Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » „Jei ne­bus ben­dro dar­bo, vie­na ins­ti­tu­ci­ja nie­ko ne­pa­sieks“

„Jei ne­bus ben­dro dar­bo, vie­na ins­ti­tu­ci­ja nie­ko ne­pa­sieks“

Bir­že­lio 27 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis kar­tu pus­ry­čiau­ti pa­kvie­tė ver­slo žmo­nes. Su­si­ti­ki­me pra­ne­ši­mus skai­tė Plun­gės ver­slo ir tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas, Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos dar­bo iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Bu­žas. Ren­gi­nio me­tu ap­tar­tos jau­ni­mo įsi­dar­bi­ni­mo pro­ble­mos, kal­bė­ta, ką da­ry­ti, kad jau­ni­mas iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ne­emig­ruo­tų, o kur­tų sa­vo at­ei­tį čia.

Su­si­ti­ki­mas šie­met pa­va­din­tas „Ver­slas ir jau­nas žmo­gus. Ko rei­kia, kad jau­ni­mas lik­tų Rie­ta­ve?“. Įžan­gi­nį žo­dį ta­rė me­ras A. Čer­nec­kis. Jis su­si­rin­ku­siems sve­čiams siū­lė pa­si­kal­bė­ti apie per­spek­ty­vas, ga­li­my­bes to­liau gy­ven­ti kaip sa­vi­val­dy­bei, dirb­ti ir už­dirb­ti, kad bū­tų ga­li­ma ši­to­je šei­mo­je tvar­ky­tis ir jaus­tis oriai. Me­ras sve­čių pa­pra­šė „ne­si­bė­da­vo­ti“, o ieš­ko­ti nors ma­žiau­sio spren­di­mo, ga­li­my­bės, kad rei­ka­lai bent kiek pa­ge­rė­tų. „No­rė­tų­si po iš­klau­sy­tų pra­ne­ši­mų iš­girs­ti ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų bal­są, kas yra ne­ge­rai, ko­dėl jau­ni­mas be­veik nuo dar­že­lio pra­de­da pla­nuo­ti ke­lio­nę į už­sie­nį. Kas su mu­mis at­si­ti­ko, ar taip pra­stai pra­dė­jo­me gy­ven­ti. Rei­kia kaž­ką da­ry­ti, kad keis­tų­si mąs­ty­mas, žiū­rė­ti, kaip mes kal­ba­me su vai­kais, kur orien­tuo­ja­mės, ne­gi esa­me su­si­tel­kę tik į pi­ni­gų kie­kį, ir dau­giau nie­kas nė­ra svar­bu. Žiū­rė­da­mas į Rie­ta­vą, ma­tau ne­blo­gai su­tvar­ky­tą ap­lin­ką, ku­ri at­ei­nan­čiais me­tais ge­ro­kai pa­ge­rės. To­kiam ne­di­de­liam kie­kiui žmo­nių tu­ri­me ge­ras gy­ve­ni­mo są­ly­gas – ba­sei­ną, žir­gy­ną, spor­to sa­lę, me­no mo­kyk­lą, dar­že­lį, jau­ni­mo cen­trą, tu­riz­mo, ver­slo ir in­for­ma­ci­jos cen­trą. Gran­dio­zi­nių kon­cer­tų ne­su­reng­si­me, ta­čiau mo­bi­lu­mas šiais lai­kais di­de­lis, ga­li­ma nu­vyk­ti į ki­tus mies­tus, o dirb­ti ir ra­miai gy­ven­ti su šei­ma Rie­ta­ve su­teik­tos vi­sos ga­li­my­bės“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Jis taip pat pa­ste­bė­jo, kad žmo­nės pri­pra­tę skųs­tis ir sa­ky­ti, kad čia nė­ra jo­kių per­spek­ty­vų. Pa­grin­di­nės to­kio mąs­ty­mo prie­žas­tys yra dar­bo vie­tų trū­ku­mas ir ne­pa­kan­ka­mi at­ly­gi­ni­mai. Daug žmo­nių iš­va­žiuo­ja dirb­ti į Plun­gę, Klai­pė­dą, ypač trūks­ta dar­bo vie­tų mo­te­rims. „Tu­ri­me čia pat ver­slo mo­kyk­lą – pui­kia kal­vę, ku­rio­je ga­li­me „nu­si­kal­ti“ trūks­ta­mų spe­cia­lis­tų, tik rei­kia pa­si­steng­ti, kad pro­gra­mos ati­tik­tų mū­sų lū­kes­čius. Tai yra mū­sų ben­dras dar­bas. Jei su­ge­bė­si­me kal­bė­tis, ug­dy­ti ir už­si­au­gin­ti jau­ną žmo­gų, gal­būt tu­rė­si­me ir re­zul­ta­tą“, – sa­kė A. Čer­nec­kis.
R. Bu­žas trum­pai pri­sta­tė sta­tis­ti­nius be­dar­bių ro­dik­lius Rie­ta­ve. 2017 m. pra­džio­je iš vi­so dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų, re­gist­ruo­tų Tel­šių te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je, bu­vo 4 810 (vy­rų 52,7 proc.) 16–24 me­tų jau­nuo­lių – 1084 (vai­ki­nų – 50,8 proc.). Jau­ni­mo nuo 16 iki 29 me­tų – 1669. Tai su­da­rė 34,7 proc. vi­sų dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų (vai­ki­nai 54,4 proc.). Vy­res­nių nei 50 me­tų re­gist­ruo­tų be­dar­bių – 31,2 proc. (vy­rų 50,3 proc.). Ben­dras ne­dar­bas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je yra ne­di­de­lis, sie­kia 5,8 proc. Jau­ni­mo ne­dar­bo ly­gis – 2,34 proc. Bir­že­lio 1-ai die­nai re­gist­ruo­tų jau­nų be­dar­bių yra 39, kai me­tų pra­džio­je jų bu­vo 71. „Jau­ni­mas lin­kęs iš­va­žiuo­ti iš Rie­ta­vo. Dar­bo vie­tų yra, ta­čiau ko­dėl to dar­bo at­si­sa­ko­ma? Vie­na iš prie­žas­čių – ma­ži at­ly­gi­ni­mai. Da­lis jau­nuo­lių yra pa­si­ruo­šę sun­kiau ir dau­giau dirb­ti, jei gau­tų di­des­nį at­ly­gi­ni­mą. Kad ga­lė­tų dirb­ti ir gy­ven­ti čia, jau­ni­mas no­rė­tų už­dirb­ti bent 600 Eur, kiek pa­jė­gus ver­slas mo­kė­ti to­kius pi­ni­gus?“, – kal­bė­jo R. Bu­žas. Jis taip pat pa­ste­bi, kad vai­ki­nai la­biau lin­kę į ver­slu­mą, už­si­i­ma veik­la pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus – pre­kiau­ja tur­guo­se, dir­ba au­to­mo­bi­lių re­mon­to dar­bus, sta­ty­bų sek­to­riu­je. Mer­gi­nos, ne­ra­du­sios tin­ka­mo dar­bo, la­biau lin­ku­sios emig­ruo­ti. „Jei ne­bus ben­dro dar­bo, vie­na ins­ti­tu­ci­ja nie­ko ne­pa­sieks, rei­kia ne­bi­jo­ti daž­niau su­si­tik­ti ir iš­sa­ky­ti lū­kes­čius, pra­šy­ti vie­nas ki­to pa­gal­bos“, – re­ziu­ma­vo sve­čias.
A. Mi­siū­nas pri­sta­tė Plun­gės ver­slo ir tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­los veik­lą, struk­tū­rą, pa­sie­ki­mus. Rie­ta­vo fi­lia­las at­si­da­rė 2016 m. rug­sė­jo 1 d., jau tuoj bus iš­leis­ti ir pir­mie­ji moks­lei­viai. Iš vi­so čia mo­kė­si 165 mo­ki­niai, dir­ba 22 dar­buo­to­jai. Moks­lo įstai­go­je yra ne­ma­žai pro­gra­mų, kas­met jos at­nau­ji­na­mos, at­si­žvel­giant į rin­kos po­rei­kius, ren­gia­mos nau­jos. 63 proc. moks­lei­vių, bai­gu­sių šią mo­ky­mo įstai­gą 2016 m., dir­ba, 17 proc. iš­ėjo mo­ky­tis į ko­le­gi­jas, uni­ver­si­te­tus, 16 proc. iš­vy­ko į už­sie­nį, 3 proc. yra už­si­re­gist­ra­vę dar­bo bir­žo­je. At­si­žvel­giant į ab­sol­ven­tų ap­klau­sas, sėk­min­gą jau­no žmo­gaus įsi­lie­ji­mą į dar­bo rin­ką le­mia mo­ty­vuo­tas dar­bo už­mo­kes­tis, so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų už­tik­ri­ni­mas, ge­ras įmo­nės įvaiz­dis, lanks­čios dar­bo są­ly­gos, pa­gar­ba dar­buo­to­jui, ge­ras dar­bo ko­lek­ty­vas ir kar­je­ros ga­li­my­bės. „Bai­gę pro­fe­si­nę mo­kyk­lą mo­ki­niai graibs­to­mi, jie tik­rai rei­ka­lin­gi, grei­tai įsi­dar­bi­na, net mo­ky­da­mie­si pas­ku­ti­niuo­se kur­suo­se ne­re­tai jau tu­ri dar­bus. Var­gu ar mes pa­jė­gūs su­stab­dy­ti emig­ra­ci­ją Lie­tu­vos mas­tu, nes tie skai­čiai nuo­lat di­dė­ja, bet ben­dro­mis jė­go­mis ga­lė­tu­me pa­ban­dy­ti su­stab­dy­ti jau­ni­mo iš­vy­ki­mą iš Rie­ta­vo, Plun­gės“, – sa­kė A. Mi­siū­nas.
Ren­gi­nio me­tu pri­sis­ta­tė ir du nau­ji įmo­nių va­do­vai. To­mas Skie­rus, įsi­gi­jęs ŽŪB „Mi­ni­ja“ Dau­gė­duo­se, orien­tuo­sis į že­mės ūkio pro­duk­ci­ją, jis turi daug pla­nų. Nau­jas va­do­vas steng­sis, ne­ma­ži­nant dar­buo­to­jų skai­čiaus, di­din­ti pro­duk­ci­jos ga­my­bos efek­ty­vu­mą. Ra­mū­nas Skur­vy­das va­do­vau­ja įmo­nei UAB „Rie­tu­va“. Nau­jo­ji įmo­nė, įsi­kū­ru­si bu­vu­sia­me bal­dų fab­ri­ke, už­si­ims po­pie­riaus per­dir­bi­mu. Rei­kės spe­cia­li­zuo­tų dar­buo­to­jų, ku­riuos turės „už­si­au­gin­ti“. Jiems bus su­teik­tos ga­li­my­bės siek­ti kar­je­ros, di­des­nio dar­bo už­mo­kes­čio. Rei­kės ir ben­drų­jų spe­cia­ly­bių dar­bi­nin­kų. Nu­ma­ty­ta, kad nau­jo­je įmo­nė­je dirbs iki 70 žmo­nių.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rius Egi­di­jus Gri­cius su jau­ni­mu dir­ba jau 13 me­tų. Jis pa­ste­bi, kad Rie­ta­vo jau­ni­mas yra ver­slus. Tai ro­do kiek­vie­ną va­sa­rą iš­tuš­tė­jan­tis Rie­ta­vo at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras. Jau­ni­mui ne­trūks­ta ir mo­ty­va­ci­jos. Yra pa­vyz­džių, kai jau­nuo­liai ver­slo pa­tir­tį pe­ri­ma iš tė­vų, jiems pa­dė­da­mi. E. Gri­cius pa­ste­bi, kad, kei­čian­tis kar­toms, jau­ni­mas tu­ri ki­to­kį po­žiū­rį, ki­tų po­rei­kių.
Iš­klau­sius pra­ne­ši­mus ir iš­sa­ky­tas min­tis, me­ras ak­cen­ta­vo, jog su vai­kais dirb­ti pra­de­da­ma per vė­lai. Vie­toj to stei­gia­mi eta­tai, įgy­ven­di­na­mos ini­cia­ty­vos, ku­rios nie­ka­da ne­at­si­pirks. Efek­ty­viau bū­tų dirb­ti su vai­kais jau nuo mo­kyk­los, kad jie su­pras­tų, jog čia gi­mė, au­go ir čia tu­ri kurti sa­vo gy­ve­ni­mą. Bai­gian­tis dis­ku­si­joms, me­ras re­ziu­ma­vo, kad „skau­du­liu­kai“ ap­čiu­pi­nė­ti, nu­tar­ta, kad, sie­kiant ben­drų tiks­lų, vi­sos gran­dys pri­va­lo dirb­ti kar­tu.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama