Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Ke­liaus į fi­na­li­nį kon­kur­so eta­pą

Ke­liaus į fi­na­li­nį kon­kur­so eta­pą

Va­sa­rio 12-ąją Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos or­ga­ni­zuo­to­je „XXVI res­pub­li­ki­nio Juo­zo Pa­kal­nio jau­nų­jų at­li­kė­jų pu­čia­mai­siais ir mu­ša­mai­siais in­stru­men­tais“ zo­ni­nė­je at­ran­ko­je sėk­min­gai pa­si­ro­dė Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­viai.

Į fi­na­li­nį eta­pą, ku­ris vyks ko­vo 23–25 die­no­mis Kau­no Juo­zo Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jo­je, pa­te­ko Ig­nas Lia­čas (mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Al­gi­man­tas Krėpš­ta), Jus­tas Maz­ri­mas, Ro­kas Ba­ro­di­cas, Ma­tas Au­gus­ti­na­vi­čius (vyr. mo­ky­to­jas Si­gi­tas Sau­ka­las), Ri­man­tas Ru­ba­vi­čius (vyr. mo­ky­to­jas Ne­ri­jus Ja­sins­kas).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama