Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Iš­ban­dė jė­gas spor­to šven­tė­je

Iš­ban­dė jė­gas spor­to šven­tė­je

Lie­pos 22 die­ną bud­ri­kiš­kiai rin­ko­si į va­sa­ros spor­to šven­tę, ku­rio­je var­žė­si krep­ši­nio ir tin­kli­nio rung­ty­se.

Krep­ši­nio 3 prieš 3 aikš­te­lė­je am­žiaus gru­pė­je iki 17 me­tų su­si­run­gė 2 ko­man­dos – Plun­gės „Nai­kin­tu­vo“ ir Kvė­dar­nos „X“. Pas­ta­rie­siems te­ko pri­pa­žin­ti plun­giš­kių pra­na­šu­mą.
Vy­res­nių nei 18 me­tų am­žiaus gru­pė­je jė­gas iš­ban­dė 4 ko­man­dos. Po at­kak­lių ko­vų, su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, čem­pio­nais pa­skelb­ta Rie­ta­vo ko­man­da „Sa­vi“. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko „X“ iš Kvė­dar­nos, tre­čio­ji – „Nai­kin­tu­vo“ ko­man­dai.
Tin­kli­nio aikš­te­lė­je su­si­grū­mė dvi mo­te­rų (2 prieš 2) ko­man­dos. Mar­ta Ja­sai­tė ir Dia­na Dir­mon­tie­nė įvei­kė Kris­ti­ną Rum­bu­tie­nę ir Eve­li­ną Ston­ce­ly­tę.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama