Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Iš kon­kur­so grį­žo pel­nę pri­zi­nes vie­tas

Iš kon­kur­so grį­žo pel­nę pri­zi­nes vie­tas

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vy­ko IX tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blių fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2017“, ku­ria­me da­ly­va­vo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­bliai ne tik iš Lie­tu­vos bet ir už­sie­nio ša­lių.

Kon­kur­se sa­vo jė­gas iš­ban­dė ir ne­ma­žas bū­rys Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­vių. Mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Al­gi­man­tas Krėpš­ta kon­kur­sui pa­ruo­šė Tri­mi­ti­nin­kų trio, ku­ria­me gro­jo Va­ka­ris Bart­kus, Taut­vy­das Vy­tė ir Kris­tu­pas Zim­kus (kon­cert­meis­te­rė Li­gi­ta Bliu­tie­nė). Mo­ky­to­jas Ne­ri­jus Ja­sins­kas ruo­šė net du an­sam­blius: Me­di­nu­kų trio – Ri­man­tą Ru­ba­vi­čių, Vy­kin­tą Si­ma­na­vi­čių ir Ei­man­tą Rum­bu­tį (akom­po­na­vo Be­ne­dik­tas Gri­cius) bei Me­di­nių pu­čia­mų­jų kvar­te­tą – Ger­dą Mi­ku­ty­tę, Klau­di­jų Šim­kų, Emi­lį Dro­man­tą ir Ei­vy­dą Si­ma­na­vi­čių (kon­cert­meis­te­rė Rai­mon­da Ja­sins­kie­nė).
Vi­si Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai kon­kur­se pui­kiai pa­si­ro­dė ir pel­nė pri­zi­nes vie­tas. Mo­ky­to­jo A. Krėpš­tos tri­mi­ti­nin­kų trio sa­vo gru­pė­je lai­mė­jo I vie­tą, o abu mo­ky­to­jo N. Ja­sins­ko an­sam­bliai pel­nė II vie­tas. Be to, Me­di­nu­kų trio ga­vo di­plo­mą kaip jau­niau­sias kon­kur­so an­sam­blis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama