Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Įver­ti­no mai­ti­ni­mo įstai­gas Rie­ta­ve

Įver­ti­no mai­ti­ni­mo įstai­gas Rie­ta­ve

Ar­tė­jant gra­žiau­sioms me­tų šven­tėms, pra­si­de­da pre­ky­bos karš­ti­nė. Dau­ge­lis vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių siū­lo­si ga­min­ti pa­tie­ka­lus šven­ti­niam sta­lui. Nu­spren­dus pa­si­nau­do­ti šia res­to­ra­nų ir ka­vi­nių pa­slau­ga, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) siū­lo var­to­to­jams, pa­si­ren­kant įmo­nę, at­kreip­ti dė­me­sį į jos ver­ti­ni­mo ba­lą.

VMVT pri­me­na, kad ka­vi­nes, už­kan­di­nes ir res­to­ra­nus ins­pek­to­riai nu­sta­ty­ta tvar­ka ver­ti­na ba­lais, ku­rie at­spin­di vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių hi­gie­nos būk­lę. Pa­tik­ri­ni­mų me­tu ver­ti­na­ma, kaip įmo­nės lai­ko­si mais­to sau­gą ir hi­gie­ną reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų. Blo­giau­sias įver­ti­ni­mas – 1 ba­las (ne­pa­ten­ki­na­ma hi­gie­nos būk­lė), ge­riau­sias – 5 ba­lai (pui­ki hi­gie­nos būk­lė).
Ver­ti­ni­mo ba­lai skai­čiuo­ja­mi pa­gal nu­sta­ty­tą for­mu­lę. Ba­las ne­at­spin­di mais­to sko­nio, pa­tie­ka­lų įvai­ro­vės ir ki­tų sub­jek­ty­vių ko­ky­bi­nių as­pek­tų, ta­čiau pa­ro­do, kiek įmo­nė ski­ria dė­me­sio mais­to sau­gai ir pai­so tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų. Vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių ver­ti­ni­mo ba­las pa­ro­do lan­ky­to­jams „ne­ma­to­mą“ vir­tu­vės vaiz­dą. Ver­ti­ni­mo ba­lai pa­pras­tai tu­ri bū­ti pa­skelb­ti ge­rai ma­to­mo­je mai­ti­ni­mo įstai­gos vie­to­je (pvz., ant įė­ji­mo du­rų, lan­go ar kt.).
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je 5 ba­lais įver­tin­tos dvi ka­vi­nės – B. Ruš­kie­nės GKĮ ka­vi­nė „Jū­ra“ ir A. Sarg­sy­a­no IĮ ka­vi­nė „Ar­me­nia“. 4 ba­lai skir­ti UAB „Ju­rin­ga“ ka­vi­nei „Te­ra­sa“, 3 ba­lai – V. Nar­mon­to ka­vi­nei „Pro­vin­ci­ja“, R. Le­o­nie­nės ka­vi­nė „Al­fa“ ver­tin­ta šių me­tų gruo­džio mėn. ir ver­ti­ni­mo ba­las bus pa­skelb­tas pra­ėjus 14 die­nų nuo pa­tik­ri­ni­mo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama