­rie dar­buo­to­jai iš­ėjo, ne­te­ko­me mies­to se­niū­no. Už­re­gist­ruo­ti 674 įsa­ky­mai, pa­klau­si­mai dėl per­so­na­lo ko­man­di­ruo­čių, atos­to­gų ir pan. Vie­na iš pa­grin­di­nių funk­ci­jų – už­tik­rin­ti gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mą. Vei­kė ir vie­no lan­ge­lio prin­ci­pas. Tu­ri­me 5 se­niū­ni­jas, dir­ba­me dar­niai, fi­nan­sa­vi­mas skir­tas, biu­dže­tai pa­tvir­tin­ti. Džiu­gu, kad pa­vy­ko iš­spręs­ti pro­ble­mą su se­niū­nų trans­por­tu, daug me­tų dėl to var­go­me. Su esa­mo­mis lė­šo­mis sten­gia­mės su­tvar­ky­ti ir ke­lius, ir ap­lin­ką. Džiu­gu, kad la­bai ak­ty­vios ben­druo­me­nės, įgy­ven­di­nu­sios ne vie­ną pro­jek­tą“, – pa­sa­ko­jo V. Di­čiū­nas. Ta­ry­bos na­riai ata­skai­tą pa­tvir­ti­no.
Pa­tvir­tin­ta ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos 2016 me­tų veik­los ata­skai­ta. Ją ko­men­ta­vo Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Ja­ni­na Ged­min­tie­nė. Ji sa­kė, kad me­tų veik­la su­si­de­da ir pra­ėju­sių me­tų au­di­tų už­bai­gi­mų, ir iš esa­mais me­tais pra­si­dė­ju­sių au­di­tų. 2015 m. už­baig­ti Sa­vi­val­dy­bės iž­do, pri­va­ti­za­vi­mo fon­do au­di­tai. Taip pat jie vy­ko sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, Tve­rų gim­na­zi­jo­je, Žad­vai­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir Rie­ta­vo lop­še­ly­je-dar­že­ly­je. 2016 m. pra­dė­tas au­di­tuo­ti sa­vi­val­dy­bės iž­das, ad­mi­nist­ra­ci­ja, Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­ja, Rie­ta­vo kai­miš­ko­ji, Tve­rų ir Me­din­gė­nų se­niū­ni­jos. Nu­sta­ty­ti to­kie pa­grin­di­niai pa­žei­di­mai – ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių ap­skai­tos klai­dos (9), ne­ati­ti­ki­mai pre­kių ir pa­slau­gų ap­skai­tos sri­ty­je (13), ap­skai­tos trans­por­to nau­do­ji­mo sri­ty­je (15), ke­lių ir gat­vių ap­skai­to­je (3).
Juo­zas Bars­tei­ga klau­sė kon­tro­lie­rės, ko­dėl nė­ra įtrauk­tas au­di­tas, at­lik­tas Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre. Kon­tro­lie­rė mi­nė­jo, kad au­di­tas tu­rė­jo bū­ti baig­tas spa­lio 1 d., bet cen­tras vė­la­vo pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, to­dėl bu­vo ga­li­ma už­baig­ti tik 2016 m. pa­bai­go­je, ta­čiau svars­ty­mas ir tam tik­rų da­ly­kų de­ri­ni­mas te­be­vyks­ta iki šiol. „Ma­nau, kad kitame Ta­ry­bos po­sė­dy­je bus pri­im­tas spren­di­mas dėl įstai­gos įsta­tų pa­kei­ti­mo, di­rek­to­rės kom­pe­ten­ci­jos ri­bų nu­sta­ty­mo, įstai­gos veik­los reg­la­men­ta­vi­mo“, – sa­kė J. Ged­min­tie­nė.
Vie­nam Ta­ry­bos na­riui su­si­lai­kius, pa­tvir­tin­tas spren­di­mas reng­ti ir įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo baž­ny­čios kom­plek­so su­tvar­ky­mas“. Pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas kar­tu su part­ne­re – Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­ja. Pro­jek­to tiks­las – su­tvar­ky­ti Tve­rų baž­ny­čios kom­plek­są, pa­nau­do­jant Tel­šių ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių vie­tos plėt­ros 2014–2020 me­tų stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­tas lė­šas.
„Ko­dėl mes tu­ri­me dė­ti pi­ni­gus į baž­ny­čią, kai ga­li­me ge­ra­no­riš­kai pri­si­dė­ti kaip pi­lie­čiai? Ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė tu­ri pri­si­dė­ti prie baž­ny­čios rei­ka­lų?“, – klau­sė ta­ry­bos na­rė Vir­gi­ni­ja Ja­ka­vi­čie­nė. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis at­sa­kė, kad spren­di­mas yra tei­kia­mas Ta­ry­bai, nes pro­jek­tą pa­reng­ti ir su­tvar­ky­ti tu­ri pa­ti Sa­vi­val­dy­bė, tam yra skir­ta spe­cia­lis­tė. „Ar mums bū­ti­na prie to pri­si­dė­ti? Tai mū­sų lais­vos va­lios ap­si­spren­di­mas“, – mi­nė­jo me­ras. Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas sa­kė, kad jei ne­pri­si­dė­si­me prie dau­gu­mos mū­sų sa­vi­val­dy­bės žmo­nių lan­ko­mų vie­tų (šiuo at­ve­ju – baž­ny­čios) tvar­ky­mo, tai po ko­kių 10 me­tų pri­vers­ti­nai rei­kės pri­si­dė­ti prie me­če­čių iš­lai­ky­mo. „Iš­lai­kant tau­tos kul­tū­rą, baž­ny­čia yra ne­pa­pras­tai di­de­lis ob­jek­tas. Jei mes jos ne­iš­lai­ky­si­me, ji su­nyks“, – sa­kė ta­ry­bos na­rys. Me­ras pri­dū­rė, kad tai yra ben­druo­me­nės ap­si­spren­di­mas, o Ta­ry­bos na­riai yra jų va­lios vyk­dy­to­jai. „Ieš­ko­me bū­dų, kaip su­tvar­ky­ti vie­ną ar ki­tą ob­jek­tą, su­tvar­kė­me kul­tū­ros cen­trą, bib­lio­te­kas, da­bar at­ėjo lai­kas mal­dos na­mams“, – sa­kė jis.
Pa­tvir­tin­tas ir dar vie­nas spren­di­mas – su aso­cia­ci­ja „Bud­ri­kių kai­mo ben­druo­me­nė“ reng­ti ir įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Pa­sta­to Bud­ri­kių kai­me re­mon­tas ir pri­tai­ky­mas ben­druo­me­nės reik­mėms“. Prie pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo bus pri­si­dė­ta na­tū­ra (pa­sta­to li­ku­ti­ne ver­te) ir trūks­ta­mo­mis lė­šo­mis – iki 20 proc. pro­jek­to ver­tės.
Iš­se­kus dar­bot­var­kės klau­si­mams, Ar­tu­ras Kun­gys pri­mi­nė anks­čiau iš­sa­ky­tą pa­sta­bą. Rie­ta­vo Lais­vės aikš­tė­je esan­čios vie­tos, skir­tos tak­si au­to­mo­bi­liams, nė­ra at­skir­tos gel­to­na li­ni­ja. Rie­ta­viš­kiai ne­re­tai pa­si­sta­to ten sa­vo au­to­mo­bi­lius. Ta­da ky­la ne­su­ta­ri­mų tarp tak­si vai­ruo­to­jų ir gy­ven­to­jų. Me­ras pri­ta­rė, jog ši pro­ble­ma tu­ri bū­ti iš­spręs­ta – tuo tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti mies­to se­niū­nas.
Dar vie­ną pro­ble­mą iš­sa­kė Ta­ry­bos na­rė V. Ja­ka­vi­čie­nė. Rie­ta­ve, au­to­bu­sų sto­ty­je, nė­ra spe­cia­lių vie­tų, kur ga­lė­tų sto­vė­ti ma­ši­nos su au­to­bu­so lau­kian­čiais ke­lei­viais. Vai­ruo­to­jai su­sto­ja ant ke­lio ir, at­vy­kus au­to­bu­sui, žmo­nės ne­at­sar­giai bė­ga per va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį. „Sto­tis di­de­lė, gal bū­tų ga­li­ma leis­ti toms ma­ši­noms trum­pam įva­žiuo­ti ir pa­lauk­ti?“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rė. Me­ras mi­nė­jo, kad bū­tų ge­rai su­žy­mė­ti vie­tas ir pa­sta­ty­ti in­for­ma­ci­nę len­te­lę, nu­ro­dan­čią, kam ga­li­ma sto­vė­ti sto­ties te­ri­to­ri­jo­je. Tuo pa­si­rū­pin­ti įpa­rei­go­tas V. Di­čiū­nas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama