Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Įvyk­džius stra­te­gi­nio plėt­ros pla­no už­mo­jus, Rie­ta­vo lau­kia ne­ma­ži po­ky­čiai

Įvyk­džius stra­te­gi­nio plėt­ros pla­no už­mo­jus, Rie­ta­vo lau­kia ne­ma­ži po­ky­čiai

Bir­že­lio mėn. vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nis plėt­ros pla­nas iki 2020 m., ku­ris įsi­ga­lio­jo nuo bir­že­lio 15 die­nos. UAB „Eu­roin­teg­ra­ci­jos pro­jek­tai“ pro­jek­tų va­do­vė Ode­ta Ba­čians­kie­nė Ta­ry­bos na­riams trum­pai pri­sta­tė veik­los pla­no pri­ori­te­tus, tiks­lus ir už­da­vi­nius.

Mi­nė­ta įmo­nė kar­tu su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nio veik­los pla­no iki 2020 m. at­nau­ji­ni­mas“. Bu­vo at­lik­ta so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės būk­lės ana­li­zė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­tos 3 dar­bo gru­pės, at­nau­jin­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vi­zi­ja, su­for­muo­ta stra­te­gi­ja, pa­reng­tas pre­li­mi­na­rus prie­mo­nių pla­nas ir kt. Su­si­ti­ki­mų su dar­bo gru­pė­mis me­tu su­for­muo­ti 3 pri­ori­te­tai, 12 tiks­lų, 28 už­da­vi­niai, 174 prie­mo­nės ir 70 pro­jek­tų. Su­for­muo­ti to­kie pri­ori­te­tai – vi­suo­me­nės so­cia­li­nės ge­ro­vės kū­ri­mas ir efek­ty­vus vie­ša­sis val­dy­mas, kon­ku­ren­cin­gas ver­slas, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas ir san­glau­dos eko­no­mi­nis di­dė­ji­mas, iš­vys­ty­ta vie­šo­ji in­fra­struk­tū­ra ir dar­ni ap­lin­ka.
Pir­mo­jo pri­ori­te­to pir­ma­sis tiks­las skir­tas švie­ti­mo sek­to­riui (švie­ti­mo įstai­gų in­fra­struk­tū­ros at­nau­ji­ni­mas, te­ri­to­ri­jų su­tvar­ky­mas, mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gų ge­ri­ni­mas, tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to plėt­ra). Ant­ra­sis – kul­tū­rai ir jau­ni­mui (kul­tū­ri­nių erd­vių for­ma­vi­mas, kul­tū­ros pro­jek­tų vyk­dy­mas, dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­jos ir kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mas, įvai­rios jau­ni­mui skir­tos in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mas, at­vi­rų jau­ni­mo cen­trų ir erd­vių stei­gi­mas bei plėt­ra). Tre­čia­sis tiks­las ap­ima so­cia­li­nės ap­sau­gos ir svei­ka­tos sek­to­rius (me­di­ci­ni­nės įran­gos at­nau­ji­ni­mas, elek­tro­ni­nių pa­slau­gų plėt­ra, vie­šų­jų pa­sta­tų, lan­ky­ti­nų vie­tų, te­ri­to­ri­jų ir gy­ve­na­mų­jų na­mų pri­tai­ky­mas spec. po­rei­kių tu­rin­tiems as­me­nims, lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų tei­ki­mas, vai­kų die­nos cen­trų kū­ri­mas). Ket­vir­ta­sis – sau­gu­mo di­di­ni­mą sa­vi­val­dy­bė­je (ste­bė­ji­mo sis­te­mos at­nau­ji­ni­mas ir plėt­ra, ug­nia­ge­sių sa­va­no­rių ug­dy­mas, sau­gu­mo prie van­dens tel­ki­nių už­tik­ri­ni­mas ir įvai­rios pre­ven­ci­nės prie­mo­nės – sa­vi­žu­dy­bių, ža­lin­gų įpro­čių, nu­si­kals­ta­mu­mo, li­gų, pa­ty­čių šei­mo­je ir mo­kyk­lo­je). Penk­ta­sis tiks­las skir­tas efek­ty­viam, gy­ven­to­jų po­rei­kius ati­tin­kan­čiam vie­ša­jam val­dy­mui (Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bas).
Ant­ra­sis pri­ori­te­tas skir­tas ver­slui, tu­riz­mui ir san­glau­dos eko­no­mi­niam di­dė­ji­mui. Pir­ma­sis jo tiks­las ap­ima ver­slą (in­for­ma­ci­jos sklai­da, ver­slu­mą ska­ti­nan­čių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mas, ver­slo klas­te­rių kū­ri­ma­sis), ant­rą­jį tiks­lą su­da­ro tu­riz­mo, kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­do vys­ty­ma­sis (tu­ris­ti­nių ob­jek­tų žen­kli­ni­mas, nuo­ro­dų įren­gi­mas, tu­ris­ti­nių marš­ru­tų su­da­ry­mas, van­dens tel­ki­nių su­tvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas rek­re­a­ci­jai), tre­čia­sis skir­tas kom­plek­si­nei mies­to ir kai­mo gy­ve­na­mų­jų vie­tų plėt­rai (vyk­do­mi ke­tu­ri Rie­ta­vo mies­to kom­plek­si­nės plėt­ros pro­jek­tai, įkur­ta vie­tos veik­los gru­pė).
Tre­čio­jo pri­ori­te­to pir­ma­sis tiks­las su­si­jęs su te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tų ren­gi­mu, ant­ra­sis ap­ima mo­der­nios ir sau­gios su­si­sie­ki­mo sis­te­mos plėt­rą (ke­lių at­nau­ji­ni­mas, ap­švie­ti­mo įren­gi­mas, sto­vė­ji­mo aikš­te­lių at­nau­ji­ni­mas), tre­čia­sis skir­tas efek­ty­viai vie­ša­jai ir ener­ge­ti­nei in­fra­struk­tū­rai (van­dens tie­ki­mas, nuo­te­kų tvar­ky­mas, gy­ve­na­mų­jų dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­jek­tai). Vi­si šie dar­bai su­si­ję su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų veik­la. Ket­vir­ta­sis tiks­las ap­ima dar­nios ap­lin­kos ir pa­trauk­laus kraš­to­vaiz­džio puo­se­lė­ji­mą (ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mas, oro tar­šos ma­ži­ni­mas, par­kų ir ža­lių­jų ap­lin­kos zo­nų tvar­ky­mas).
Iš­klau­sęs pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Bla­žai­tis sa­kė, kad, ruo­šiant šį pla­ną, at­lik­tas la­bai di­de­lis dar­bas. „Per­skai­čiau 120 pus­la­pių pla­ną ir ban­dau įsi­vaiz­duo­ti 2020 m. ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ata­skai­tą, kas bu­vo įvyk­dy­ta. Ar ne­bus tas pla­nas „rau­do­nas“ ir tik vie­na ki­ta ei­lu­tė pa­žy­mė­ta ža­liai? Kiek­vie­nai prie­mo­nei įvyk­dy­ti rei­kia pi­ni­gų, ku­rių mes da­bar ne­tu­ri­me. Gal­būt rei­kė­jo tą pla­ną pa­da­ry­ti kon­kre­tes­nį, kad ja­me at­si­spin­dė­tų tai, ką mes tik­rai ga­lė­si­me įgy­ven­din­ti. Pla­nas tu­ri bū­ti vyk­do­mas, o aš ne­ma­nau, kad mes ga­lė­si­me jį įveik­ti“, – sa­kė po­li­ti­kas.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis į iš­sa­ky­tą pa­sta­bą at­sa­kė, kad anks­čiau, kai bu­vo pri­im­tas stra­te­gi­nis veik­los pla­nas ir bu­vo da­ro­mas mo­no­to­rin­gas, pa­tys nu­ste­bo. „Per daug vis­ko pri­da­rė­me, nors kai pla­na­vo­me, daug kas sa­kė, kad ra­šo­me uto­pi­jas. Dau­giau kaip 75 proc. dar­bų bu­vo įvyk­dy­ta, o iš pra­džių net sva­jo­ti apie tai ne­drį­so­me. Šį­kart pla­nuo­da­mi žiū­rė­jo­me į re­a­lius pi­ni­gus. Kiek­vie­nas dar­bas yra pa­grįs­tas, vie­nu ar ki­tu as­pek­tu bus pa­ju­din­tos vi­sos sri­tys“, – sa­kė me­ras. O. Ba­čians­kie­nė pa­pil­dė, kad pri­sta­ty­mo me­tu bu­vo pa­mi­nė­ti 70 su­pla­nuo­tų re­a­lių pro­jek­tų. Vie­niems iš jų fi­nan­sa­vi­mas jau gau­tas, be­lie­ka įgy­ven­din­ti, ki­tiems įvyk­dy­ti pi­ni­gų pla­nuo­ja­ma gau­ti. Ties pro­jek­tais rau­do­nų žy­mų tik­rai ne­bus, ma­žes­ne ar di­des­ne da­li­mi bus įgy­ven­din­ti vi­si da­ly­kai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama