Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Jau šeš­tą kar­tą įkvė­pi­mo pa­veiks­lams sė­mė­si Rie­ta­vo žir­gy­ne

Jau šeš­tą kar­tą įkvė­pi­mo pa­veiks­lams sė­mė­si Rie­ta­vo žir­gy­ne

Bir­že­lio 3–11 die­no­mis vie­šo­jo­je įstai­go­je „Rie­ta­vo žir­gy­nas“ vy­ko dai­li­nin­kų ple­ne­ras. Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­riai žir­gų kai­my­nys­tė­je, ra­my­bės ir gam­tos ap­sup­ty­je į kū­ry­bą pa­si­ne­ria jau šeš­tą­jį kar­tą.

Ple­ne­ro me­tu me­ni­nin­kės įsi­kū­rė di­džiu­lė­je sa­lė­je, ku­rio­je už­te­ko vie­tos ir gul­tams, ir mol­ber­tams, ir ką tik nu­ta­py­tiems, dar da­žais kve­pian­tiems pa­veiks­lams. Pa­veiks­lai su­tū­pė kas kur: ir ant kė­džių, ir prie sie­nų – vi­sa gy­ve­na­mo­ji erd­vė al­suo­te al­sa­vo

kū­ry­ba ir me­nu. Nu­ta­py­tuo­se dar­buo­se čiur­le­na van­duo, plau­kio­ja žu­vys, ris­no­ja žir­gai. Ypač me­ni­nin­kes su­ža­vė­jo ožiai, ku­rie pa­veiks­luo­se įgi­jo net kos­mi­nį vaiz­dą – ėmė skrai­dy­ti. Ne­trūks­ta ir gam­tos mo­ty­vų. Šie­met pa­veiks­lų ka­ra­liais ta­po lu­bi­nai, ku­rie pra­šy­te pra­šė­si bū­ti nu­pieš­ti. Vie­nur jie švie­ses­ni, ki­tur ryš­kes­ni, ta­čiau vi­sur – trau­kian­tys akį. Į dro­bę per­kel­ta ir žir­gy­no ta­ku rie­dan­ti ka­rie­ta.
Šie­met ple­ne­re da­ly­va­vo Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rės: Svet­la­na Go­ren­ko, Eg­lė Li­pins­kai­tė, Are­ta Di­džio­nie­nė, Re­mi­gi­ja Vait­ku­tė, Si­gu­tė Ju­sai­tie­nė, Re­gi­na Donb­raus­kai­tė, Vai­da Blis­tur­bie­nė. Pas­ku­ti­nio­sio­mis ple­ne­ro die­no­mis sve­čia­vo­si ir ak­va­re­li­nin­kas Ser­giy Ly­syy. Jis pa­si­da­li­no pa­tir­ti­mi, kaip lie­ti ak­va­re­les. Me­ni­nin­kės sa­kė, kad jis taip įdo­miai ro­dė ir pa­sa­ko­jo, kad ir ne­mo­ky­da­mas iš­mo­kė. Mo­te­rys šias pa­mo­kas va­di­na ne­įkai­no­ja­mo­mis.
Į ple­ne­rą dai­li­nin­kė E. Li­pins­kai­tė at­vy­ko kar­tu su duk­re­le. Tai vai­kas, „už­au­gęs tarp dro­bių“. Vie­na­me pa­veiks­le ma­ma nu­ta­pė ją, pri­sė­du­sią pa­si­gro­žė­ti gam­ta kar­tu su so­dy­bo­je gy­ve­nan­čiu ka­ti­nu. Be ta­py­mo, žir­gy­ne šei­ma mo­kė­si ir jo­di­nė­ti.
„Jo­di­nė­ji­mas žir­gais, avių ga­ny­mas – čia to­kia ra­my­bė. Ne­spė­ja­me, vis­kam trūks­ta lai­ko. Šie­met ne­da­rė­me eks­kur­si­jų, ta­čiau vis tiek lai­kas pra­bė­go aki­mirks­niu. Ge­riau­siai įkve­pia dirb­ti tvy­ran­ti ra­my­bė ir ge­ra kom­pa­ni­ja. Ši sto­vyk­la – pui­ki pro­ga su­si­bėg­ti. Ne­sto­vi­me vie­to­je, vis ieš­ko­me nau­jų tech­ni­kų, no­ri­si įneš­ti į pa­veiks­lus ką nors nau­jo, ne­ma­ty­to. Da­bar su­gal­vo­jo­me da­ry­ti abst­rak­ci­jas. Tie­siog „žai­džia­me“ ir žiū­ri­me, kas iš to iš­ei­na. Idė­jų ieš­ko­ti ne­rei­kia, jos čia pa­čios at­ei­na“, – pa­sa­ko­jo S. Ju­sai­tie­nė. Me­ni­nin­kės sa­ve va­di­na tik­ro­mis drau­gė­mis, ne­sto­ko­ja vie­na ki­tai pa­ta­ri­mų, ge­ra­no­riš­kai pa­de­da.
Sek­ma­die­nį ple­ne­ro da­ly­vės su­ren­gė dar­bų pa­ro­dą ir at­si­svei­ki­no su Rie­ta­vo žir­gy­ne al­suo­jan­čiu ra­my­bės ro­ju­mi.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama