Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Ka­da pra­si­dės Žad­vai­nių ke­lio as­fal­ta­vi­mo dar­bai, lie­ka ne­aiš­ku

Ka­da pra­si­dės Žad­vai­nių ke­lio as­fal­ta­vi­mo dar­bai, lie­ka ne­aiš­ku

Lap­kri­čio 2-osios po­pietę į pa­si­ta­ri­mą rin­ko­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai, ki­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­tos svar­biau­sios ir ak­tu­a­liau­sios nū­die­nos pro­ble­mos ir klau­si­mai – Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas, daug dis­ku­si­jų ke­lian­ti ke­lių prie­žiū­ra, už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma, su­si­ti­ki­mų su gy­ven­to­jais da­tos.

Pa­si­ruo­ši­mas šven­tei
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė ir jos pa­va­duo­to­ja kul­tū­rai Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie ki­tų me­tų Va­sa­rio 16-osios šven­tę, skir­tą Lie­tu­vos šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti, bei trum­pai pri­sta­tė pre­li­mi­na­rią pro­gra­mą. At­skleis­ta, kad šven­tė truks nuo ry­to iki va­ka­ro, bus skir­ta vi­siems – ir jau­niems, ir vy­res­niems. „No­ri­si šią pro­gra­mą pri­sta­ty­ti vi­siems se­niū­nams, kad jūs pa­si­tar­tu­mė­te sa­vo ben­druo­me­nė­se, gal­būt nu­sprę­si­te tą die­ną at­vyk­ti į Rie­ta­vą. Siū­ly­tu­me, kad mi­nė­ji­mus mo­kyk­lo­se ar ben­druo­me­nė­se su­reng­tu­mė­te die­ną anks­čiau, o 16-ąją vi­si at­va­žiuo­tu­mė­te į Rie­ta­vą. Ypa­tin­gai ra­gi­na­me at­vež­ti jau­ni­mą, jau­nas šei­mas. Pra­šy­tu­me, kad die­ną vyk­sian­čiuo­se ren­gi­niuo­se da­ly­vau­tų se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai, o va­ka­ri­nė­je da­ly­je – ir vi­suo­me­nė“, – kal­bė­jo J. Ber­taus­kie­nė.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ra­gi­no pa­gal­vo­ti apie sa­vo te­ri­to­ri­jas, žmo­nes, ku­rie ki­lę iš tų vie­to­vių, dir­bo jo­se nuo 1918 m. iki šių die­nų, yra nu­si­pel­nę tam kraš­tui, vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du pri­si­dė­ję prie ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo, stip­ri­ni­mo. „Rei­kia su­si­telk­ti bei per­žiū­rė­ti sa­vo is­to­ri­ją ne tik Rie­ta­ve, bet ir vi­so­se gy­ven­vie­tė­se. Pa­mąs­ty­ki­me, ko­kiais bū­dais ga­lė­tu­me pri­si­min­ti žmo­nes, ku­rie sto­vė­jo pir­mo­se gre­to­se, vie­naip ar ki­taip nu­si­pel­nė Lie­tu­vai ir mū­sų kraš­tui“, – sa­kė me­ras.
Kal­bė­ta apie už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą

Ki­tu svar­biu klau­si­mu – apie už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą – kal­bė­jo Tei­sės ir fi­nan­sų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Ri­ta Va­sy­liū­tė. Prieš pro­gra­mos pri­sta­ty­mą me­ras A. Čer­nec­kis kvie­tė se­niū­nus pa­gal­vo­ti, ar pro­gra­ma ati­tin­ka jų no­rus ir lū­kes­čius. R. Va­sy­liū­tė in­for­ma­vo, kad dar­bo rin­kos ir as­me­nų už­im­tu­mo būk­lė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je yra šiek tiek ge­res­nė nei vi­so­je Tel­šių ap­skri­ty­je. Ne­dar­bo ly­gis, re­mian­tis rug­sė­jo 1-osios duo­me­ni­mis, bu­vo 6,1 proc., o Tel­šių ap­skri­ties – 7,7 proc.
Iš dar­bo bir­žos gau­ta len­te­lė su tiks­li­nė­mis gru­pė­mis, į ku­rias pa­ten­ka nėš­čios mo­te­rys ir mo­ti­nos, au­gi­nan­čios ne­įga­lius vai­kus, vy­res­ni nei 40 me­tų gy­ven­to­jai, pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jai. Bus sie­kia­ma įdar­bin­ti žmo­nes, kad jie ga­lė­tų lik­ti dirb­ti to­liau. Nu­ro­dy­ta, kad nuo 2018 m. pa­gal pro­gra­mą dir­ban­tis žmo­gus įgy­tų nau­jų įgū­džių kaip spe­cia­lis­tas, jam bū­tų su­teik­ta ga­li­my­bė lik­ti nuo­la­ti­niam dar­bui. No­ri­ma, kad ma­žė­tų dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­tų as­me­nų.
Dau­gė­dų se­niū­nė As­ta Glo­bie­nė mi­nė­jo, kad pro­gra­mo­je jai kliū­va tiks­li­nės gru­pės, dar­buo­to­jų at­ran­ka. „Sa­vo se­niū­ni­jo­je aš pa­žįs­tu vi­sus žmo­nes, re­gist­ruo­tus dar­bo bir­žo­je. Svar­bu, kad mes pa­tys ga­lė­tu­me rink­tis. Man rei­kia ge­ban­čių dirb­ti kon­kre­čius dar­bus, o dar­bo bir­žo­je pa­siū­lo to­kį, ku­ris tiems dar­bams ne­tin­ka“, – sa­kė ji. Nu­spręs­ta įdar­bi­ni­mo ter­mi­ną įra­šy­ti nuo 2 iki 12 mė­ne­sių. Pa­gal mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mus šie­met už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei bus skir­ta 30,05 tūkst. Eur, kai po­rei­kis – apie 100 tūkst. Eur.
Ke­lius liep­ta pra­dė­ti žiū­rė­ti, vos pa­ge­rės oro są­ly­gos
Pra­kal­bus su se­niū­nais apie ke­lių prie­žiū­rą, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas in­for­ma­vo, kad kol kas ne­nu­si­ma­to nie­ko ge­res­nio. „Nie­ko čia ne­pa­da­ry­si, rei­kės šį lai­ko­tar­pį iš­gy­ven­ti ir iš­lauk­ti tin­ka­mo mo­men­to. Dėl Žad­vai­nių ke­lio as­fal­ta­vi­mo dar­bų pra­džios nie­ko ne­pa­da­ro­me, pa­ju­din­ti dar­bų ne­pa­vyks­ta net Sei­mo na­riams. Val­džia kei­čia­si, pro­jek­tas lai­mė­tas, pi­ni­gai pa­skir­ti, ran­go­vas yra, o ne­dir­ba ir vis­kas. Tu­ri­me pa­šo­nė­je ke­tu­ris Sei­mo na­rius, ir nė vie­nas ne­įkim­ba“, – sa­kė me­ras. Ki­tus ke­lius A. Čer­nec­kis pa­ta­rė pra­dė­ti žiū­rė­ti, kai pa­ge­rės oro są­ly­gos. „Kol ne­bus nu­leis­tas nuo ke­lio van­duo, nie­ko ne­bus. Aiš­ku, rei­kia tu­rė­ti, kur jį nu­leis­ti. Pa­ju­di­nus kai­mo ke­liu­ką be pa­grin­dų, ga­li­ma jį taip su­ga­din­ti, kad taps ne­be­pra­va­žiuo­ja­mas. Rei­kia elg­tis pro­tin­gai, bet mi­ni­ma­li prie­žiū­ra pri­va­lo bū­ti. Ne­su­tin­ku, kad rei­kia žvy­rą į van­de­nį pil­ti, tai pi­ni­gų švais­ty­mas. Bū­ti­na lauk­ti, kol su­tvir­tės pa­grin­das, ta­da at­vež­ti žvy­ro, su­spaus­ti, kad bū­tų ko­kia nors nau­da“, – kal­bė­jo A. Čer­nec­kis.
De­ri­no su­si­ti­ki­mus
Pas­ku­ti­nis dar­bot­var­kės klau­si­mas – da­tų su­si­ti­ki­mams su gy­ven­to­jais nu­sta­ty­mas. Se­niū­nai siū­lė reng­ti su­si­ti­ki­mus kar­tu su se­niū­nai­čių rin­ki­mais. Ren­kan­tis da­tas, kal­bė­ta, ko­kius spe­cia­lis­tus rei­kė­tų at­si­vež­ti į su­si­ti­ki­mus. Kiek­vie­nos ben­druo­me­nės po­rei­kiai skir­tin­gi. Taip pat in­for­muo­ta, kad ka­lė­di­nės eg­lu­tės įžie­bi­mas Rie­ta­ve pla­nuo­ja­mas gruo­džio 2 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama