Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Kaukė sirenos, sulėkė pareigūnai ir ugniagesiai... Pasirodo – pratybos

Kaukė sirenos, sulėkė pareigūnai ir ugniagesiai... Pasirodo – pratybos

Penk­ta­die­nio po­pie­tę Rie­ta­vo mies­to cen­trą už­lie­jo kau­kian­čios si­re­nos, su­gu­žė­jo ke­li eki­pa­žai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ir ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų au­to­mo­bi­lių. Su­si­do­mė­ję mies­to gy­ven­to­jai su­klu­so, kas nu­ti­ko, kad to­kios gau­sios pa­rei­gū­nų ir ug­nia­ge­sių pa­jė­gos ap­su­po Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tą. Kaip pa­aiš­kė­jo, vi­sas šis su­ju­di­mas te­bu­vo ci­vi­li­nės sau­gos funk­ci­nės pra­ty­bos.

Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te bu­vo su­reng­tos funk­ci­nės pra­ty­bos „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­los tęs­ti­nu­mo už­tik­ri­ni­mas, gre­siant eks­tre­ma­lioms si­tu­a­ci­joms“. Jų tiks­las – prak­tiš­kai pa­tik­rin­ti per­so­na­lo ir lan­ky­to­jų eva­ku­a­ci­jos iš pa­sta­to or­ga­ni­za­vi­mą, veiks­mų ko­or­di­na­vi­mą tarp ad­mi­nist­ra­ci­jos, gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jų, ki­lus gais­rui Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­te.
Pa­gal pa­reng­tą pra­ty­bų si­tu­a­ci­ją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to ant­ra­me aukš­te, kan­ce­lia­ri­jos pa­tal­po­se, esą įvy­ko ge­di­mas elek­tros tin­kle, dėl ku­rio per­kai­to ko­pi­ja­vi­mo apa­ra­tas ir ki­lo gais­ras. Ug­nis plė­tė­si, dū­mai iš­pli­to vi­sa­me pa­sta­te. At­vi­ra ug­nis kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jams už­kir­to sau­gų ke­lią, to­dėl jie bu­vo eva­kuo­ja­mi pro lan­gą. Dėl oro už­terš­tu­mo per­so­na­las dar­bą tę­sė Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro pa­tal­po­se.
Pra­ty­bų me­tu ap­tik­tas gais­ro ži­di­nys, jis už­ge­sin­tas, eva­kuo­tas per­so­na­las ir lan­ky­to­jai, iš­jung­ta elek­tros ener­gi­ja, dar­ba­vo­si spe­cia­lio­sios tar­ny­bos, už­tik­rin­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­la, ne­sant ga­li­my­bės grįž­ti į pa­sta­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama